Psykisk hälsa – psykisk ohälsa

Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Psykisk hälsa – psykisk ohälsa
Psykisk hälsa = Psykiskt välbefinnande + psykisk förmåga
Psykisk ohälsa = subjektivt upplevda och självrapporterade
besvär som har en psykisk karaktär. Psykisk ohälsa är mer
än tillfälligt upplevd svår nedstämdhet, oro eller panik som
tar överhanden och blir mer centralt än det som finns
runtom.
1
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Forts. Psykisk hälsa – psykisk ohälsa ….
•Enligt WHO det näst största folkhälsoproblemet i
höginkomstländer
•Inom några år nummer ett, idag hjärt/kärlsjukdomar
•Antalet som lider av allvarlig psykisk störning är relativt
konstant över tid
•Påverkas av faktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå
•Känslan av sammanhang i tillvaron tycks vara en
grundläggande förutsättning för bevarad psykisk hälsa
2
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Psykisk ohälsa
Folkhälsoinsatser
Särskilda riskgrupper
Allvarlig psykisk
sjukdom/störning
Allvarlig psykisk sjukdom/störning
3
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
4
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Risk-friskfaktorer
Samhällsnivå
Samhällsperspektiv/Politik:
• Ojämlikhet mellan grupper och geografiska områden
• Trivsel i bostadsområdet
• En välfungerande skola
• Utbildningsnivå
• Trygghet
• Arbetslöshet
• Social miljö
• Arbetsmiljö
• Ekonomisk recession
• Miljö
• Krig
5
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Risk-friskfaktorer
Individnivå
Levnadsvanor:
• Sömn
• Alkoholkonsumtion
• Fysisk aktivitet
• Stress
• Psykiskt välbefinnande
• Oro och nedstämdhet
• God mental förmåga
• Känsla av tillit
• Social förmåga
6
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Risk-friskfaktorer
Socialt/mänskligt samspel:
• Samspel mellan barnet och dess
omgivning/anknytning
• Familjens sociala och socioekonomiska nivå
• Ensamstående förälder
• Mobbing
• Socialt nätverk
• Långvariga påfrestningar och upprepade negativa
livshändelser i familjen
7
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Storstad - landsbygd
Personer i storstäder mår sämre generellt än befolkningen
på landsbygden
• Ung befolkning i storstäder
• Större andel ensamhushåll
• Större andel högutbildade
8
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Invandrare och flyktingar
Personer med utländsk bakgrund och särskilt människor
som tvingats fly undan krig och uppror i sina hemländer
löper större risk att utveckla psykisk ohälsa.
• Posttraumatiska problem
• Begränsade möjligheter till sysselsättning
• Bostadssegregation
9
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
Arbetslivet
Studier visar på ett samband mellan arbetslöshet och depression
Statistik från arbetsmiljöverket visar på att arbetsskador orsakade av
stress ökar
Exempel på friskfaktorer som påverkar den psykiska hälsan när det
gäller arbetsmiljön är:
• Möjlighet till återhämtning
• Tillräckliga kunskaper och erfarenheter för arbetet
• Stöd och återkoppling
• Handlingsutrymme och inflyttande
10
Hälsa • Sjukvård • Tandvård
11