Pneumokocker med nedsatt antibiotikakänslighet på ditt barns förskola

advertisement
Smittskyddsenheten, Gotland
2007-11-08
Reviderat 2010-12-21/2012-01-05
Föräldrainformation
Pneumokocker med nedsatt antibiotikakänslighet på ditt barns förskola
Ett barn på förskolan har visat sig vara bärare av pneumokocker med nedsatt känslighet för
penicillin vid odlingsprov bakom näsan.
Pneumokocker är vanligt förekommande i övre luftvägarna hos barn i förskoleåldern medan
det är ovanligt hos äldre barn och vuxna. De flesta som bär denna bakterie har inga symtom
men pneumokocker är en vanlig orsak till öroninflammation hos barn och lunginflammation
hos äldre. Bakterierna sprids via närkontakt (saliv, hosta, nysningar).
Pneumokocker är vanligen helt känsliga för penicillin men på senare år har det dykt upp
varianter med nedsatt pencillinkänslighet. På andra håll i världen, t ex i Sydeuropa är
penicillinresistenta pneumokocker betydligt vanligare än i Sverige.
Pneumokocker med nedsatt känslighet är inte mer benägna att framkalla sjukdom än andra
pneumokocker men om man blir sjuk av dem får man ta till andra antibiotika än penicillin.
Vi försöker att hålla frekvensen av bakterier med nedsatt pencillinkänslighet så låg som
möjligt.
Barn som är bärare av pneumokocker med nedsatt pencillinkänslighet bör vara hemma från
förskolan om de har symtom på luftvägsinfektion, dvs. snuva, hosta eller feber. VABersättning utgår. Barn som inte har symtom får vara på förskolan som vanligt.
Om ditt barn eller någon i familjen insjuknar i luftvägsinfektion inom de närmsta två
månaderna och det blir aktuellt med antibiotikabehandling så bör läkaren informeras om att
pneumokocker med nedsatt pencillinkänslighet finns på förskolan.
Vid ytterligare frågor kontakta din barnavårdcentral, din vårdcentral eller
Smittskyddsenheten.
Sven Montelius
Smittskyddsläkaren
Besöksadress Visby lasarett
Bankgiro 339-8328
Postadress SE-621 84 Visby
Postgiro 18 97 50-3
Telefon +46 (0)498 26 82 86
Org nr 212000-0803
E-post [email protected]
Webbplats www.gotland.se
Download