Varubesiktningsrapport

advertisement
1/6
xx/xx/2004
Varubesiktningsman godkänd av Centralhandelskammaren
Namn
Kontaktuppgifter
2/6
BESIKTNINGSRAPPORT
Besiktningsman
Specialbransch / grupp
Handelskammaren
1.
Besiktningsrapportens nummer
2.
Föremål för besiktningen
3.
Besiktningsuppdragets innehåll
4.
Vem anhöll om besiktning och när
5.
Parter
3/6
6.
När och hur har uppgift om besiktning givits till parterna
7.
Stadgarnas överlåtelse och förevisning av GVM-kortet
8.
Tid och plats för besiktningen
9.
Närvarande vid besiktningen
9.1
Närvarande som inbjudits
9.2
Andra närvarande
10.
Företedda handlingar
10.1
Handlingar som besiktningsmannen fått tillgång till före besiktningen
10.2
Handlingar som överlåtits till besiktningsmannen vid besiktningstillfället
10.3
Handlingar som levererats till besiktningsmannen efter besiktningen
10.4
Handlingar som besiktningsmannen själv skaffat fram
11.
Varans leverantör och leveransvillkor, entreprenadavtal,
transportsätt, -rutt och tid samt arbetets utförare
4/6
12.
Besiktning
12.1
Besiktningens tillvägagångssätt, metoder
12.2
Redskap som använts vid besiktningen
12.3
Konstaterat vid besiktningen
12.4
Besiktningsobjektets behov av reparation och angelägenhet
samt riskerna för tilläggsskador
5/6
12.5
Sammandrag
13.
Sannolik orsak till felet eller skadan jämte motivering och
beräknad tidpunkt då det/den uppstått.
14.
Värdering, ifall man önskar det
(till exempel fastighetstaxering, varans värde i pengar eller värdeminskning i procent av
motsvarande felfria varas värde, kostnadsberäkning, gängse värde)
15.
Övriga saker
6/6
Av rapporten inklusive bilagor ges ett exemplar var till de berörda parterna, ett exemplar
tillställs Centralhandelskammarens varubesiktningsmannanämnd och ett exemplar
uppbevarar besiktningsmannen.
Det är förbjudet att låna enskilda delar av innehållet i rapporten.
Datum
Stämpel och underskrift
Besiktningsrapportens nummer
Besiktningsmannens namn och kontaktuppgifter
Besiktningsarvode
Arvode för besiktningen
€
Centralhandelskammarens kostnader
€
Andra kostnader (resa, frankering, kopiering övriga kostnader)
€
(moms 22 %)
€
Sammanlagt
€
Download