Kostnader för män
Beräknade kostnader för män. Kostnaderna gäller
vanliga utgiftsposter som kläder och skor, fritid och lek,
mobiltelefon och personlig hygien inklusive tandvård.
Män. Övriga kostnader. Individuella budgetposter kronor/månad
Övriga kostnader
18–30 år
31–49 år
50–60 år
61+
Kläder och skor
600
600
600
600
Fritid och lek
640
640
640
640
Mobiltelefon
250
240
230
210
Personlig hygien
inkl. tandvård
400*
400
400
400
Summa övriga
kostnader
1 890
1 880
1 870
1 850
* För 18- och 19-åringar minskas beloppet med 65 kr/månad på
grund av fri tandvård.
Postadress
Fakturaadress
Besöksadress
Telefon/Fax
E-post/webbadress
Bankgiro
Org.nr
Box 48
651 02 Karlstad
FE 64
838 73 Frösön
Tage Erlandergatan 8A
0771-42 33 00
054-19 41 95
[email protected]
www.konsumentverket.se
5050-2806
202100-2064