Jag vill att du läser det här!

advertisement
Hej!
Jag vill att du
läser det här!
Detta är en broschyr om Prevenar, ett vaccin mot pneumokockinfektioner.
Det handlar om vaccination
mot pneumokocker
Små barn får lätt infektioner av bakterier och virus efter­
som immunförsvaret inte har hunnit bli tillräckligt starkt
än. Oftast klarar barnet av alla infektioner bra om det för
övrigt är friskt.
Men det händer ändå att fullt friska och starka barn
blir väldigt sjuka. Och det kan faktiskt vara farligt. Speciellt
om man får infektioner orsakade av pneumokocker.
Den här foldern handlar om varför du ska vaccinera
och hur du kan skydda ditt barn mot just de här farliga
bakterierna.
Immunförsvaret tränas hårt
Det nyfödda barnets immunförsvar är oftast mycket gott
och barnet är normalt sett väl rustat för livet redan från
dag ett.
Det sker helt naturligt genom att kroppen successivt
vänjer sig vid de vanligaste virusen och bakterierna i
närmiljön. Immunförsvaret tränas helt enkelt i att försvara
kroppen mot det den känner igen. Oftast blir det en snuva
och feber några dagar och sen är det över.
När barn kommer till miljöer med många olika
bakterie­stammar, som till exempel dagis, tränas immun­
försvaret precis som om det vore tuffa boxningsmatcher.
Ibland blir man golvad och måste ligga i sängen, men
man blir starkare och starkare för varje gång.
Och just det här med dagis har betydelse för barnets
hälsa. Vänd på bladet, så berättar vi mer.
5
Kort om pneumokocker
Sedan urminnes tider har pneumokockbakterien varit en
del av vår mänskliga miljö. Normalt sett orsakar den ingen
skada och många dagisbarn bär på bakterien utan att bli
sjuka. Då är barnet en frisk bärare.
De flesta barn har på naturlig väg fått ett gott skydd
mot pneumokocker vid ungefär fem års ålder.
Pneumokocker kan vara farliga
En frisk bärare kan smitta ett yngre syskon eller en äldre
släkting med pneumokocker. Om det vill sig illa och de
har ett outvecklat eller försvagat immunförsvar, kan de få
en ordentlig infektion. Det kan bli öroninflammation, lung­
inflammation, hjärnhinneinflammation eller allmän blod­
förgiftning.
Och vill det sig riktigt illa igen, kan de här infektionerna
ge bestående men, i form av bland annat dövhet eller
bestående hjärnskador. Eller till och med orsaka dödsfall.
6
Riskfaktorer för barn att
insjukna i pneumokockinfektion:
Barn under två år
Säsong : Ökad risk under vinterhalvåret
Sa mlingar : Stora barngrupper med tät kontakt
Virusinfektion : Nedsättning av immunförsvaret
efter virusinfektion
Ålder :
Medicinsk a riskgrupper :
• Barn med vissa former av nedsatt immunförsvar,
eller barn som får behandling med
immunnedsättande läkemedel.
• Barn med vissa kroniska sjukdomar
• Barn med vissa medfödda defekter
• Cochlea implantat (inopererad hörapparat)
• För tidigt födda barn
Därför ska du vaccinera ditt barn
mot pneumokockinfektion
Det finns ca 90 olika varianter av pneumokocker i världen.
Pneumokockvaccinet skyddar mot de sju allvarligaste och
vanligast förekommande varianterna i Sverige.
Om ditt barn befinner sig i riskzonen (se sid 7) för att
drabbas av pneumokockinfektion, bör du vaccinera det.
Vaccinationen ger ett gott skydd mot de aggressiva
sjukdomsförlopp som pneumokocker kan orsaka.
Skyddar även de äldre
Tyvärr är det ganska vanligt att äldre släktingar blir ordent­
ligt sjuka av samvaron med de små barnen. Men de löper
betydligt mindre risk att drabbas av allvarliga sjukdomar
till följd av pneumokockinfektioner, om barnen vaccineras.
De vaccinerade barnen kan nämligen inte föra smittan
vidare till sin omgivning om de själva är skyddade.
8
9
Vaccination minskar
penicillinresistens*
Pneumokockinfektioner behandlas med penicillin. Tyvärr
har det utvecklats penicillinresistenta pneumokocker som
är svåra att få kontroll över. Genom att vaccinera minskar
man risken att få en infektion som är svårbehandlad. På
sikt ger ökad vaccination en minskning av penicillinresistenta pneumokocker i världen.
Nu vaccineras barn
även i Sverige
I Norge, Danmark, England, Frankrike, Tyskland och
USA har barn vaccinerats mot pneumokocker i nationella
barnvaccinationsprogram under flera år. Resultatet
är att långt färre barn drabbas av svåra infektioner,
förekomsten av resistenta bakterier har minskat och
äldre människor som har kontakt med barn får färre
pneumokockinfektioner.
* Penicillinresistens innebär att bakterierna är motståndskraftiga mot penicillin.
10
Från och med 1 januari 2009 kommer pneumokockvaccin
att erbjudas alla barn födda från 1 oktober 2008. Det
är för att barnet vid vaccinationsstarten har hunnit bli 3
månader gammalt och får då pneumokockvaccin samtidigt
med de övriga 3-månadersvaccinerna.
Flera landsting har dock redan kommit igång tidigare:
•
Stockholm – barn födda från 1 juli 2007
•
Örebro – barn födda från 1 december 2007
•
Jönköping – barn födda från 1 januari 2008
•
Västernorrland – barn födda från 1 april 2008
•
Blekinge – barn födda från 1 juli 2008
Man kan även vaccinera sina något äldre barn, upp till 5
år, på egen bekostnad. Mer information om vart du kan
vända dig finns på Prevenars hemsida: www.prevenar.se
11
Nu vet du varför du
bör vaccinera ditt barn
Vaccinerar du barnet, så skyddar du inte bara det
dyraste du har, utan även farmor, farfar, mormor,
morfar och hela tjocka släkten.
Det blir en ordentlig bonus för alla. I läkarvärlden
kallas det flockimmunitet.
Vem vaccinerar och var?
Fråga personalen om var du kan vaccinera ditt barn mot
pneumokockinfektion. På BVC och vårdcentralen finns
mer information.
12
13
Svenska barnvaccinations-programmet
från och med 1 januari 2009
Barnhälsovård
Ålder
Skolhälsovård
3 mån
5 mån
12 mån
I
II
III
18 mån
5–6 år
Årskurs
Difteri
8–18 år
14–18 år
1–2
8–9
IV
V
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib*
Pneumo­
kocker
Mässlingen
I
II
Påssjuka
Rödahund
Länkar:
om vaccin :
ALlm änt om barn :
Smittskyddsinstitutet
www.sjukvardsradgivningen.se
www.netdoktor.se
www.growingpeople.se
www.smittskyddsinstitutet.se/
hem/mest-efterfragat/
vaccinationer
Prevenar
www.prevenar.se
FASS:
www.fass.se
Mina tider för Prevenarvaccination:
Vaccinationsklinik:
Adress:
Telefon:
Vaccination
Datum
nR 1:
nr 2:
nr 3:
nr 4:
15
M081003.A.Pre.SV
Wyeth AB • Box 1822 • SE -171 24 Solna • Telefon 08- 470 32 00
Download