Till dig som har fått vaccin mot lunginflammation

advertisement
Till dig
som har
fått vaccin mot
lunginflammation
polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent
Kort om lunginflammation
Du har fått den här broschyren
av din läkare eller sjuksköterska
i samband med att du har
vaccinerats med Prevenar 13®.
Här kan du läsa mer om Prevenar 13 och om
lunginflammation. Läs även bipacksedeln på
www.fass.se.
Tala med din läkare om du har frågor om
Prevenar 13 eller vaccineringen.
Den vanligaste orsaken till att man insjuknar i
lunginflammation är bakterien pneumokocker.
Pneumokocker är den vanligaste luftvägsbakterien
i vårt klimat. Förkylda barn och vuxna som hostar
och nyser är viktiga smittkällor.
Pneumokocker tillhör streptokockfamiljen
och bakterien kan även sprida sig till blodet
och ge upphov till allmän blodförgiftning och
hjärnhinneinflammation som har hög dödlighet.
Varför får man lunginflammation?
Många barn och vuxna är bärare av pneumokockbakterien i näsa och svalg utan att ha symtom, men
kan smitta andra. Risken att få lunginflammation
ökar när man är förkyld eftersom slemhinnorna
i näsan och svalget skadas av förkylningsviruset.
Skadade slemhinnor leder till att man blir mer
mottaglig för infektioner.
Vem kan drabbas av lunginflammation?
Hur många sprutor behöver man ta?
Alla kan drabbas, men risken för att bli allvarligt
sjuk är som störst hos små barn och vuxna över
50 år. Alla små barn i Sverige och i många andra
länder erbjuds konjugerat pneumokockvaccin, till
exempel Prevenar 13. Detta har lett till en påtaglig
minskning av allvarliga följder av lunginflammation.
I dagsläget rekommenderas endast en spruta till
vuxna.
Vad gör Prevenar 13?
Prevenar 13 hjälper till att skydda dig mot 13 olika
typer av pneumokockbakterier som ligger bakom
allvarliga infektioner såsom lunginflammation hos
barn och vuxna.
Vaccinet aktiverar immunförsvaret så att det
tillverkar antikroppar mot de 13 pneumokocktyper
som ingår i vaccinet och på det sättet skyddar det
mot att få lunginflammation.
Vilka biverkningar kan man få av
Prevenar 13?
Vanliga biverkningar är minskad aptit, huvudvärk,
diarré, frossa, trötthet samt smärta, rodnad, svullnad
eller ömhet vid vaccinationsstället. Försämrad eller
nyuppkommen smärta i leder eller muskler,
kräkningar och feber kan också förekomma.
Man kan också bli illamående och få förstorade
lymfkörtlar i närheten av vaccinationsstället, till
exempel i armhålan. Det här är en naturlig reaktion
av immunsvaret och visar att vaccinet har stimulerat
immunsystemet på avsett sätt. Svullnad i ansikte
och/eller läppar samt andningssvårigheter är mindre
vanliga biverkningar som kan bero på överkänslighet.
Kontakta genast sjukvårdspersonal om du misstänker
att du har fått en överkänslighetsreaktion.
PREVENAR 13. . (F). Polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner, konjugerat, adsorberat, 13-valent. 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Pneumokockpolysackarid
serotyp 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F om vardera
2,2 μg samt 6B om 4,4 µg. Serotyperna är konjugerade till
bärarprotein CRM197 och adsorberade till aluminiumfosfat.
ATC-kod: J07AL02. Indikationer: Aktiv immunisering för
förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis
media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn,
barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år. Aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom och pneumoni
orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna ≥ 18 år
och äldre. Användningen av Prevenar 13 skall baseras på
officiella Prevenar 13 rekommendationer, där hänsyn tas
till såväl betydelsen av invasiv pneumokocksjukdom i olika
åldersgrupper som variationen i förekomst av serotyper i olika
geografiska områden. Varningsföreskrifter, begränsningar och
information om hjälpämnen hänvisas till www.fass.se.
Datum för översyn av produktresumén: 06/2015. Pfizer,
www.pfizer.se.
Källor
Folkhälsomyndigheten. http://www.folkhalsomyndigheten.
se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsammasjukdomar/pneumokockinfektion-/
Prevenar 13 bipacksedel, 06/2015. www.fass.se
Läs om lunginflammation,
behandling och vaccinering på
www.lunginflammation.se
Datum för vaccinering med Prevenar 13:
Telefonnummer till vaccinationsmottagningen:
PRE20150902PSE05
08/2015
LI N D H & PARTNERS
Subventioneras endast till patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65
år med svåra kroniska sjukdomar (som till exempel hjärt-,
lung-, njur- eller leversjukdomar eller diabetes) som löper
moderat eller hög risk att drabbas av allvarliga pneumokocksjukdomar.
Förhandsgranskad och godkänd av IGM
191 90 Sollentuna
Telefon 08-550 520 00
www.pfizer.se
Download