Camilla Elisson

advertisement
Populärvetenskaplig sammanfattning
Invasiva pneumokockinfektioner i Vellore, Indien, hos barn och ungdomar 0-18 år.
Invasiva infektioner med bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) är ett stort
hälsoproblem världen över. I denna studien visar vi att de vanligaste infektionerna i Vellore,
Indien, hade kunnat förebyggas med vaccinering.
Med invasiva infektioner menas infektioner då bakterier spridits till en normalt steril lokal, som
t.ex. blod eller ryggmärgsvätska. Exempel på invasiva pneumokockinfektioner är
lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Dödligheten är hög, speciellt hos
barn. WHO har uppskattats att 1.6 miljoner personer dog av sjukdomen år 2007, varav 0.7-1
miljon var barn under fem år. Därför är det viktigt att förebygga sjukdomen i den mån det går. Det
finns vaccin mot vissa sorter av pneumokocker (sorterna indelas i 93 serotyper). Därför är det
viktigt att känna till serotypfördelningen i ett område för att veta om ett vaccin skulle vara
effektivt.
Det finns två olika sorters vaccin mot pneumokocker; polysackaridvaccin (PPV-23) och
pneumokockkonjugatvaccin (PCV-7, 10, 13). Det första täcker 23 serotyper men fungerar inte på
barn under två år. Den andra sortens vaccin är nyare på marknaden och fungerar på små barn.
Vaccinen täcker inte ovanliga serotyper, men dessa brukar endast ge sjukdom hos nedsatta och
tidigare sjuka individer, så kallade opportunistiska infektioner. PCV-7 infördes först i det allmäna
vaccinationsprogrammet i USA år 2007 och PCV-10 infördes i svenska vaccinationsprogrammet
2009. Indien ger för tillfället inget pneumokockvaccin, trots att det i Indien dör flest barn av
sjukdomen i hela världen.
Målet med denna studien var att se serotypfördelningen och vilket sjukdomspanorama
pneumokockerna har i Indien. Studien är genomförd i Vellore, Indien, på sjukhuset Cristian
Medical Collage (CMC). Alla fall av invasiva pneumokockinfektioner hos 0-18 åringar som
behandlats på sjukhuset mellan 2007 och juni 2011 har serotypats och inkluderats i studien.
Kliniska data från fallen har hämtats från journaler.
Sammanlagt inkluderades 97 patienter i studien, i 95 fall fanns journaler med kliniska uppgifter
tillgängliga. Det var 36 flickor och 61 pojkar. De allra vanligaste serotyperna i studien täcktes av
de existerande vaccintyperna, men täckningen var något lägre än i västvärlden. Pojkar hade större
täckningsgrad av vaccinen än flickor, något som kan tyda på 28 att flickor hade det sämre ställt än
pojkar i utgångsläget och därför fick opportunistiska infektioner. I de riskfaktorer för sjukdom
som vi tittade på fanns dock ingen skillnad i procentantal mellan könen. Vi fick dock inte fram
uppgifter om kort amningstid, undernäring eller boendestandard, vilka kan bidra till ökad
infektionsbenägenhet.
De vanligaste sjukdomsyttringarna var lunginflammation (38 fall), blodförgiftning (28 fall) och
hjärnhinneinflammation (22 fall), en fördelning som stämmer överrens med andra studier.
Antibiotika resistensen bland fallen var låg.
Våra data tyder på att Indien skulle ha nytta av att inför PCV-13 i sitt allmänna
vaccinationsprogram, men att detta inte skulle räcka helt. För att förebygga mer sjukdomsfall är
det viktigt att även ta bort andra riskfaktorer för infektioner.
Camilla Elisson, Examensarbete 30 HP, Läkarprogrammet VT12
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards