IP/05/287
Bryssel den 14 mars 2005
Östersjön:
fiskeregler
Kommissionen
föreslår
enklare
Efter omfattande samråd med berörda parter lade Europeiska kommissionen
i dag fram ett förslag om enklare och aktuellare regler för fisket i Östersjön.
Målet är att få fram enkla och samstämmiga regler som underlättar livet både
för yrkesfiskarna som skall efterleva dem och för fiskeriinspektörerna som
skall kontrollera efterlevnaden. Hittills har fisket i denna region förvaltats av
Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (IBSFC), som efter EUutvidgningen i maj förra året numera i praktiken endast består av två
medlemmar, nämligen EU och Ryssland. Man håller för närvarande på att
ersätta förhandlingarna inom ramen för IBSCF med bilaterala förhandlingar
mellan de båda parterna. Kombinationen av IBSFC:s och EU:s regler har
under årens lopp lett till en onödigt krånglig situation, med delvis överflödiga
regler och andra som varierar från område till område. Därför föreslår
kommissionen att man där så är möjligt inför enklare och mer harmoniserade
regler genom att exempelvis minska antalet kategorier av fiskeredskap eller
maskstorlekar i näten, och samordna datumen för säsongsförbud och
bestämmelserna om minsta landningsstorlek. Den föreslagna förordningen
skulle träda i kraft den 1 januari 2006, så snart EU inte längre är bundet av
IBSFC-regler: för närvarande håller unionen nämligen på att dra sig ur den
organisationen. EU kommer naturligtvis att hålla Ryssland informerat, och
samråda med de ryska myndigheterna om de åtgärder som föreslås i dag.
Kommissionsledamoten med ansvar för fiske och havsfrågor, Joe Borg,
kommenterar förslaget: ”Detta förslag har kommit till genom mycket intensiva
diskussioner med fiskerisektorn, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer.
Samarbetet har varit ovärderligt för hanteringen av mycket tekniska och
komplicerade regler. Vi kommer att fortsätta vårt samråd för att se till att vi får fram
de regler som bäst lämpar sig för att uppnå ett hållbart fiske i Östersjön.”
Uppdatering och förenkling av reglerna
Det finns flera skäl till att man behöver rensa upp bland de nuvarande reglerna. För
det första har de flesta av dem förhandlats fram med många parter inom IBSFC och
är därför ofta onödigt komplicerade. Det finns dessutom EU-regler som har antagits
separat. Slutligen har utvidgningen förra året också medfört nya regler. Därför
föreslår kommissionen bland annat följande:
- Regler som inte behövs för att bevara fiskebestånden bör avskaffas.
- Antalet olika fiskeredskap och variationen av minsta tillåtna maskstorlek bör
begränsas.
- Tillfälliga fiskestopp för vissa fisken och minsta landningsstorlek, som i dag ofta
varierar i olika områden i Östersjön, bör i möjligaste mån harmoniseras.
- Tillämpningen och kontrollen av BACOMA-trålar bör förenklas. Detta
trålredskap, som är särskilt utvecklat för Östersjön, hjälper unga fiskar att slinka
igenom och är den enda trål som är tillåten för torskfiske i Östersjön.
- Ett förenklat förfarande bör införas för att medlemsstaterna ska kunna införa
ytterligare regler för fartyg som för deras flagg.
- Medlemsstaterna bör vara skyldiga att införa ett stickprovssystem för att
kontrollera landningen av osorterade fångster i industriellt fiske efter strömming
och skarpsill. Därigenom vill man förbättra fångstuppgifterna där det kan finnas
bestående problem med sådana landningar.
De viktigaste fiskena i Östersjön som omfattas om regler för sammanlagd årlig
fångst är strömmings-, skarpsills-, torsk-, lax- och rödspättefisket.
2