Populärvetenskaplig sammanfattning Lunginflammation är ett stort

advertisement
Populärvetenskaplig sammanfattning Lunginflammation är ett stort problem världen
över, speciellt hos barn i låg- och medelinkomstländer. Denna studien visade att fyra av de sex
viktigaste riskfaktorerna för lunginflammation var väldigt vanliga på landsbygden i norra
Gulbarga i Indien. Det visades även att det kan vara så att föräldrar är mer benägna att ta sina
pojkar till sjukhus när dom har luftvägssymptom än sina tjejer, dock behövs mer studier gällande
detta. Lunginflammation är en infektion i lungorna som orsakas av antingen bakterier, virus eller
svamp. WHO (Världhälsoorganisationen) har fastställt sex olika riskfaktorer för lunginflammation
som anses vara definitiva. Dessa är luftföroreningar inomhus, trångboddhet, undernäring, låg
födelsevikt, brist på amning samt brist på mässlingsvaccinering. I studien besöktes slumpmässigt
utvalda hushåll på landsbygden i Indien. Med hjälp av två översättare intervjuvades
vårdnadshavarna till alla barn som var under 18 år i hushållen. Frågorna som ställdes gällde
luftvägssymptom under det senaste året samt möjliga riskfaktorer såsom amning, födelsevikt,
utbildningnivå hos mamman, hushållets inkomst etc. Vikt, längd och överarmsmått togs även på
barnen för att kunna fastställa om barnen var undernärda eller inte. Barnen som hade haft hosta
och feber på samma gång ansågs ha haft “sannolik nedre lufvägsinfektion” (NLI) Totalt ingick 358
barn från 129 olika hushåll i studien. 53 av dessa hade haft sannolik NLI. I studen visade det sig
att låg födelsevikt (≤2500g) var en riskfaktor för att få NLI. I övrigt sågs även tendenser att
undernäring samt tråndboddhet ökade risken, men detta kunde ej bekräftas statistiskt. Det var
något fler pojkar än flickor som hade varit sjuka, men inte lika stor skillnad som man har sett från
sjukhus i låg- och medelinkomstländer. Detta kan tyda på att föräldrar oftare tar 35 sina pojkar
till sjukhus än sina tjejer. Det kan även finnas en biologisk orsak bakom som gör att pojkar lättare
får luftvägsinfektioner. Detta är viktigt att gå vidare och göra fler studier gällande detta, till
exempel i samma område fast på ett sjukhus istället, för att se om könsskillnaden där är större
eller inte. De fyra riskfaktorerna för lunginflammation som var vanliga i detta område var
luftföroreningar inomhus (67% av hushållen), undernäring (84% av barnen under 5 år visade
tecken på kronisk undernäring), trångboddhet (90% sov tre stycken eller fler i samma rum) och
låg födelsevikt (33% av barnen vägde ≤2500g när de föddes). Det är därför dessa problem man
bör fokusera på att förhindra lunginflammationer och följdaktligen minska barnadödligheten i
detta område. En positiv sak som upptäcktes under denna studien var att andelen hemmafödslar
minskar. Bland de äldsta barnen hade 83% fötts hemma. Samma siffra var 31% hos dom yngsta
barnen. Sedan 2005 så får mammor i Indien bidrag från staten för att ha råd att föda på sjukhus
och det verkar som att detta har gett effekt. När fler mammor föder barn på sjukhus har man
bättre möjligheter att både minska mödradödligheten samt barndödligheten.
Download