Informationsblad pneumokocker, pdf, öppnas i

advertisement
Reviderad september 2014
PNEUMOKOCKER
Smittämne:
Sjukdom:
Smittspridning:
Komplikationer:
Pneumokocker är en bakterie som är behandlingsbar med antibiotika.
Luftvägsinfektioner, som öron-, bihåle- och lunginflammationer, kan orsakas av
flera olika bakterier men pneumokocker är den vanligaste.
Bakterien är vanlig. Man blir dock inte alltid sjuk när man träffar på bakterien.
Oftast krävs det en virusinfektion som skadar slemhinnan för att dessa bakterier
skall kunna ge upphov till en infektion.
Från luftvägarna kan bakterien ibland sprida sig ut i blodbanan och ger då en
allvarligare infektion. Via blodet kan bakterien även ge
hjärnhinneinflammation. Personer som saknar mjälte är speciellt känsliga.
Vaccin (Pneumovax®)
Vacciner:
Biverkningar
Vilka bör vaccineras
Varaktighet:
Kostnad:
Det finns 2 olika vacciner som har effekt mot pneumokocker. Dels finns s.k.
polysacharidvaccin (Pneumovax®) där man renar bakteriernas kapslar dels finns
konjugerat vaccin där kapslarna kopplas till ett protein (Prevenar13®).
Det är endast Pneumovax som vi får ge utan kostnad. Socialstyrelsen har tillsatt en
utredning som skall se över rekommendationerna som troligen kommer att ändras
till förmån för konjugerade vacciner.
Eftersom det finns ett flertal olika ytstrukturer får man inte ett heltäckande skydd
oberoende av vilket vaccin man väljer. Pneomovax® innehåller ytstrukturer från
23 olika pneumokocktyper vilket täcker in 85-90% av de pneumokockbakterier vi
kommer i kontakt med. För de pneumokocktyper som ingår i vaccinet får man ett
65 % skydd mot allvarliga infektioner som blodförgiftning och
hjärnhinneinflammation. Det är tveksamt om vaccinet ger något skydd mot själva
luftvägsinfektionen.
Lokala reaktioner på injektionsstället är relativt vanliga. Enstaka gånger kan
vaccinet ge upphov till feber.
På samma sätt som för influensa rekommenderar Socialstyrelsen vaccin till
personer som tillhör en riskgrupp för att få svår pneumokocksjukdom.
1. Personer med svåra kroniska sjukdomar t.ex. hjärt-, lungsjukdomar.
2. Personer med andra svåra kroniska sjukdomar t.ex. svårreglerad diabetes,
svåra njursjukdomar, alkoholism, levercirros och Down´s syndrom.
3. Personer som saknar mjälte.
4. Personer med nedsatt immunförsvar t.ex. i samband med cellgiftsbehandling.
5. Personer över 65 år speciellt om personen tidigare haft en
pneumokockinfektion.
Det saknas klara riktlinjer för revaccination. Yngre personer blir snabbare av
med sina antikroppar vilket ökar indikationen för ny vaccindos. Som allmän
regel kan man rekommendera revaccination vart 5:e år till personer under 65 år.
För personer äldre än 65 år räcker det att ge en ny dos efter 10 år (gäller även
KOL patienter).
För riskgrupper står Landstinget för kostnaderna. Övriga betalar 300 kr för både
influensa och pneumokockvaccinering.
Arne Runehagen
Smittskyddsläkare
smittskyddsenheten
Centrallasarettet, 351 85 Växjö. 0470-588278
www.ltkronoberg.se/smittskydd
Download