Program för personer med funktionsnedsättning

Program för personer med
funktionsnedsättning
Utifrån FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-09 (§26)
Innehåll
Innehållsförteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Programbeskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Mål med programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Syfte med programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vem ansvarar för vad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Hur är läget i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Hur är läget i Oskarshamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Viktiga begrepp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Fakta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Programområden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fysisk tillgänglighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Information och kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bemötande
...........................................9
Utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Arbete och sysselsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Boende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Kultur och fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0
Bilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1
2
Program för personer med funktionsnedsättning Bakgrund
Programmet för personer med funktionsnedsättning har arbetats fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Dialogmöten har genomförts med
representanter från kommunens förvaltningar,
verksamhetsledning, handikappkommittén,
kommunala rådet för funktionshindrade, Oskarshamns Hamn AB, Byggebo och Stiftelsen
Forum.
Synpunkter från dessa möten har varit grunden
för arbetet med och innehållet i programmet.
Programmet har därefter lämnats på remiss till
samtliga nämnder, kommunala bolag, Handikappkommittén och RSMH (Riksförbundet för
social och mental hälsa) innan kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige har fastställt programmet.
Barnkonventionen, Nationella målen för funktionshinderspolitiken, Oskarshamns vision och
kommunövergripande mål, skollagen, miljöbalken, socialtjänstlagen, diskrimineringslagen,
lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen.
Programbeskrivning
Programmet är styrande och vägledande för
samtliga verksamheter i Oskarshamns kommun
och helägda kommunala bolag.
Detta program är en del av arbetet med att nå
kommunens vision Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med
hög livskvalitet och det kommunövergripande
målet Attraktiv kommun med hög livskvalitet
med dess framgångsfaktorer varav ett är delaktiga medborgare.
Oskarshamns kommun har tagit fram olika programområden som bedöms vara särskilt viktiga
för att kunna delta på lika villkor. Dessa har
kopplats till artiklar i FN-konventionen. Programområdena är fysisk tillgänglighet, information
och kommunikation, bemötande, utbildning,
arbete och sysselsättning, boende samt kultur
och fritid.
Programmet berör områden som kommunen
själv kan påverka eller besluta om och ska ses som
ett komplement till andra gällande lagar och styrdokument som till exempel FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Mål med programmet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar
för att handlingsplaner tas fram inom relevanta
programområden. Handlingsplanerna med tillhörande aktiviteter eller åtgärder, eller bådadera,
ska genomföras och följas upp under mandatperioden.
Syfte med programmet är att
• Förbättra förutsättningarna för delaktighet
och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
• Vidareutveckla tillgänglighetsarbetet i det
dagliga arbetet.
• Bidra till att kommunens vision och mål om
hög livskvalitet uppnås.
• Öka kunskapsnivå om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
• Öka medvetenheten och kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder hos
beslutsfattare och medarbetare.
3
Vem ansvarar för vad
Uppföljningen visar att de kommuner som har
en bra struktur och organisation för arbetet
• Kommunfullmäktige har fastställt programmet. generellt sett är bättre på att genomföra åtgärder
för att öka tillgängligheten och delaktigheten för
• Kommunstyrelsen ansvarar för att
personer med funktionsnedsättning. De komprogrammet följs upp och utvärderas.
• Nämnderna ansvarar för att senast 2015-09-30 muner som använder FN-konventionen på något
besluta om handlingsplaner som ska genom- sätt har också generellt sett ett starkare arbete i
övrigt. Ett annat tecken på att ett aktivt arbete
föras under programperioden. Handlingsbedrivs är om kommunen samråder med funkplanerna ska följas upp, utvärderas och avtionshindersorganisationer.
rapporteras till kommunstyrelsen årligen.
• Handlingsplanerna lyfts årligen med
Kommunernas arbete
kommunala rådet för funktionsnedsatta.
Uppföljning omfattar olika delar av kommuner• Kommunstyrelsen ansvarar för att programnas arbete för ökad tillgänglighet och delaktigmet ska revideras vid behov, minst en gång
het. Det handlar bland annat om kommunernas
varje mandatperiod.
organisation och struktur, arbetet med att skapa
Tidplan för arbetet beskrivs i bilaga 5.
förutsättningar för och säkerställa tillgänglighet
och att möjliggöra för medborgare att ha inflytande.
Generellt verkar kommunerna vara bäst på att
jobba med frågor inom utbildningsområdet och
området fysisk tillgänglighet. Det finns stora utvecklingsmöjligheter kultur- och idrottsområdet
och arbetsmarknadsområdet.
En jämförelse mellan de olika områdena visar
att frågorna om funktionshinder ofta är isolerade
inom olika delar av kommunerna. Många kommuner skulle kunna ta ett bättre samlat grepp
kring sitt arbete. Delaktigheten i samhället för
personer med funktionsnedsättning berörs av
den totala livssituationen och det behövs ett
aktivt arbete inom alla politikområden.
Hur är läget i Sverige
Det offentliga Sverige har ett stort ansvar för
att alla människor, oavsett funktionsförmåga,
ska vara delaktiga i samhället. Myndigheten för
delaktighets uppföljning Hur är läget 2014?,
visar att många kommuner tar ett stort ansvar
för funktionshindersfrågorna men samtidigt
visar helhetsbilden att arbetet på kommunal nivå
behöver ta fart.
4
Uppföljning på kommunal nivå
Från och med 15 maj 2014 finns möjlighet att
jämföra och granska kommunernas arbete på
www.kollalaget.mfd.se.
Hur är läget i Oskarshamns
kommun?
Kultur
Alla människor har rätt att delta i kulturlivet som
utövare och besökare. Kommunen ansvarar för
att lokaler där kommunens kulturaktiviteter beArbetsmarknad
drivs är tillgängliga och att det finns möjligheter
Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av
för personer med funktionsnedsättning att utöva
de viktigaste faktorerna för att kunna vara delak- kultur.
tig i samhället. Kommunen har en särskilt viktig
Enkäten besvarades av 188 kommuner och
funktion som arbetsgivare. Inom arbetsmarksvarsfrekvensen är 65 procent. Uppföljningen
nadsområdet ska kommunen samarbeta med
baseras på kommunernas struktur för arbetet,
näringslivet och genomföra särskilda stödinsatser vilka insatser som görs och vad detta gett för
riktade till personer med funktionsnedsättning.
resultat.
Enkäten besvarades av 171 kommuner och
Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten.
svarsfrekvensen är 59 procent. Uppföljningen
baseras på kommunernas struktur för arbetet,
Utbildning
vilka insatser som görs och vad detta gett för
Utbildning skapar förutsättningar för människors
resultat.
framtid och liv. När utbildningen fungerar bra
Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten. förbättras förutsättningarna på arbetsmarknaden
och i övriga livet. Kommunen har huvudansvar
Idrott
för att utbildningen fungerar för alla, även elever
Alla människor har rätt att delta i idrottslivet
med funktionsnedsättning. Det handlar såväl om
som utövare och åskådare. Kommunen ansvarar generella lösningar som att vid behov säkerställa
för att kommunens idrottsanläggningar är tillanpassningar och särskilt stöd.
gängliga och att det finns möjligheter för persoEnkäten besvarades av 153 kommuner och
ner med funktionsnedsättning att idrotta.
svarsfrekvensen är 53 procent. Uppföljningen
Enkäten besvarades av 188 kommuner och
baseras på kommunernas struktur för arbetet,
svarsfrekvensen är 65 procent. Uppföljningen
vilka insatser som görs och vad detta gett för
baseras på kommunernas struktur för arbetet,
resultat.
vilka insatser som görs och vad detta gett för
Oskarshamns kommun har 34 av 51 poäng.
resultat.
Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten.
Fysisk tillgänglighet
Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att
kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har
stort ansvar för många verksamheter som är nära
knutna till invånarna. Det handlar tillgänglighet
till bostäder, publika lokaler, allmänna platser
och kommunens egna verksamheter.
Enkäten besvarades av 171 kommuner och
svarsfrekvensen är 59 procent. Uppföljningen
baseras på kommunernas struktur för arbetet,
vilka insatser som görs och vad detta gett för
resultat.
Oskarshamns kommun har 38 av 66 poäng.
5
Viktiga begrepp
Mänskliga rättigheter
Utgångspunkten för det här programmet är principen om mänskliga rättigheter som handlar om
att alla människor har lika värde och lika rätt.
Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Artikel 3 klargör de grundläggande
principerna
• Respekt för inneboende värde, individuellt
självbestämmande, innefattande frihet att
göra egna val samt enskilda personers
oberoende.
• Icke-diskriminering.
• Fullständigt och faktiskt deltagande och
inkludering i samhället.
• Respekt för olikheter och accepterande av
personer med funktionsnedsättning som
en del av den mänskliga mångfalden och
mänskligheten.
• Lika möjligheter.
• Tillgänglighet.
• Jämställdhet mellan kvinnor och män.
• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av
förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns
rätt att bevara sin identitet.
Tillgänglighet och delaktighet
Bra tillgänglighet är en förutsättning för att
kunna leva ett aktivt liv och vara delaktiga i
samhället. Bra tillgänglighet är samtidigt ett allmänintresse. Det som är nödvändigt för många
är bra för alla. Många hinder är enkla att åtgärda
men enklast av allt är att göra rätt från början; att
i all planering och genomförande, utgå ifrån att
människor är olika och har olika förutsättningar,
behov och önskemål.
6
Uttrycket tillgänglighet innebär i detta program
att vi strävar efter att lokaler, information och
verksamheter är tillgängliga oavsett funktionsförmåga. Det betyder exempelvis ett bemötande
utan diskriminering och att webbplatser och
elektroniska tjänster är utformade så att personer
med funktionsnedsättning kan ta del av dem.
Det kan även innebära att tillgängliga lokaler
anordnas vid möten/konferenser och att det finns
kunskap om vad tillgänglighet är för personer
med funktionsnedsättning.
Funktionsnedsättning och funktionshinder
Personer med funktionsnedsättning är inte en
enhetlig grupp där alla är lika. Det handlar om
olika individer med olika typer av funktionsnedsättningar och i varierande grad. Det finns också
stor variation i vilken situation eller miljö en
person blir hindrad.
Oskarshamns kommun använder Socialstyrelsens definitioner:
Funktionsnedsättning innebär nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till
följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till
följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara
av bestående eller av övergående natur.
Funktionshinder är den begränsning som en
funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i
sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter,
i utbildning och i demokratiska processer. Det
handlar framförallt om bristande tillgänglighet i
omgivningen.
Fakta
Andelen äldre
Sverige har en åldrande befolkning. Enligt
SCB:s befolkningsprognos förväntas andelen
äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan
2010 och 2050. Det innebär att en fjärdedel av
befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år
2050. Åldrandet i sig innebär en rad biologiska
funktionsnedsättningar och andelen kroniska
sjukdomar kommer rimligtvis att öka.
I Oskarshamns kommun beräknas antal personer
mellan 65 – 100 år se ut enligt följande:
2015: 6 517 personer 2020: 8 171 personer
2025: 9 492 personer 2030: 10 645 personer
Nedsatt rörelseförmåga
Det går inte att beskriva nedsatt rörelseförmåga
som en enhetlig funktionsnedsättning. Många
skador och sjukdomar orsakar nedsatt rörelseförmåga. Reumatism och olika neurologiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna. Olyckor är
också en vanlig orsak till svårigheter att röra sig.
Andra anledningar kan vara Cerebral pares (CP),
Multipel skleros (MS) eller stroke.
Hörselskador
Hörselskador är en vanlig funktionsnedsättning.
Det finns dels döva och dövblinda, dels personer
med olika grader av nedsatt hörsel. Närmare en
miljon människor i vårt land har någon form av
hörselnedsättning.
Medicinska funktionsnedsättningar
Medicinska funktionsnedsättningar är en konsekvens av störningar i kroppens inre organ. Diabetes, astma, allergier, epilepsi, psoriasis, blödarsjuka och olika mag- och tarmsjukdomar är
exempel på medicinska funktionsnedsättningar.
Psykiska funktionsnedsättningar
Människor med psykiska och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar är en mycket blandad
grupp som kan ha sociala och psykiska problem
i vardagen. Schizofreni, psykoser, autism, fobier
och ADHD är några exempel.
Intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar
Att ha intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar innebär svårigheter att kommunicera
med omgivningen och att förstå och uppfatta
information. Dessa svårigheter kan bero på att
en person har en utvecklingsstörning, demenssjukdom eller en tal- och språkskada orsakad av
till exempel CP, MS, Parkinsons sjukdom eller
stroke. Till talskador räknas också stamning.
Dyslexi är en funktionsnedsättning, som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och
förstå en skriven text. Svårigheterna handlar om
att avläsa och uttolka tecken, inte om att förstå
deras innebörd. Det finns alltså ingen koppling
till intelligens. Förutom svårigheter att läsa eller
skriva, eller bådadera, kan dyslexi medföra att
man har svårt att komma ihåg detaljer och hålla
ordning på många olika saker samtidigt. Man
räknar med att 5–10 procent av befolkningen har
dyslektiska problem.
Synskador
Samlingsbegreppet synskadade innefattar dels
blinda eller gravt synskadade som saknar syn
eller endast kan skilja på ljus och mörker, dels
synsvaga som har vissa synrester.
7
Programområden
Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, oavsett funktionsförmåga. Det innebär att de satsningar kommunen gör för att förbättra medborgarnas hälsa gäller alla. En god hälsa bestäms av många faktorer, bland
annat faktorer i livsmiljön, samhällets struktur och levnadsförhållanden.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
beskriver nödvändiga åtgärder för att alla ska kunna ta del av samhället. En
god hälsa berörs särskilt i följande artiklar i FN-konventionen: 5, 6, 7, 19,
25, 26, 27, 28, 30.
I Oskarshamns kommun har vi valt att lyfta fram följande områden: fysisk
tillgänglighet, information och kommunikation, bemötande, utbildning, arbete och sysselsättning, boende, kultur och fritid. Dessa områden är särskilt
viktiga för att kunna delta på lika villkor och bidrar till en god hälsa.
Handlingsplaner ska tas fram utifrån programområdena. Nämnderna ansvarar för att besluta om handlingsplaner som ska genomföras.
8
Information och kommunikation
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Alla kan få information och kommunicera
utifrån sina förutsättningar
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
9, 17, 21, 29, 30
Information handlar om att kunna ta del av kommunal information oavsett funktionsförmåga.
Kommunikation handlar om att kunna kommunicera med andra oavsett funktionsförmåga.
Fysisk tillgänglighet
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Alla kan förflytta sig, vistas i och använda
inne- och utemiljöer i vår kommun
Alla kan utrymma eller sätta sig i säkerhet vid en
eventuell olycka
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
9, 11, 19, 20, 29, 30
Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att
kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har
stort ansvar för många verksamheter som är nära
knutna till invånarna. Det handlar om tillgänglighet till publika lokaler, allmänna platser och
till kommunens egna verksamheter. Kommunen ska sträva efter att samarbeta med privata
publika verksamheter och fastighetsägare med
publika lokaler.
Genom att identifiera och undanröja hinder
blir fler människor delaktiga. När man planerar
och genomför förändringar ska man utgå från att
människor är olika och har olika behov. Byggnader och utemiljöer ska utformas så att de fungerar för alla.
Begränsningar kan finnas inom vissa naturoch kulturmiljöer.
Bemötande
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Alla bemöts med kunskap och respekt och är
delaktiga i frågor som gäller en själv
Öka kunskaperna om funktionsnedsättningar och
funktionshinder
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
8, 17, 19, 21, 29, 30
Alla människor har lika värde och lika rätt att bli
respekterade fullt ut för den de är.
9
Utbildning
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Alla kan delta i utbildningar som kommunen
erbjuder
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
7, 8, 9, 24
Utbildning skapar förutsättningar för människors
framtid och liv. När utbildningen fungerar bra
förbättras förutsättningarna på arbetsmarknaden
och i övriga livet. Kommunen har huvudansvar
för att kommunens utbildning fungerar för alla.
Det handlar såväl om generella lösningar som
att vid behov säkerställa extra anpassningar och
särskilt stöd.
Boende
Arbete och sysselsättning
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Tillgängligheten ökar successivt i alla bostäder
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Skapa förutsättningar till meningsfullt arbete och 17, 22, 23, 28
sysselsättning
Inom Oskarshamns kommun finns olika bostäder
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: med anpassningar. Enligt plan- och bygglagen
ska bostäder vid ny- och ombyggnad göras
19, 27, 28
tillgängliga och användbara för alla. Kommunen
ska sträva efter att samverka med privata fastigArbete eller meningsfull sysselsättning är en av
hetsägare.
de viktigaste faktorerna för att kunna vara
delaktig i samhället. Kommunen har en särskilt
viktig funktion som arbetsgivare och ska samarbeta med aktörer på arbetsmarknaden bland
Kultur och fritid
annat genom särskilda stödinsatser.
Oskarshamns kommun strävar efter att:
Alla kan delta i och tillgodogöra sig kultur- och
fritidsaktiviteter
Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen:
19, 20, 28, 29, 30
Kommunen erbjuder en mängd valmöjligheter
för den som vill vara aktiv på sin fritid oavsett
funktionsförmåga.
10
Bilaga 1
FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Alla människor har lika värde och lika rätt
Sverige följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen står det att samhällets ansvar för mänskliga
rättigheter ska gälla även för personer med funktionsnedsättning. Konventionen beskriver nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de rättigheter de har i samhället. Konventionen
innehåller 50 artiklar.
Rättigheterna är odelbara och beroende av varandra
Rättigheterna i konventionen är odelbara – det vill säga, ingen rättighet
är viktigare än någon annan. Samtidigt är alla rättigheter beroende av och
relaterade till varandra. God hälsa är till exempel en förutsättning för att
kunna ha ett arbete, och en persons hälsa kan förbättras om hen är en del
av arbetsmarknaden. I sin tur är både arbete och god hälsa beroende av att
rätten till tillgänglig fysisk miljö och information (artikel 9) är uppfylld.
Både arbete och en god hälsa har en avgörande betydelse för att rätten till
goda levnadsvillkor (artikel 28) ska kunna tillgodoses.
Konventionens innehåll:
• Artikel 1 - 4 beskriver grundläggande principer
• Artikel 5 - 30 är rättighetsartiklar som till exempel, hälsa, utbildning,
arbete och fritid. Artiklarna 5 - 9 tar upp övergripande områden som är
viktiga för att kunna genomföra dessa
• Artikel 31- 50 är procedurregler om hur genomförande, uppföljning och
övervakning av konventionen ska gå till
11
Lista över konventionens rättighetsartiklar
5 Jämlikhet och icke-diskriminering
6 Kvinnor med funktionsnedsättning
7 Barn med funktionsnedsättning
8 Medvetandegörande om situationen för personer med
funktionsnedsättning
9 Tillgänglighet
10 Rätten till liv
11 Risksituationer och nödlägen
12 Likhet inför lagen
13 Tillgång till rättssystemet
14 Frihet och personlig säkerhet
15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning
16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp
17 Skydd för den personliga integriteten
18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap
19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället
20 Personlig rörlighet
21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet, samt tillgång till information
22 Respekt för privatlivet
23 Respekt för hem och familj
24 Utbildning
25 Hälsa
26 Habilitering och rehabilitering
27 Arbete och sysselsättning
28 Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet
29 Deltagande i det politiska och offentliga livet
30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott
12
Bilaga 2
FN:s barnkonvention
Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv
Oskarshamns kommun följer FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. I artikel 7 står det att ”barn med funktionsnedsättning ska ha alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika
villkor som andra barn”.
FN:s barnkonvention gäller alla barn. Där finns fyra grundprinciper:
• Förbud mot diskriminering (artikel 2)
• Barnets bästa (artikel 3)
• Rätten till liv och utveckling (artikel 6)
• Respekt för barnets åsikter och rätten att uttrycka mening (artikel 12)
Enligt artikel 23 i barnkonventionen har barn med funktionshinder rätt till
ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.
13
Bilaga 3
Nationella mål för
funktionshinderspolitiken
De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast år 2000. Målen
är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Dessa är:
• Samhällsgemenskap med mångfald som grund
• Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla
åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
• Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med
funktionsnedsättning
Inriktningen på arbetet:
• Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för
flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning
• Förebygga och bekämpa diskriminering
• Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande
14
Bilaga 4
Oskarshamns kommuns vision och
övergripande mål
Balanserade styrkort
Alla övergripande mål och verksamhetsmål redovisas i en balanserad styrkortsmodell som innehåller olika perspektiv: ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Syftet är att fokusera på viktiga områden. Modellen
ska bidra till en tydlig röd tråd mellan de övergripande målen och nämndernas verksamhetsmål. Ett styrkort innehåller följande uppgifter:
• Mål – anger vad som ska uppnås
• Framgångsfaktorer – anger hur målet ska uppnås
• Nyckeltal – anger hur mätning ska ske
• Mättider – anger när mätning ska ske
• Måltal – anger vad nyckeltalet ska uppgå till när målet är uppnått
• Uppfyllelsetid – anger när måltalet ska vara uppnått
Visionen
Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med
hög livskvalitet.
Övergripande mål
De nya övergripande målen gäller från och med 2011. De togs fram av
kommunfullmäktige under 2009 och under 2010 arbetade nämnder och förvaltningar med att bryta ner de övergripande styrkorten till sina verksamheter. De övergripande målen ska ses över en gång per mandatperiod.
De kommunövergripande målen är:
• Ekonomi: att ha en god ekonomisk hushållning
• Medborgarna: att var en attraktiv kommun med hög livskvalitet
• Medarbetarna: att vara en attraktiv arbetsgivare
• Utveckling: att ha en ökad tillväxt
15
Bilaga 5
Tidplan för arbetet med program för personer med
funktionsnedsättning och dess handlingsplaner
Handlingsplan enligt kommungemensam mall.
2015-09-30
Styrelse och nämnder beslutar om sina handlingsplaner.
Kommunstyrelsen samlar in alla handlingsplaner.
Oktober 2015
Handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för
funktionsnedsatta.
Mars 2016
Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall.
Rapport till kommunstyrelsen.
Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala
rådet för funktionsnedsatta.
Mars 2017
Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall.
Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars
2016.
Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala
rådet för funktionsnedsatta.
Mars 2018
Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall.
Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars
2017.
Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala
rådet för funktionsnedsatta.
Mars 2019
Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall.
Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars
2018.
Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala
rådet för funktionsnedsatta.
16
Bilaga 6
HANDLINGSPLAN 2015 - 2019
Varför
(aktiviteten ska
genomföras fr.o.m. –
t.o.m.)
När
(hur ska
aktiviteten/åtgärden
genomföras)
Hur
(vem ansvarar för att
aktivitet/åtgärd genomförs
och följs upp)
Ansvar
(till vem rapportering ska ske och
när)
Avrapportering till
Program för personer med funktionsnedsättning
Vad
(ange motivering till
aktivitet/åtgärd)
Förvaltning:
Programområde
(aktiviteter/åtgärder som
ska göras)
År:
(område där aktivitet/åtgärd
ska ske)
18
Bilaga 7
Sida 1 av 2
Datum
201x-xx-xx
Vår beteckning
Uppföljning
handlingsplan
Tjänsteställe/handläggare
Förvaltning
Anvisningar: Detta är en uppföljning av handlingsplan (till program för personer med
funktionsnedsättning) som ska undertecknas av förvaltningschef. Rubrikerna i slutrapporten får ej
ändras. Texten ska vara tydlig, konkret och vara på max 3 sidor. All kursiv text är hjälptext som
ska raderas eller ersättas när rapporten är färdigskriven. Ersätts texten ska den kursiva
formateringen tas bort.
Uppföljning handlingsplan 201x – 201x
Handlingsplanens innehåll
Lite bakgrund om när beslut om handlingsplanen togs, vilka programoråden
förvaltningen har valt och varför. En övergripande sammanfattning över vad som
genomförts under året.
Fysisk tillgänglighet
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Information och kommunikation
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Bemötande
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Utbildning
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Arbete och sysselsättning
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Postadress
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress
Varvsgatan 8
Växel
Tel 0491-880 00
Fax 0491-887 90
Hemsida
www.oskarshamn.se
Kommunens e-post adress
[email protected]
19
Sida 2 av 2
Boende
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
Kultur och fritid
Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har
genomförts.
FÖRVALTNING
Namn
Förvaltningschef
20
Läs mer
Myndigheten för delaktighet
Oskarshamns kommun
www.mfd.se
www.oskarshamn.se
Programmet finns också på kommunens hemsida
Oskarshamns kommun | Box 706, 572 28 Oskarshamn | E-post: [email protected]
Tel: 0491-880 00, Servicecenter | www.oskarshamn.se