STADSINNOVATIONER
- STÖD TILL
SPETSTEKNIKER
OCH
AVANCERADE
SYSTEMLÖSNINGAR
Stockholm
23-24 mars
Sebastian DahlgrenAxelsson,
Innovationsstrateg
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
1
Nästa generation
svensk miljöteknik
• 17 miljoner kronor per år
under 2016-2019
• Planeringsbidrag – inte
investeringar
• Fler investeringsbeslut i
spetstekniker och
avancerade systemlösningar
för stadsmiljöer
www.naturvardsverket.se/
stadsinnovationer
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
2
• Dricksvattenförsörjning,
dagvatten och avloppsystem
• Effektiva system för avfall
• Stadsnära
livsmedelsproduktion
• Sanering av förorenad mark
• Urbana ekosystemtjänster
• Kretsloppsanpassade
systemlösningar Cirkulära
flöden i staden och mellan
stad/landsbygd
• Samhällsplanering och
regional utveckling
• Luftkvalitet och buller
• Konsumtionsmönster och
hållbara livsstilar
• Trafik- och transportlösningar
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
3
Mål med projekten
• Projekten ska utarbeta det
underlag som behövs för att
beställaren ska kunna fatta
ett beslut om investering.
• Målsättningen är att
koncepten ska vara
färdigutvecklade och redo
för genomförande eller
marknadsintroduktion när
förstudien är genomförd.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
4
Kriterier för bedömning av ansökan
• Innovationsgrad
• Potential att bidra till
transformativa eller mycket
goda effekter på stadens
hållbarhet
• Kapacitet, möjlighet och vilja
att genomföra såväl
projektet som de åtgärder
och investeringar som det är
tänkt att leda till.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
5
Regler för statsstöd och bidragsnivåer
• Inga generella fast
beloppsgränser, MEN andra
organisationer än företag få
maximalt söka 1,8 Miljoner
kronor
• I första hand tillämpas "Stöd
för miljöstudier" enligt GEBR
artikel 49 (stödnivå 50-70 %)
• I andra hand tillämpas ”de
minimis”- förordningen
(stödnivå upp till 100 %)
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
6
Stort intresse i första utlysningen
• 109 inkomna ansökningar
• 150 miljoner kronor i sökt stöd
• Företag dominerar som sökande
– 60 företag, 17 kommuner, 14 kommunala bolag,
11 universitet och högskolor
• Stor bred av olika kategorier
– Energiförsörjning, byggande och digitala verktyg
störst.
– Transport, avfallshantering, avlopp, odling
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
7
Sökande organisation
Kort projektbeskrivning
Alsike Fastighets AB
Knivsta kretsloppslösningar för vatten, näringsämnen och energi
Atkins Global
PIM (Planning Information Modelling)
Bodens Kommun
Stadsnära dagvattenrening i kallt klimat
Chalmers tekniska högskola
Demonstrationsanläggning för lagring av kyla i fasändringsmaterial
Elonroad AB
Elektrifiering av Lunds sophämtning
Invest Stockholm
CITYFRESH – innovativa system för odling i industrifastigheter
Linköpings universitet
Gröna växtväggar med sakernas internet
Mälarenergi AB
Energisystem stationsområdet
Rödkullen Exploatering AB
Smart energisystemlösning för Rödkullen (fjäll)by
Skanska Sverige AB
Innovativ energi-och vattenteknik för Mörkgröna Hagavik
Skellefteå kommun
Klorfritt badhus
SLU
Storskalig produktion av foderprotein från hushållsavfall
Sollentuna kommun
Linbana som kollektivtrafik i Sollentuna
Stockholms universitet
Fjärranalys i stadens tjänst – fördjupad förstudie kring automatiserade underlag till
effektiv regional biotopkartering
Umbilical Design
Astrostaden - spetsteknik från rymdsektorn integreras i byggnader för hållbar
stadsutveckling
Urbio AB
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Strandnära byggande i kallt klimat - planering och gestaltning av integrerade system
2017-03-28
8
Viktiga datum
Under 2017 genomförs två utlysningsperioder:
1 – 28 februari
28 augusti – 28 september.
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
9
TACK!
[email protected]
Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
2017-03-28
10