Hur ser vaccinet ut

advertisement
2017-05-17
HUR SER VACCINET UT?
Om tillsatser och andra
egenheter …
TYPER AV VACCIN
1
2017-05-17
INAKTIVERADE VACCINER
Bakteriella
TOXOIDER
 Difteri
 Tetanus
 Pertussis (acellulär)
KONJUGAT
 H. influenzae typ B
 Pneumokocker
(7,10,13-valent)
Virala
HELVIRION
IPV
Hepatit A
TBE
Japansk B encefalit
Rabies (för humant bruk)
DELKOMPONENTER
Hepatit B
Influensa
LEVANDE VACCINER
Bakterier
Virus
Bacillus Calmette Guérin
MPR
Rotavirus
Oral polio
(Vattkoppor)
2
2017-05-17
VACCINTYPERNAS SKILLNADER
Levande
Inaktiverade
Biverkningar = sjukdomssymtom
Huvudsakligen lokala biverkningar
Biverkningar efter en
inkubationstid (7-10 dagar)
Biverkningar kommer omedelbart
(inom 24-48 tim)
Långvarigt skydd fåtal doser
Utan booster begränsat skydd
UPPHANDLADE VACCINER REGION SKÅNE
Vaccin
Mot Sjukdom/ar
Infanrix Hexa Hexyon (1 maj)
Difteri-Tetanus-Kikhosta-Polio- HiB-Hepatit B
MMR vax Pro
Mässling- Påssjuka- Röda Hund
Tetravac
Difteri-Tetanus-Kikhosta-Polio
Prevenar 13
Pneumokocker
BCG vaccin (Bacillus Calmette-Guérin)
Tuberkulos
Engerix B
Hepatit B
Hexyon from 1 maj
3
2017-05-17
TILLSATSER I VACCINER
DEFINITION
Vanliga tillsatser:
Adjuvans –Aluminium
Odlingsmedium
Stabilisatorer
Formaldehyd
Icke längre förekommande tillsats:
Kvicksilver
4
2017-05-17
OLGA 4,5 ÅR
Olga vaccinerades med Twinrix vid 2 års
ålder. Utvecklade därefter en valnöt-stor
resistens i anslutning till injektionsstället.
Resistensen har minskat till hasselnötstorlek.
Den kliar förskräckligt.
Vad kan denna resistens bero på?
Vad gör man?
Hur gör vi med hennes Tetravac dos vid 5 år?
RIKTLINJER FÖR BARN MED ALUMINIUM ALLERGI
1. Barn som har slutat klia på låret/armen
 Ge DTP boostern enligt barnvaccinationsprogrammet
 Injicera inte i lår eller arm där reaktionen funnits
2. Barn som fortfarande har klåda på låret/armen
 Det är inte farligt att ge vaccinet (typ IV)
 Risken för nya kliande noduli kan vara ökad
 Avvakta är ett alternativ
5
2017-05-17
ALUMINIUM
Aluminium är den vanligaste metallen i marken
Livsmedelsverket 2006: aluminium i modersmjölksersättning och
barnvälling: låga halter under 400 µg/l
Drygt 2 dygnsmängder modersmjölksersättning ger samma
aluminiumdos som en dos vaccin
Europeisk gränsvärde för dricksvatten 100 µg/l
Netterlid, 2010
KUNSKAPSCDENTRUM BARNHÄLSOVÅRD 2016
6
2017-05-17
ALUMINIUM SOM ADJUVANS
• Höja vaccinets förmåga att stimulera kroppens
antikroppsbildning
• Finns i de flesta bakteriella vacciner i mkt små mängder
• Kan ibland ge lokala överkänslighetsreaktioner röda
kliande knutor som riskerar att återkomma vid ny
aluminium-exposition.
• Kombinationsvacciner enda sättet att minska mängden
aluminium från vacciner
ODLINGSMEDIUM
Virus/bakterier odlas i odlingsmedium
Innehåller näringsämnen och antibiotika
I inaktiverade vacciner kan finnas rester av odlingsmedium
I levande vacciner finns odlingsmedium för virusen ska kunna leva
Exempel MPR
 Kycklingembryo fibroblaster
 Humana lungfibroblaster
7
2017-05-17
STABILISATORER
Kan vara socker, aminosyror eller proteiner
Skyddar vaccinet från värme och i frystorkningsprocessen
Frystorkade vacciner behöver ”bulk matrix”
Exempel
 Sackaros (Act-HiB)
 Natriumglutamat (BCG)
 Gelatin, albumin (MMR-vax-pro)
KONSERVERINGSMEDEL
• Bacteriocida/-statiska och inaktiverande egenskaper
• Kvicksilverinnehållande Thiomersal ingår inte i några vaccin i det
allmänna vaccinationsprogrammet
• Vaccinationsprogrammet kvicksilverfritt sedan 1992-1993
• Även vaccin mot vattkoppor, rotavirus, influensa och TBE är kvicksilverfria
8
2017-05-17
FORMALDEHYD
• Används för att
• döda virus i inaktiverade vacciner
• försvaga toxiner i toxoidvacciner
• Kontaktallergi mot formaldehyd förekommer vid annan exposition men
har aldrig beskrivits pga vaccinexposition
• Mycket låga doser
• Formaldehyd frisätts från möbler (och tobaksrök): En bebis andas in
lika mycket formaldehyd som i en dos vaccin av att vistas inomhus 440 timmar
9
Download