Kompletterande förhållningsregler för dig som har välinställd hiv

advertisement
Smittskyddsläkaren
2016-05
Kompletterande förhållningsregler för dig
som har välinställd hiv

Du skall informera att du har hiv vid undersökning/behandling inom tandvård eller
sjukvård.

Du skall informera att du har blodsmitta i samband med icke-medicinska ingrepp där
olika stickande, skärande instrument används (ex. tatuering).

Du skall informera din sexpartner om din hiv-infektion före samlag som innebär
anal, vaginal eller oral penetration. Endast din behandlande läkare kan besluta om
undantag från denna förhållningsregel - se nedan.

Du och din partner skall använda kondom vid alla vaginala och anala samlag
(oavsett om du är aktivt penetrerande eller passiv). Enda undantag är om din partner
också är hiv-positiv och ni gemensamt har kommit överens om att avstå från kondom.

Du skall använda kondom vid alla orala samlag om det finns beaktansvärd risk för
att hiv skall överföras - se nedan.

Du får inte donera blod, sperma eller organ.

Du får inte dela injektionsverktyg med någon annan.

Du skall medverka till att de personer som kan ha överfört hiv till dig eller som du
kan ha överfört infektionen till kan kontaktas.

Du skall komma på de återbesök som avtalats med din behandlande läkare.

Du skall meddela din behandlande läkare om du väljer att flytta över
behandlingsansvaret till någon annan mottagning eller om du flyttar från landet.
Smittskyddsenheten i Kalmar län
E-post: [email protected]
Smittskyddsläkaren
2016-05
Om samtliga följande villkor nedan uppfylls finns det inte en beaktansvärd risk för att
hiv skall överföras. Din behandlande läkare kan då besluta att du inte heller behöver
informera din sexualpartner om att du har hiv.

Du har behandling mot hiv samt tar läkemedel enligt föreskrift varje dag.

Dina virusnivåer vid 2 på varandra följande tillfällen, tagna med minst 3 - 6 månaders
mellanrum, ligger under mätbar nivå.

Du inte har andra könssjukdomar.

Du och din partner använder kondom vid analt eller vaginalt samlag. Kondom skall då
användas under hela samlaget.

Du inte delar sexleksaker avsedd för vaginal eller anal penetration utan att dessa först
noggrant rengjorts.
Tänk dock på hur viktigt det är med tillit och förtroende i nära relationer - det kan bli svårare
ju längre tiden går att berätta för en ny partner om något så viktigt som en kronisk
behandlingskrävande infektion.
Om du vill överklaga dessa förhållningsregler eller ha mer information vänder du dig till
smittskyddsläkaren i Kalmar län, telefon 0480-813 36.
Samtliga villkor är uppfyllda för bedömning att ingen beaktansvärd risk föreligger
för att hiv skall överföras.
Ja
Nej
Förhållningsreglerna är givna på Infektionskliniken i Kalmar i enlighet med
Smittskyddslagen 4 kap 2§ (SFS 2004:168) och Smittskyddsläkarföreningens
rådgivande smittskyddsblad.
………………………………………
Datum
………………………………………
Namn, titel
Smittskyddsenheten i Kalmar län
E-post: [email protected]
Download