Små förbättringar i Östersjön

www.greppa.nu
27/3 2009
Små förbättringar i Östersjön
Läget för Östersjön är allvarligt, men nu finns ändå tecken på förbättringar. Det visar en ny rapport från Helsingforskommissionen HELCOM.
Trenden för både fosfor- och kvävetillförseln är minskande sedan 1990
och flera andra positiva förändringar kan nu märkas.
En försiktigt positiv utveckling i Östersjön ger hopp om att en återhämtning
är möjlig. Foto: Monica Kling
I både haven och marken är systemen tröga, varför det har varit svårt att
se förbättringar av minskade näringsutsläpp från såväl jordbruket som
andra källor. HELCOMs nya lägesrapport om Östersjön visar dock på ett
visst tillfrisknande, om än i långsam takt. Förbättringarna gäller tillförsel
av näringsämnen, vattenkoncentrationer och status för indikatorer i vissa
delar av havet. Fortfarande behövs dock stora insatser för att nå målen.
Många mätpunkter ger bilden
För första gången har all tillgänglig information om Östersjöns övergödningssituation sammanställts och genererat en bedömning av statusen i
189 specifika områden. Ett index har beräknats på uppgifter om näringsämnen, siktdjup, syreförhållanden och vissa växt- och djurgrupper. Av 17
mätplatser på öppet hav är det endast Bottenviken och nordöstra delen av
Kattegatt som är opåverkade av övergödning. Dock kan ljusningar ses i
flera områden där näringskoncentrationerna nu ligger på samma nivå som
på 1970-talet. Av de undersökta kustvattenlokalerna bedöms 11 som
opåverkade och 161 som övergödda.
Källa:
Eutrophication in the Baltic
Sea. Baltic Sea Environment
Proceedings No 115A
HELCOM 2009
www.helcom.fi
Gå till ”Publications”
Greppa-nyheter
i arkivet på samma tema:
Jordbruk och försurning —
fokusområden i Havet 2008
3/2-09
HELCOM-avtalet ett hopp
för Östersjöns framtid
27/11-07
Ingen övergödning
- ett nåbart mål
12/10-07
Ljuspunkter finns
Näringshalterna i Östersjön ökade fram till 1980, men under de senaste
20 åren har förbättringar märkts.
• Utsläppen av både fosfor och kväve har minskat från både landbaserade utflöden och punktkällor.
• Fosforkoncentrationen i havet har minskat i alla områden utom
Finska viken.
• Kvävehalterna har minskat i Rigabukten, Egentliga Östersjön och de
danska sunden.
• Siktdjupet har förbättrats i Kattegatt, Arkonadjupet, Bornholmsdjupet
och det Östra Gotlandsdjupet.
• Försämringen av undervattensvegetationen går långsammare än
tidigare i norra Egentliga Östersjön och Finska viken. Där har
utbredningen av vissa makrofyt-arter återhämtat sig.
• Omvänt har en del djursamhällen minskat kraftigt i Egentliga
Östersjön och Finska viken, medan statusen är god i Arkonadjupet,
de danska sunden och Kattegatt.
Bedömningen av statusen för de olika indikatorerna har sammanvägts
och resulterat i en klassning av vattnet för respektive mätområde. En
karta finns med i rapporten, där statusen för varje mätpunkts anges.
Monica Kling
Redaktör Monica Kling
Tel: 018-361039
fö[email protected]