SOS R jan 14 - Socialstyrelsen

advertisement
NAMN:…………………………
______________________________________
KUNSKAPSPROV I FARMAKOLOGI
för erhållande av Receptarielegitimation
25 januari 2014
Var vänlig kontrollera att alla frågor (23 st) finns med!
Del I, 1-9, 35p
Del II, 10-17, 28p
Del III, 18-23, 17p
Glöm ej att skriva namn!
Språklexikon får användas, i övrigt inga hjälpmedel.
(svensk-engelskt/engelsk-svenskt, svensk-franskt/fransk-svenskt, svensk-tyskt/tysksvenskt. Ingen medicinsk ordbok eller liknande får användas)
LYCKA TILL !!
______________________________________
Maxpoäng, del I, II och III: 80p
Godkänd 60%
1
DEL I
1) Förklara kortfattat innebörden av följande termer som används inom farmakologi:
a. Partiell agonist
b. Receptordesensitisering
c. Farmakogenetik (farmakogenomik)
d. Enzyminduktion
4p
2
2) Vilken information får man från en bioassay och hur illustreras de resultat man får?
Förklara och visa!
3p
3
3) Läkemedelsmetabolism beskrivs i två steg, fas 1 respektive fas 2 metabolism. Förklara
vad detta innebär!
3p
4) Läkemedel kan elimineras via flera vägar, ofta via njurarna eller via levern. Ge ett
exempel (vid vardera väg) på hur detta kan ske!
2p
4
5) Hur påverkas transmissionen i relevant system om man ger nedanstående
läkemedelsgrupper:
a. Acetylkolinesterashämmare
b. Antagonist vid presynaptisk adrenerg nervterminal
c. Monoaminerg återupptagshämmare
d. MAO-hämmare
4p
5
6) I det perifera nervsystemet finns det en specifik lokalisering av olika typer av
receptorer. Ange en receptor samt ge exempel på ett läkemedel som binder till receptorn
inklusive indikation vid nedanstående platser:
a. Parasympatiskt innerverade målorgan
b. Motorändplattan
4p
6
7) Vad rekommenderas vid nedanstående problem. Ge exempel, inkludera
verkningsmekanismer, motivera svaret.
a. S.k. turistdiarré
b. Tömning av tarmen inför ett operativt ingrepp
c. Längre tids problem med förstoppning
6p
7
8)
a. Vad står förkortningen NSAID för?
b. Nämn fyra olika indikationer för dessa medel!
c. Ge exempel på ett vanligt läkemedel i gruppen och ange verkningsmekanism och
dess indikation
5p
8
9) I farmakologisk behandling av astma används läkemedel med nedanstående effekter.
Ge exempel på två olika läkemedel (ett vid a, ett vid b) och ange deras respektive
verkningsmekanismer!
a. Bronkvidgande effekt
b. Antiinflammatoriskt effekt
4p
9
DEL II
10) När används ACE-hämmare inom hjärt-kärl-området? Ange två vanliga indikationer
och förklara med verkningsmekanism och effekter varför de används för de indikationer
du valt.
4p
10
11) När används läkemedel som påverkar spänningsberoende jonkanaler inom hjärt-kärlområdet? Ge ett exempel med verkningsmekanism och effekter.
2p
12)
a. Vilken effekt har nitroglycerin på glattmuskelfunktion?
b. När används dessa läkemedel? Förklara varför!
3p
11
13) Ge en trolig förklaring till uppkomsten av nedanstående bieffekter av beta-blockare:
a. Förvärring av astmasymtom
b. Hjärtarytmi
2p
14)
a. Vad är skillnaden mellan ett trombolytiskt läkemedel och ett antikoagulantia?
b. Ge ett exempel på vardera, inklusive verkningsmekanism.
4p
12
15) Till en patient med diabetes typ 2 används ofta sulfonureider såsom glipizid.
a. Vad är verkningsmekanismen för dessa läkemedel?
b. Hur administreras de?
c. Ibland används dock insulin till denna patientgrupp. När och hur administreras
det?
d. Varför används inte dessa läkemedel till patienter med diabetes typ 1?
4p
13
16) Vid struma kan det vara aktuellt med såväl tyreostatika som hormonbehandling.
Förklara varför och ge exempel på ett läkemedel inklusive verkningsmekanismer vid
vardera alternativet!
4p
14
17) Nedanstående substanser är alla opioider. Ange om de är agonister eller antagonister,
om de används i medicinsk behandling och i så fall när.
a. Metadon
b. Loperamid
c. Naloxon
d. Naltrexon
e. Fentanyl
5p
15
DEL III
18) Jämför nedanstående antidepressiva medel genom att ange deras respektive
verkningsmekanism och effekter!
a. Tricyliska antidepressiva
b. SSRI
4p
19)
a. Vilka användningsområden har bensodiazepiner? Ange minst två.
b. Vilka huvudsakliga begränsningar finns för dessa medel?
2p
16
20) Ge en trolig förklaring till nedanstående bieffekter av antipsykotiska medel:
a. Motorisk störning
b. Galaktorré
c. Muntorrhet
d. Ortostatism
2p
21) Det finns ett samband mellan acetylkolin och Alzheimers sjukdom. Hur utnyttjar man
det i farmakologisk terapi? Ge exempel på läkemedel (läkemedelsgrupp) och beskriv dess
verkningsmekanism.
3p
17
22) Vad är den generella farmakologiska strategin (tänk mekanistiskt) vid cancer bakom
användandet av:
a. Alkylerande medel
b. Antimetaboliter
4p
23) Ange kortfattat verkningsmekanismerna för penicilliner!
2p
18
Download