Ny hemsida om pneumokocker – vanligaste

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm, 6 november 2012
Ny hemsida om pneumokocker – vanligaste bakterien bakom
lunginflammation
Nästan var tredje svensk har haft lunginflammation, visar en ny Sifo-undersökning (1). Den
vanligaste orsaken till lunginflammation är pneumokocker. Bakterien orsakar även flest
dödsfall i sjukdomen. Trots det är okunskapen stor och få äldre och personer i riskgrupper är
vaccinerade mot pneumokocker. För att öka kunskapen om pneumokocker lanserar Pfizer
www.penumokocker.se.
Ny statistik från patientregistret visar att under 2011 skrevs 20 procent fler än året innan in för vård på
sjukhus med diagnosen influensa eller lunginflammation. Socialstyrelsen beskriver ökningen som
ovanligt kraftig och en bidragande orsak till ökningen kan vara att färre väljer att vaccinera sig mot
influensa (2). Det är vanligt att pneumokockbakterier passar på att föröka sig strax efter en
virusinfektion, t ex efter influensa eller vanlig förkylning. Redan vid 50 års ålder börjar risken öka för
att insjukna i lunginflammation. Trots att många landsting erbjuder riskgrupper och personer över 65
år vaccinering mot pneumokocker, är det få som ser till att skydda sig.
Under oktober startar landstingen sina årliga influensavaccinationskampanjer och de brukar pågå fram
till och med februari. Många landsting erbjuder även vaccin mot pneumokocker under denna period.
Lunginflammation orsakad av pneumokocker i kombination med hjärtproblem är den vanligaste
dödsorsaken bland äldre och riskgrupper som en följdsjukdom av influensan.
För riskgrupper och äldre som redan tidigare haft en haft en pneumokockinfektion, t.ex.
lunginflammation är det extra viktigt att skydda sig. I en ny Sifo-undersökningen framgår att 30
procent av alla svenskar 15 år eller äldre har haft lunginflammation (1).
Ny hemsida: www.pneumokocker.se
För att öka kunskapen om pneumokocker och de sjukdomar som kan orsakas av bakterien lanseras nu
www.pneumokocker.se. På hemsidan kan besökaren lära sig mer om pneumokocker och vad man kan
göra för att skydda sig. Här finns frågor och svar samt myter och sanningar om pneumokocker och
vaccinering. På hemsidan finns även en vaccinationskarta där besökaren lätt kan finna närmaste
privata vaccinatör.
PRE20121022PSE01
1 (3)
Om pneumokocker
Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation och orsakar även öron- och
bihåleinflammation. Bakterien är också en vanlig orsak till blodförgiftning och
hjärnhinneinflammation.
Pneumokockinfektioner behandlas idag med antibiotika och förebyggs till viss del med
vaccination. Pneumokocker är den vanligaste dödsorsaken bland sjukdomar som kan
förebyggas med vaccin (3). Personer äldre än 65 år, sjukhemsboende och de som har till
exempel kronisk hjärt-lungsjukdom eller annan långvarig sjukdom rekommenderas att
vaccinera sig mot pneumokockinfektioner (4). Särskilt gäller det dem som redan tidigare har
haft en pneumokockinfektion, t.ex. lunginflammation. I dessa fall är risken för ett
återinsjuknande i allvarlig pneumokocksjukdom betydande (5).
Risken att insjukna i lunginflammation ökar redan från 50 års ålder även om den absoluta risken att
insjukna är störst efter 80 års ålder. Antal fall ökar successivt med stigande ålder och i takt med att
förekomsten av kroniska sjukdomar ökar. Den största ökningen sker efter 65 års ålder (6).
Om Prevenar 13
Konjugatvaccinet Prevenar 13 är en vidareutveckling av Prevenar och ger skydd mot 13 varianter av
pneumokockbakterien. Prevenar 13 har ersatt Prevenar och används sedan början av 2010 inom ramen
för det svenska vaccinationsprogrammet för barn och är väl beprövat.
Redan 2007 införde Stockholms läns landsting, som första landsting i Sverige, vaccination av små
barn mot pneumokocker. Stockholm har använt föregångaren Prevenar och uppföljaren Prevenar 13
sedan vaccinationsstarten. Sedan konjugerat pneumokockvaccin infördes i det allmänna
vaccinationsprogrammet har antal fall av invasiv pneumokocksjukdom hos barn under två år i
Stockholms län minskat från 36 fall per 100 000 år 2007 till 12 fall per 100 000 år 2011 (7).
Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 har funnits tillgänglig i andra delar av världen sedan 2001 och
har hittills getts i drygt 500 miljoner doser (8).
Från och med november 2011 är vaccinet även tillgängligt för vuxna över 50 år.
Prevenar 13 är det första och enda nya generationens pneumokockvaccin som godkänts för vuxna (8).
Läs mer om godkännandet här:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/pressrelease/view/vaelbeproevat-barnvaccin-motpneumokocker-godkaent-foer-vuxna-706632
För mer information kontakta
Ulrika Goossens, informationschef Pfizer, 0768-89 29 57, [email protected]
Lars Nyman, medicinsk rådgivare Pfizer, 0768-89 22 61, [email protected]
PRE20121022PSE01
2 (3)
Se även övrigt pressmaterial och pressbilder om pneumokocker och Prevenar 13 i Pfizers pressrum på
MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/pneumokocker.
Se även www.pneumokocker.se
Referenser
1. Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av Pfizer bland 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar, 15 år eller äldre, 4-10 oktober 2012.
2. Sjukdomar i sluten vård 1987–2011, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-10-18,
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/kraftigokningavvardadeforinfluensaochlunginflammation2011
3. World Health Organization. 2004 Global Immunization Data,
http://www.who.int/immunization_monitoring/data/GlobalImmunizationData.pdf Accessed May 24, 2011
4. Läkemedelsverket, Behandling av nedre luftvägsinfektioner, www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Att-anvandalakemedel/Sjukdom-och-behandling/Behandlingsrekommendationer---listan/Nedre-luftvagsinfektioner/
5. Information från Läkemedelsverket 3: 2008, Farmakologisk behandling av nedre luftvägsinfektioner i öppen vård,
http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2008-3-rev.pdf
6. Butler JC, Schuchat A. Epidemiology of pneumococcal infections in the elderly. Drugs Aging. 1999;15 Suppl 1:11-19
7. Smittskydd Stockholm verksamhetsberättelse 2011
8. Data on File (DOF). Prevenar 13*† Summary of Product Characteristics; FASS.se,
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20090211000016&DocTypeID=6
Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt
läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi,
oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett
stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I
Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya
vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen.
För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com. Besök gärna vårt pressrum www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer
PRE20121022PSE01
3 (3)
Download