1. Populärvetenskaplig sammanfattning

advertisement
1. Populärvetenskaplig sammanfattning
Lunginflammation är den I världen enskilt vanligaste dödsorsaken bland barn under fem års
ålder, och är en vanlig dödsorsak även I de flesta andra åldersgrupper. Skillnaden vad gäller
hur vanlig sjukdomen är, och framför allt hur allvarliga följderna av den blir, är mycket stor
mellan hög- och låg-inkomstländer. 90 % av alla fall av lunginflammation inträffar I de länder
som ingår i den senare gruppen. Med ökad kunskap om orsaker till, riskfaktorer bakom samt
diagnostik och behandling av lunginflammation kan hundratusentals liv räddas varje år.
Dessa data saknas i stor utsträckning i de Palestinska territorierna, och dessa områden är
utöver det av extra intresse då förutsättningarna där i vissa avseenden är unika. De Palestinska
territorierna är uppdelade i tre huvudsakliga delar; Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem.
Dessa tre områden har olika ekonomiska och politiska villkor. Östra Jerusalem har en
medelinkomst och en arbetslöshetsnivå långt ifrån de man kan se i höginkomstländer, men
administreras som en del av Israel, som är ett höginkomstland. Gaza och Västbanken är i olika
grad isolerade, och klassas som låg-medelinkomstland. Situationen i Östra Jerusalem är alltså
av intresse att studera dels på grund av avsaknaden av data kring lunginflammation här, men
också för att det är en blandning av två samhälllen med olika förutsättningar.
Min studie genomfördes på Al-Makassed Islamic Charitable Society Hospital, ett palestinskt
sjukhus i Östra Jerusalem. I studien undersöktes 149 journaler till barn mellan 1 och 14 års
ålder som lagts in på barnavdelningen med pneumoni mellan 2007 och 2012. Målet var att ge
en översikt kring lunginflammation i området. Data kring vilka det var som drabbas, om
möjligt vilken typ av lunginflammation de drabbats av, hur man diagnosticerar och behandlar
dem, samt vilka följder och komplikationer som uppstår.
Bland de fynd som gjordes kunde man se att diagnostik och behandling av lunginflammation i
den studerade patientgruppen ligger på en nivå liknande den i höginkomstländer såsom
Sverige. Man genomför röntgenundersökningar, blodprover och ger behandling av samma typ
och i liknande utsträckning. Detta trots att betydligt mindre resurser finns till förfogande.
Dödlighet och komplikationer till lunginflammation (Såsom t.ex hjärnhinneinflammation och
vätskeansamling i lungsäcken) var mindre vanliga än förväntat. Vaccinationsprogrammet i
området är omfattande och välfungerande.
Man kunde också se att pojkar var överrepresenterade i studien, de utgjorde två tredjedelar av
fallen, men det var ingen skillnad mellan könen vad gäller allvarlighetsgraden. I studien sågs
ett samband mellan låg födelsevikt och svår lunginflammation, och man kunde se att låg
födelsevikt och lågt BMI var mycket vanligare i studien än bland övriga befolkningen i
Palestina, samt i grannländerna. Dessa är trender som setts även i tidigare studier världen
över.
För att kunna förbättra situationen krävs bättre data. Förhoppningen är att denna studie kan
fungera som viss vägledning för att rikta framtida undersökningar på området, och peka på
undernäring som möjlig orsak till många fall av lunginflammation i hopp om att åtgärder
vidtas för att råda bot på denna problematik.
Carl Edin, Examensarbete, Läkarprogrammet.
Download