BEHÖVER VI SKYDDA OSS MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER?

advertisement
BEHÖVER VI SKYDDA OSS
MOT LUFTVÄGSINFEKTIONER?
En skrift om pneumokocksjukdomar,
behandling och vaccinering.
VILKA SJUKDOMAR ORSAKAS
AV PNEUMOKOCKER?
Näst efter virus är pneumokocker den vanligaste orsaken till
luftvägsinfektioner – både bland barn och vuxna. Särskilt ­vanlig
är pneumokocken hos små barn. Även om de flesta barn är
besvärsfria kan man ofta odla fram pneumokocker i prov från
näsa och svalg. Undersökningar visar att cirka 50 procent av
barnen på förskolor bär på bakterien utan att ha några besvär.
Pneumokocker är den i särklass vanligaste orsaken till lung­
inflammation i alla åldrar. De är också en vanlig orsak till
öroninflammation hos barn. Infektionen kan även sprida sig till
blodet och ge upphov till allmän blodförgiftning och hjärnhinne­
inflammation som har hög dödlighet.
Källa: Smittskyddsinstitutet. www.smi.se/sjukdomar/pneumokockinfektion
HUR SPRIDS SMITTAN?
När man drabbas av en virusinfektion i luftvägarna ökar r­ isken för
att också få en pneumokockinfektion. Det beror på att infektionen
skadar slemhinnorna i luft­vägarna så att man blir mer mottaglig.
Man skulle kunna säga att en virusinfektion bäddar för en efter­
följande pneumokockinfektion.
Hos barn som är bärare av pneumokocker finns ofta bakterien i
näsa och svalg under flera månader. Eftersom små barn har nära
kontakt med både varandra och vuxna anhöriga, finns det stor
risk att de sprider bakterierna till omgivningen. Spridningen under­
lättas av att virusinfektioner (förkylningar) är väldigt vanliga hos
små barn. När barnen hostar och nyser sprids både virus och
de pneumokocker som barnen är bärare av.
Källa: Smittskyddsinstitutet. www.smi.se/sjukdomar/pneumokockinfektion
HUR BEHANDLAS
PNEUMOKOCKINFEKTIONER?
Idag är svenska läkare mycket restriktiva med att förskriva
antibiotika vid okomplicerade luftvägsinfektioner. Det beror på
att en alltför generös förskrivning av antibiotika kan leda till att
bakterier utvecklar försvarsmekanismer och blir okänsliga för till
exempel penicillin. Infektioner med dessa okänsliga (resistenta)
bakterier kan sprida sig i samhället och ge upphov till mycket
svårbehandlade infektioner. Det har man sett exempel på i
många länder i världen. För att förhindra en liknande utveckling i
Sverige, där det vanliga penicillinet fortfarande är verksamt mot
nästan alla pneumokocker, antibiotikabehandlar man bara när
det är nödvändigt. Barn med lindriga besvär, till exempel färgad
snuva, får sällan antibiotika om de mår bra för övrigt.
HUR KAN JAG SKYDDA MIG
MOT INFEKTIONER MED
PNEUMOKOCKER?
1. Minskad kontakt med smitta
Att begränsa kontakten med smittbärare verkar logiskt, men
det är svårt att genomföra i praktiken eftersom alltför många
människor är bärare av pneumokocker. Handtvätt med sprit har
i undersökningar visat sig kunna minska sjukfrånvaron något.
2. Med vaccin
Sedan mer än 20 år tillbaka har vi haft tillgång till ett vaccin
mot pneumokocker i Sverige, så kallat polysackaridvaccin. År
2001 introducerades en typ av vaccin, så kallat konjugatvaccin.
Konjugatvaccin ingår numera i det allmänna vaccinations­
programmet för barn. Konjugerat vaccin är sedan 2013 även
registrerat för vaccinering av vuxna ≥18 år och äldre.
Pneumokocker kan ge upphov till lunginflammation,
blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.
Risken kan öka med stigande ålder. Kronisk sjukdom, till exempel i
hjärta, lungor eller njurar är andra kända riskfaktorer.
För mer information om pneumokocker, vaccinering och var du
kan hitta din närmaste vaccinatör, läs mer på hemsidan
www.pneumokocker.se
L I N D H & PA R T N E R S
FörhandsgodkändPRE20131016PSE09
av IGM
Pfizer AB
191 90 Sollentuna
Telefon 08-550 520 00
www.pfizer.se
PRE20130118PSE07
FÖRHANDSGRANSKAD OCH GODKÄND AV IGM
Download