1(4)
LÄGESRAPPORTERING OM VILTFÖRVALTNING – 4 mars 2016
Nya riktlinjer för Viltskadeanslaget
Nya riktlinjer gäller för användning av medel ur Viltskadeanslaget från och
med 1 januari. Naturvårdsverket hade den 26 februari ett webbinarium med
länsstyrelserna rörande de nya reglerna.
Se webbinariet här
Kontakt: Per Risberg, 010-698 17 34
Förstudie om allmänhetens rovdjursrapportering
Naturvårdsverket har påbörjat ett arbete med att undersöka hur nuvarande
system för inrapportering av rovdjursobservationer från allmänheten
fungerar för användarna. Bakgrunden är att den tekniska lösningen i
Skandobs behöver moderniseras och att ett samlat grepp behövs för de
förbättringsförslag som finns från länsstyrelserna och allmänheten rörande
Skandobs. Naturvårdsverket vill dessutom undersöka om den årligt
återkommande björnspillningsinventeringen kan effektiviseras med ett bättre
IT-stöd till insamlarna.
Förstudien om allmänhetens rapportering av rovdjursobservationer är en del
av Naturvårdsverkets strategi för svensk viltförvaltning.
Naturvårdsverket kommer under våren bjuda in representanter från
länsstyrelserna till en inledande workshop om rovdjursrapporteringen.
Därefter kommer Naturvårdsverket genomföra intervjuer med fältpersonal,
inventeringsansvariga och rapportörer. Förstudien beräknas vara klar i slutet
av april.
Länk till mer information om strategin för svensk viltförvaltning
Kontakt: Peter Jaxgård, 010-698 10 17
Skogens guld 17 maj 2016
Inbjudan till Skogens Guld har nu gått ut till utvalda deltagare. Konferensen
är en mötesplats för dialog och samverkan kring hur en av våra viktigaste
naturresurser kan brukas på ett hållbart sätt, utifrån flera perspektiv så som
skogsbruk, jakt, mat, hantverk och turism. Är du intresserad av att delta,
men har ännu inte fått någon inbjudan? I sådant fall är du varmt välkommen
2(4)
att göra en intresseanmälan. Kontakta projektledare Linda Norrman.
Läs mer om konferensen på Naturvårdsverkets webbplats
Kontakt: Linda Norrman, 010-698 12 04
Genetiskt viktiga vargar i landet
Den finsk-ryska varghanne som identifierades från två urinprov insamlade i
Dalarnas län nordost om Orsa i början av januari är enligt Rovbase senast
bekräftad på DNA 5 februari.
Urin och spillning insamlat i Norrbottens län i början av januari visade sig
komma från en F1:a, det vill säga en första generationens avkomma efter
Galvenhannen. Enligt Rovbase finns ingen vargförekomst registrerad i
Norrbottens län sedan den 21 januari.
Tiken i det par som flyttades till Tiveden i Örebro län 2013 identifierades på
DNA den 14 januari söder om Laxå. Enligt Rovbase är det i dagsläget oklart
var hon rör sig.
En avkomma från Tivedenparet identifierades på DNA i Jämtlands län den 11
februari väster om Hammarstrand, i Västernorrland den 22 februari 3 mil
sydost om Hammarstrand samt tillbaka till Jämtland den 24 februari 1 mil
söder om Hammarstrand.
Vargar som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för
att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Den utredning som
Naturvårdsverket lämnade till regeringen i oktober 2015 visar att det behövs
minst 300 vargar, förutsatt att det under varje femårsperiod kommer in
åtminstone en genetiskt viktig varg som får valpar med de vargar som redan
finns i Sverige. Detta för att gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas.
Vargens gynnsamma bevarandestatus är ett åtagande enligt art- och
habitatdirektivet och har även betydelse för möjligheterna till jakt på varg.
Kontakt: Maria Hörnell Willebrand, 010- 698 10 46
Aktuella överklaganden
Jakt efter dovhjort
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 10 december 2015 om
beviljande av undantag för att använda rörlig belysning samt jaga dovhjort
nattetid. Den 12 januari 2016 beslutade länsstyrelsen om ett tillägg till detta
beslut med innebörden att utfodring och åtling av vilt inte får ske på aktuell
fastighet. Tilläggsbeslutet överklagades. Naturvårdsverket upphävde den 4
februari 2016 länsstyrelsens tillägg till beslut med den huvudsakliga
motiveringen att det överklagade beslutet är en inskränkning av det första
beslutet om undantag. Klaganden får inte utfodra eller åtla något vilt på
fastigheten under det första beslutets giltighetstid. Enligt Naturvårdsverket är
3(4)
detta beslut en ändring till nackdel för klaganden av det första, gynnande,
beslutet. Gynnande förvaltningsrättsliga beslut som har meddelats kan som
regel inte ändras till den enskildes nackdel. Länsstyrelsen har enligt
Naturvårdsverkets bedömning saknat befogenhet att ändra det gynnande
beslutet från den 10 december 2015.
Licensjakt efter lo
De fyra länen i det Norra rovdjursförvaltningsområdet (Norrbottens län,
Västerbottens län, Jämtlands län och Västernorrlands län) har beslutat om
licensjakt efter lo. Jakttiden är den 1 mars–15 april 2016. Naturvårdsverket
beslutade den 26 februari 2016 att upphäva Länsstyrelsen i Norrbottens läns
beslut med den huvudsakliga motiveringen att länsstyrelsen inte motiverat,
och inte heller visat, att samtliga kriterier för licensjakt är uppfyllda.
Naturvårdsverket ansåg dock att det antalet lon som länsstyrelsen beslutat
skulle få skjutas vid jakten inte påverkar lostammens gynnsamma
bevarandestatus.
Vad gäller övriga beslut har Naturvårdsverket meddelat inhibition av besluten
angående Västerbottens län och Västernorrlands län, vilket innebär att jakten
är stoppad i dessa län. Vad gäller beslutet angående Jämtlands län har
Naturvårdsverket avslagit begäran om inhibition, vilket innebär att jakten
inte stoppas i detta län. Naturvårdsverket kommer inom kort att pröva
besluten i sak.
Kontakt: Nils Henriksson, 010-698 11 41
Innehållet i lägesrapporteringen utgår från Naturvårdsverkets uppdrag och
roll. Även relevant information från andra statliga myndigheter kan
omnämnas i Lägesrapporten. Ansvariga för innehållet i rapporten denna gång
är Maria Hörnell Willebrand, viltsamordnare, och Sofia Lacik, redaktör.
Lägesrapporten sänds ut personer på nedanstående sändlista. De som inte
finns på sändlistan kan prenumerera på Lägesrapporten via RSS-funktionen
på webbsidan där alla lägesrapporter ligger:
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Viltforvaltning/Lagesrapport-viltforvaltning/
Sändlista:
Länsstyrelsernas sändlistor för landshövdingar, miljövårdsdirektörer,
rovdjurschefer, rovdjurshandläggare, jakthandläggare och
informationschefer. Rådet för rovdjursfrågor, Naturvårdsverkets Insynsråd,
Viltskadecenter, myndighetschefer vid Jordbruksverket, Statens
Veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Miljödepartementet och
Landsbygdsdepartementet (stabschefer, presschefer, informationschefer,
4(4)
handläggare).