Undernäring hos äldre

advertisement
Undernäring hos äldre
Orsaker till undernäring
Normalt uppträder efter 70-års ålder en viktnedgång med cirka fem procent per tioårsperiod. Detta
skall jämföras med de ca 20-30 procents undervikt man finner vid svår undernäring. Undernäring beror
på flera olika faktorer:
•
•
•
Nedsatt energi- och näringsintag exempelvis på grund av dålig aptit i samband med sjukdom.
Ökad energiomsättning och nedbrytande av kroppens vävnader på grund av sjukdom, infektion,
inflammation mm.
Funktionsnedsättningar på grund av hög ålder eller sjukdom försvårar många gånger ätandet.
Att bli fysiskt handikappad på grund av sjukdom, t ex att bli rullstolsbunden, kan medföra en viss
försämring av aptiten som beror både på sjukdomen och depression som ofta medföljer. Sociala
faktorer såsom ändrat civilstånd kan leda till ensamhet och social isolering vilket ökar risken för
undernäring. Miljön vid måltiden får inte heller underskattas. Buller, musik och olämplig belysning är
några orsaker till att äldre inte får den mat ro som behövs.
Sjukdomar
Cancer, demens, stroke och Parkinsons sjukdom
Leder i många fall till undernäring.
Personer med njursvikt
Riskerar att bli undernärda om man inte noga tar hänsyn till deras speciella behov. Om man äter en
proteinreducerad kost är det viktigt att tillse att de får i sig tillräckligt med energi. Står man på dialys
ökar behovet av både energi och protein.
Infektion
Leder ofta till dålig aptit vilket i sin tur ökar risken för nya infektioner. Behovet av protein, zink, järn och
energi är större än normalt.
Munhåla och svalg
Muntorrhet är ett vanligt problem hos äldre vilket främst beror på sämre salivproduktion och sämre
slemproduktion i slemhinnorna. Läkemedel kan också ha som biverkning en sänkt salivsekretion.
Svampinfektioner
Sköra slemhinnor och muntorrhet gör det svårt att äta tillräckligt.
Dålig mun- och tandstatus
Liksom svårigheter att tugga och svälja kan leda till undernäring.
Mag-tarmkanalen
Ganska vanligt hos äldre är magsår med viktförlust och matleda som konsekvens. Även förstoppning
är en annan ganska vanlig orsak till aptitlöshet.
Bedömning av näringstillstånd
Idag finns det många avancerade metoder för att bedöma näringstillståndet. Det finns även enkla sätt
att skaffa sig en uppfattning om en persons näringstillstånd. Försök exempelvis bedöma hur
matintaget och den fysiska förmågan varit under de senaste månaderna.
Utseende
Börja med att se på personen – hur är ansiktsfärgen, finns det muskler på armar och ben? Skaka
hand. Är handslaget kraftfullt eller kraftlöst?
Kroppsvikt
Väg och mät honom/henne. Räkna ut BMI (se särskilt kapitel om BMI). Vid normalvikt ligger BMI
mellan 20 och 25. För ”yngre” äldre får det gärna vara lite högre. Med stigande ålder sjunker sedan
Kostpärm Svenljunga kommun
Malin Aronsson Kostchef
BMI-värdet och vid värden under 20 talar man vanligen om undernäring. Hos en äldre person kan BMI
vara falskt för högt beroende på hjärtsvikt (ödem) eller att man har sjunkit ihop (osteoporos).
Viktminskning
Man brukar säga att en ofrivillig viktförlust på mer än fem procent under det senaste halvåret kan vara
en riskfaktor. Snabb viktförändring är en signal på att något händer och måste utredas.
Munhålan
Om det finns svårigheter att tugga eller svälja kan detta vara en riskfaktor. Illasittande proteser med
sår och smärta som följd kan också leda till att man inte vill äta.
Vem är en riskindivid?
Uppfyller man något av nedanstående kriterier kallas man riskindivid:
•
•
•
BMI under 20
Ofrivillig viktnedgång senaste halvåret
Tugg- och/eller sväljsvårigheter
Åtgärder
Vägning
Är en enkel och bra metod för att följa upp matintaget och vägleda för fortsatta åtgärder. Kontrollera
och registrera därför vikten 1-2 ggr per månad. Tänk på att det är bra om man väger samma tid varje
gång, gärna innan frukost.
Måltiderna
Tänk på att skapa en måltidsmiljö som tilltalar den äldre personen. Stimulera aptiten genom att
informera om dagens mat och genom att ordna med trevlig och vacker uppläggning av maten. Se till
att maten är energi och proteinrik samt konsistensanpassad. Mellanmål, näringsdrycker och även
nattmål är viktiga.
Kostpärm Svenljunga kommun
Malin Aronsson Kostchef
Download