Här kan du läsa brevet till berörda

advertisement
Marknadskontroll av lekredskap i er kommun
Konsumentverket har bland annat till uppgift att övervaka efterlevnaden av
produktsäkerhetslagen (2004: 451), PSL. Lagen har till ändamål att motverka
att varor orsakar skada på person.
Under 2015 genomförs en marknadskontroll av lekredskap och lekplatser.
Arbetet är i vissa delar en uppföljning av motsvarande marknadskontroll 2008.
Er kommun är en av de utvalda kommuner där Konsumentverket planerar att
besiktiga säkerheten och inventera tillgängligheten hos lekredskapen.
Vi ser gärna att Ni deltar vid besiktningen som kommer att genomföras på 5
lekplatser i Er kommun 26 augusti 2015. Om någon av lekplatserna som
plockas ut för besiktning har en privat fastighetsägare som ansvarig kommer
denna att informeras och bjudas in. Besiktningen av lekplatserna beräknas ta
en hel dag.
Produktsäkerhet
Varje år inträffar tusentals lekplatsolyckor. Över hälften av de skador som
inträffar är hjärnskakningar, benbrott eller skador på leder. Livslängden på
lekredskap är lång och en del av den utrustning som finns på lekplatser idag
kan vara 20-30 år gammal. Det har under senare år framkommit ny kunskap
om risker som man inte kände till då lekredskapen tillverkades. Alla lekredskap
som finns ute på lekplatserna ska enligt PSL vara säkra och uppfylla de krav på
säkerhet som finns idag. Oavsett tillverkningsår får det inte finnas brister som
innebär risk för personskada.
Under augusti inleds besiktningar av lekredskap på kommunala och privata
lekplatser. Arbetet kommer att genomföras i flera kommuner och stadsdelar.
Besiktningarna görs mot säkerhetskrav i europastandarderna för lekredskap
SS-EN 1176 och stötdämpande underlag SS-EN 1177. Besiktningen kommer att
utföras av besiktningsmän certifierade inom området lekredskap/lekplats.
Tillgänglighet
Eftersom Konsumentverket har ett särskilt ansvar för tillgänglighetsfrågor
kommer vi i samband med besiktningen också att inventera tillgängligheten för
barn och vuxna med funktionsnedsättning.
Inventeringen av tillgängligheten kommer att utföras av personal från
Boverket/Konsumentverket med stöd av ett inventeringsformulär.
Inventeringsformuläret är framtaget med stöd utifrån bland annat den tekniska
rapporten CEN-SIS/TR 16467: 2013 Lekredskap tillgängliga för alla barn.
Postadress
Fakturaadress
Besöksadress
Telefon/Fax
E-post/webbadress
Bankgiro
Org.nr
Box 48
651 02 Karlstad
FE 64
838 73 Frösön
Tage Erlandergatan 8A
0771-42 33 00
054-19 41 95
[email protected]
www.konsumentverket.se
5050-2806
202100-2064
Dnr
2 (3)
Tillgänglighetsinventeringen är inte en kontroll mot krav utan en inventering
över hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar ser ut på
några lekplatser i landet. Syftet är att öka medvetenheten om behovet av
tillgängliga lekplatser och sprida exempel på hur man kan få en lekplats mer
tillgänglig.
Er uppgift
Hör av er om ni har möjlighet och är intresserade av att delta under
besiktningarna.
Ni uppmanas att svara på följande frågor.
Hur många lekplatser finns i er kommun?
Hur många av dessa är kommunalt respektive privat ägda?
Hur arbetar ni med av underhåll och besiktning av lekplatser i kommunen?
Hur har ni inventerat tillgängligheten på lekplatser i er kommun?
Rapportering
Resultatet från besiktningarna kommer under hösten att presenteras i en
rapport från Konsumentverket och Boverket.
Ert svar, undertecknat av behörig person, ska ha kommit in till
Konsumentverket senast den 30 augusti 2015. Ange diarienummer 2015/878882 i svaret.
Med vänlig hälsning
Kerstin Jönsson
Utredare
Anna Strandberg
Projektledare
tfn: 054-19 40 78
Åsa Persson
Jurist
tfn: 054-19 40 38
Kopia till: Kommunens byggnadsnämnd samt ansvarig för tillgänglighetsfrågor
I bifogad bilaga finns kortfattad information om näringsidkares/kommuners
skyldigheter samt om gällande regler i produktsäkerhetslagen (2004:451).
Dnr
3 (3)
Kort om gällande regler
Produktsäkerhetslagen
I lagen föreskrivs att endast säkra varor får tillhandahållas. En vara betraktas
som säker om den vid normal eller rimligen förutsebar användning och
livslängd inte medför någon risk för människors hälsa och säkerhet eller bara
en låg risk. Vid bedömningen av om en låg risk hos en vara ska anses som
godtagbar och förenlig med en hög skyddsnivå, ska särskild hänsyn tas till
sådana risker som varan kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt
barn och äldre. Detta innebär att en åtgärd kan vara motiverad även då
skaderisken är liten om det rör sig om en produkt som kan medföra risker för
dessa konsumentgrupper.
Det är näringsidkaren/kommunen som har att bevisa att en vara är säker. De
säkerhetskrav som ställs på en vara preciseras ofta i Europastandarder. En vara
som inte uppfyller tillämpliga standarders säkerhetskrav kan i regel anses
utgöra risk för personskada. Även varor som uppfyller kraven i en standard kan
i vissa fall betraktas som farliga. Den som har tillhandahållit en farlig vara ska
omedelbart genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga skadefall.
Näringsidkaren/kommunen ska vidare omedelbart underrätta
Konsumentverket om tillhandahållandet av farlig vara. Konsumentverket ser
helst att näringsidkare/kommun frivilligt genomför de åtgärder som behövs för
att förebygga skadefall. Om den som tillhandahållit en vara inte frivilligt
genomför nödvändiga åtgärder kan verket med stöd av lagstiftningen förbjuda
näringsidkare/kommun att tillhandahålla varan, förelägga om att säkerhetseller varningsinformation ska lämnas samt förelägga 0m att varan ska
återkallas från marknaden. Förelägganden och förbud förenas med vite. En
näringsidkare/kommun som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina
skyldigheter enligt lagstiftningen riskerar att få betala en sanktionsavgift. På
Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, under rubrikerna
”Företag” vidare ”produktsäkerhet” finns blanketter för underrättelse samt en
vägledning för återkallelse och andra korrigerande åtgärder som en
näringsidkare/kommun kan genomföra. På hemsidan kan man också ta del av
lagstiftningen i dess helhet.
Tillgänglighet
För de lekplatser som är allmän plats gäller Boverkets föreskrifter och
allmänna råd, BFS 2011:13 (ändrad 2013:9) som säger att hinder i form av
brister i lekplatsers utformning eller utrustning ska avhjälpas. Brister, som gör
det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att alls
använda lekplatsen bör åtgärdas. Även brister som gör det svårt att vistas på
lekplatsen för föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga eller för
andra och som tar hand om barnen, bör åtgärdas.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards