Remiss- underlag för genomförande av EU

Datum:
Handläggare:
2015-09-01
Hannes Nilsson
Samhällsbyggnadsnämnden
Direktnr:
Beteckning:
2015.264 SBN
Remiss- underlag för genomförande av EU-förordning om
invasiva främmande arter
Ärendebeskrivning
En EU-förordning om invasiva främmande arter började gälla den 1 januari 2015.
Syftet är att förebygga och hantera introduktion och spridning av dessa arter.
”Invasiva främmande arter” är sådana växter och djur som introducerats utanför sin
naturliga utbredning och som hotar biologisk mångfald. Exempel på sådana arter är
jättebjörnloka, parkslide, signalkräfta, spansk skogssnigel och mårdhund.
Förslaget
EU-kommissionen ska ta fram en lista på invasiva arter av unionsbetydelse och
naturvårdsverket föreslår att Sverige tar fram en motsvarande nationell lista i en
förordning. Naturvårdsverket föreslår också bland annat straffsanktioner och en
möjlighet för myndigheter att vidta åtgärder på privat mark för utrotningsåtgärder.
Enligt förordningen ska medlemsstaterna redovisa ansvariga myndigheter till EUkommissionen. Den del av naturvårdsverkets förslag som direkt berör Alingsås
kommun är att länsstyrelsen ska ha huvudansvar för tillsyn och operativa åtgärder
men att det ska kunna överlåtas till kommunerna.
Förvaltningens yttrande
Det är bra att problemet med invasiva främmade arter uppmärksammas och att
naturvårdsverket föreslår hur ett skyddsarbete ska organiseras. Förutom ett hot mot
biologisk mångfald i stort så kan dessa arter ofta vara ett problem för t ex
trädgårdsodling och jordbruk (t ex spansk skogssnigel) och hälsa (t ex
jättebjörnloka). Vi tillstyrker generellt de förslag som naturvårdsverket redovisar.
När det gäller överlåtelse av tillsyns- och operativt ansvar till kommuner så kan det
säkert vara effektivt i många situationer beroende på resurser och kompetens hos
kommunen. Det är dock viktigt att det sker på samma sätt som med övrig
överlåtelse av miljöbalkstillsyn, dvs att det sker på kommunens initiativ. Det är också
viktigt att det tillförs resurser vid en överlåtelse, t ex via tillsynsavgifter. Operativa
åtgärder mot invasiva arter är ett nationellt intresse, därför bör staten finansiera
dessa även om de sker i kommunal regi.
Vid en eventuell överlåtelse berörs sannolikt miljöskyddsnämnden (tillsynsansvar)
och tekniska nämnden (operativa åtgärder). Vi har stämt av synpunkterna med
miljöskyddskontoret och tekniska kontoret.
Förslag till beslut i Samhällsbyggnadsnämnden
Alingsås kommun tillstyrker naturvårdsverkets förslag med följande kommentar:
I det förslag till myndighetsansvar som redovisas i skrivelsen finns möjligheten att
överlåta tillsyn och operativa uppgifter till kommunerna. Vi förutsätter att det bygger
på frivilligt initiativ från kommunernas sida och att det då även medföljer finansiering.
Exp:
Beslutet skickas till Miljö- och energidepartementet per e-post i Word-format till
[email protected] och med kopia till
[email protected].
Samhällsbyggnadskontoret
Birgitta Wiktorson Ekman
Planchef
Godkänd av:
Titel:
Datum:
approverName
approverTitle
approverDate
Hannes Nilsson
Kommunekolog