Attrahera och behåll rätt kompetens inom bygg-och

advertisement
Efterfrågad
tidsaktuell konferens
Attrahera och behåll rätt kompetens
inom bygg-och fastighetsbranschen
Så möter du ditt framtida kompetensbehov
QQ
Så kan du bli bättre på mångfaldsfrågor för bredare
rekryteringsurval
Moderator
PAULA LEJONKULA
Sveriges Byggindustrier
Speciellt inbjuden
MALIN STRÖM
CUIRL
QQ
Så kan du rekrytera på nya sätt med fler kanaler för större urval
QQ
Lär om affärsnyttan med mångkulturella talanger
Talare
Senaste trenderna om att rekrytera via sociala nätverk och hur
vi kan rusta oss för framtiden
UNIVERSUM
Sighsten Dahl
RIKSHEM
Rebecca Stålnacke
Vinna
re
tidsin av Framd ex 2
014
Så lyckas du konkurrera om och behålla de bästa talangerna
FÖRÄLDRASMART SVERIGE
Tiina Bruno
FORSEN PROJEKT
Bengt Johansson
Sverig
es
arbet 8:e bästa
sgiva
re
Från traditionell rekrytering till kompetensrekrytering för
bredare urval
DIVERSITAS TALENTS
Rodrigo Garay
BESQAB
Rebecca Prytz
SENSUS
Paulina Lindgren
STENA FASTIGHETER
Maria Holmberg
SKANSKA
Patrik Ihrstedt
TNG
Åsa Edman Källströmer
Anna Rydbacken
QQ
QQ
QQ
QQ
Så går du vidare i organisationen med inkludering när ni har
fått mångfald så att talangerna stannar kvar
Samarbetspartners:
Stockholm 10-11 februari 2016
ÖREBRO BOSTÄDER
Anneli Sundqvist
vinna
re av
F
index ramtids2015
www.teknologiskinstitut.se
Konferensprogram
Onsdag 10 februari 2016
09.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
9.25 MODERATOR PAULA LEJONKULA INLEDER KONFERENSEN
Paula har lång erfarenhet av rekrytering ur ett mångfaldhetsperspektiv,
både som tidigare personalchef, och som ombud på diskrimineringsombudsmannen. Paula är utbildad jurist och arbetar på Sveriges
Byggindustrier som mångfaldsexpert.
Att lyckas attrahera och behålla de bästa
talangerna i bygg- och fastighetsbranschen – så
marknadsför du dig, och så hittar du strategier
som fungerar i kampen om kandidaterna
Förändringen är snabbare än någonsin och den globala och
lokala konkurrensen om talangerna når nya nivåer. För att
lyckas locka de bästa talangerna för jobbet är det viktigt att
du som arbetsgivare arbetar fram strategier som fungerar
för att fler ska bli lockade av att söka arbete hos dig. I det
här passet får du veta mer om vad talangerna i branschen
efterfrågar hos en blivande arbetsgivare och hur du som
arbetsgivare kan ta nästa steg för att matcha deras behov i
framtiden.
QQ
QQ
QQ
Generation Z – vad efterfrågar morgondagens talanger?
Hur du sätter upp konkreta mätbara mål för verksamheten
Hur kan talent management och kommunikation tillsammans bidra
till att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen?
Humanizing your brand – så kan du humanisera ditt varumärke för
bättre marknadsföring
SIGHSTEN DAHL, varumärkesspecialist, Universum
Sighsten är specialist på arbetsgivarvarumärken på
Universum. Med en bakgrund som egenföretagare
inom digital kommunikation och konsult inom talent
management väver Sighsten i sitt arbete med Employer Branding ihop
utmaningarna hos HR med metoder och modeller från marknad och
kommunikation.
10.45
Från hög personalomsättning till en
av Sveriges bästa arbetsgivare!
Från motgång till attraktiv arbetsgivare
– så attraherar, utvecklar och behåller vi vår
viktigaste kompetens inför framtiden
Forsen Projekt har genomgått en stor förändringsresa från
att vara ett företag med hög personalomsättning till att
bli en av Sveriges bästa arbetsgivare 2014. Hör om deras
framgångsfaktorer och hur de gör för att bibehålla sina
medarbetare samt attrahera tidigare medarbetare trots
lägre löner än många konkurrenter.
QQ
QQ
QQ
QQ
Synligt ledarskap, breda projekt och tydliga karriärvägar som
framgångsfaktorer
Performance management – så arbetar vi med kravställning på
medarbetare
Så avslutar vi en anställning genom alumni för bättre samarbete
inför framtiden
BENGT JOHANSSON, VD, Forsen Projekt
9.35
QQ
QQ
Personalen som medaktör i förändringsprocessen
Så skapar vi en vi-känsla trots medarbetare på många olika platser
11.45 LUNCH
12.45
Speciellt inbjuden
Social recruitment – senaste trenderna om att
rekrytera via sociala nätverk och hur vi kan
rusta oss för framtiden
Sociala nätverk online öppnar upp nya möjligheter för
dig som rekryterar att hitta kandidater på nya sätt, men
innebär också utmaningar inför framtiden. Hör om de
senaste trenderna inom rekrytering via sociala medier
såväl i Sverige som internationellt, och låt Malin lotsa dig
förbi alla ”likes, clicks, smiles och nicks” och visa på hur
sociala nätverk kan stärka din rekryteringsprocess.
QQ
QQ
QQ
Så effektiviserar du din rekryteringsprocess med hjälp av sociala
nätverk och användargenererat innehåll
Så rekryterar du på nya sätt - nyttja företagets och medarbetarnas
nätverk i din rekryteringsprocess.
Social media ger upphov till transparenta verksamheter.
Vad innebär det för företaget och för dig som ska rekrytera?
MALIN STRÖM, social mediastrateg, CUIRL
Malin är Strateg Social Business och är en av Sveriges
mest väletablerade och uppskattade föreläsare inom
området. Med stort engagemang, gedigen kunskap
och en stor portion humor ger Malin sina deltagare en mängd ahaupplevelser som inte lämnar någon oberörd.
14.15 FIKA
14.45
Vinnare av Framtidsindex 2015
Mångfaldsarbete i praktiken – så förstärker vi
våra värderingar och skapar en inkluderande
kultur där fler får plats
Stena Fastigheter vann Framtidsindex 2015 för sitt arbete
med att locka unga till branschen och hjälpa dem att få in en
fot på arbetsmarknaden. Hör om hur de låter sina värderingar genomsyra verksamheten, något som har lett till att de
har låg personalomsättning och bidragit på ett positivt sätt i
rekryteringsprocessen.
QQ
De unga – en viktig resurs för Stena Fastigheter inför framtiden
Konferensprogram
Torsdag 11 februari 2016
QQ
QQ
Så lever vi våra värderingar och skapar ett inkluderande arbetsklimat
Vårt sätt att arbeta med mångfaldsfrågor
MARIA HOLMBERG, HR-chef, Stena Fastigheter
15.55
Så skapar du ökad affärsnytta och lönsamhet tack
vare mångkulturella talanger
För att hitta passande kompetens krävs det ett bredare urval
vid rekryteringar och en ökad mångfald på arbetsplatsen. I
det här passet får du veta mer om affärsnyttan med att få in
mångkulturella talanger och du får konkreta exempel från
verkligheten där företag har höjt sin lönsamhet tack vare
kulturell mångfald.
QQ
QQ
QQ
QQ
Beskrivning av den demografiska utmaningen i Sverige och den
framtida kompetensbristen
Konkreta exempel på hur företag och organisationer arbetar lyckosamt
med att skapa affärsnytta med kulturell mångfald
Hur kan jag arbeta med att bredda min rekrytering för att få ett större
urval?
Vad kännetecknar den svenska affärskulturen?
RODRIGO GARAY, Working for change, Diversitas talents
Rodrigo är socialentreprenör och har startat tankesmedjan och konferensen
Working For Change, WFC. Han är även medgrundare med Peter Belacevic till
företaget Diversitas som syftar till att öka den kulturella mångfalden på den
svenska arbetsmarknaden genom att stödja företag och organisationer att
tjäna pengar med kulturell kompetens som konkurrensmedel.
17.00 MODERATOR PAULA LEJONKULA SUMMERAR OCH AVSLUTAR
KONFERENSENS FÖRSTA DAG
8.40 MODERATOR PAULA LEJONKULA INLEDER KONFERENSENS ANDRA DAG
8.45
Hur gör vi vår bransch mer tillgänglig och attraktiv
för alla? – Besqabs väg till en mer jämställd arbetsplats för bredare rekryteringsurval
Besqab har ökat andelen kvinnor i företaget och närmar sig en
jämställd arbetsplats. De tar en aktiv del i debatten för jämställdhet såväl internt som externt. Hör om deras resa för att
förändra kulturen, att identifiera mångfald som lönsamt och
om tålamodet att driva ett arbete som aldrig blir klart.
QQ
QQ
QQ
REBECCA PRYTZ, kommunikationschef, Besqab
9.45
Föräldrar utvecklar ständigt färdigheter som gör stor nytta
även på arbetsplatsen, inte minst i rollen som chef. För att bli
en attraktiv arbetsgivare som lockar nya talanger och för att
få fler tänkbara kandidater till fler roller måste företag nu ta
steget från föräldravänlig till föräldrasmart – dvs att utöver
stöd till anställda föräldrar aktivt lyfta fram värdet med
föräldrakompetens för att bli framgångsrikt som företag.
Metodiken ger hävstång för arbete med hållbar ledarutveckling och inkludering av även andra grupper än föräldrar
QQ
QQ
Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med
möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt
givande möten med nya och redan etablerade kunder och
kontakter.
För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens
mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare
Monica Strandgren på telefon 0765-27 55 27 eller via e-post
[email protected] för mer information om priser
och paket.
Metod för ökad inkludering
Ta vara på ALL kompetens i organisationen – att
arbeta föräldrasmart och med hållbart ledarskap
för att trygga framtidens kompetensförsörjning
QQ
UTSTÄLLARE OCH SPONSORER
Hur vi bygger en kultur där fler kvinnor får chansen till jobb på alla
nivåer i organisationen
Förebilder och mentorskap som visar vägen i en mansdominerad
bransch
Affärsnyttan med en jämställd organisation
QQ
Vad är skillnaden mellan föräldravänlig och föräldrasmart?
Vilken affärsnytta får man av att bli föräldrasmart?
Vilken kompetens utvecklar föräldrar?
Så kan karriär och kompetensutveckling under föräldraledigheten tas
tillvara
TIINA BRUNO, ofta kallad ”normbrytare”, verksam som
företagscoach, ledarutvecklare och föreläsare
Tiina har som ekonom, coach och organisationskonsult
ägnat större delen av sitt arbetsliv åt att hjälpa ledare,
medarbetare och organisationer att tänka nytt, utmana normer och dra
nytta av sin fulla potential. Hon har grundat konceptet Föräldrasmarta
Företag för att med föräldraskap som universellt exempel erbjuda en
konkret metod för arbete med hållbart ledarskap, framtida kompetensförsörjning och inkludering. Initiativet har väckt stort intresse såväl i Sverige
som utomlands.
10.15 FIKA
10.40
Vinnare av Framtidsindex 2014
Så synliggör vi fastighetsbranschen för unga för att
säkra upp inför framtida kompetensbehov
Rikshem har vunnit Framtidsindex 2014 och var detta år
det företag i fastighetsbranschen som var bäst på att ta emot
sommarjobbare. Hör hur de arbetar aktivt med att synliggöra
fastighetsbranschen för de unga och hur de ser möjligheter
med att marknadsföra branschen för ungdomar för att säkra
upp inför framtida kompetensbehov.
QQ
QQ
QQ
Från 0 till 100 – så har vi ökat antalet sommarjobbare hos oss
Effektiv process och samarbete – så möjliggör vi satsningen
Alla kan inte bli akademiker – så synliggör vi fastighetsteknikeryrket
för unga
REBECCA STÅLNACKE, HR – chef, Rikshem
11.30
Nya samverkansformer kring byggprojekt – så har
vi fått in ny kompetens till branschen genom att ta
ett stort samhällsansvar
Sociala hållbarhetsfrågor är viktiga för ett företags varumärke
och för att bygga stolthet och engagemang hos medarbetarna.
Genom att använda upphandling som instrument har Örebro
Bostäder fått Skanska med underleverantörer att erbjuda
praktik till långtidsarbetslösa Vivallabor. Detta har samtidigt
stärkt Örebro och stadsdelen Vivalla som en attraktiv plats
att bo på. Hör om deras samarbete och hur de har hittat nya
vägar in för ny kompetens till bygg och fastighetsbranschen.
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
Social hänsyn – vad är det?
Så får vi in ny kompetens till branschen med hjälp av upphandlingsformen Partnering
Hur ÖBO arbetar med arbetsmarknadsfrågor för ökad sysselsättning
Hur Skanska genomför arbetet med Boendebyggarna på plats
Så arbetar Skanska med hållbarhets- och mångfaldsfrågor
till felrekryteringar. I det här passet får du ta del av TNGs
resa att utmana gamla tankesätt och gå från traditionell
rekrytering till att vända på processen och arbeta med
fördomsfri kompetensbaserad rekrytering, något som har
gett dem ett större urval av kandidater som de inte skulle ha
hittat annars samt en större mångfald bland kandidaterna.
QQ
QQ
QQ
Screeningstester som verktyg i processen för ökad träffsäkerhet och
ett mer objektivt urval
Större mångfald som effekt vid rekryteringen
Så tänker vi kring den kandidat som kommer att lyckas bäst i sin
prestation
ÅSA EDMAN KÄLLSTRÖMER, VD, TNG
ANNA RYDBACKEN, regionchef, TNG
14.30 FIKA
15.00
Interaktiv workshop
Hur går vi vidare i organisationen med inkludering
när vi har fått mångfald så att talangerna stannar
kvar?
Att vara en arbetsplats som välkomnar mångfald och där alla
känner sig inkluderade handlar om vår arbetsplatskultur, vårt
eget förhållningssätt och att bygga en arbetsplatskultur där
olikheter är en fördel som berikar. Du får i en interaktiv workshop träna dig på att bli bättre på att inkludera alla människor
på arbetsplatsen och där vi mixar teori med diskussioner,
reflektioner, värderingsövningar samt gruppövningar i form
av olika dilemman. Slutligen knyter vi ihop de två konferensdagarna på ett lättsamt, roligt och kreativt sätt.
QQ
QQ
QQ
QQ
Att vilja mötas – bilden av ”den andre” som utmanar våra fördomar
Hur vi får syn på våra attityder och värderingar på arbetsplatsen
Rätt förhållningssätt för ökad inkludering
Att aktivt vidga normen – så skapar du normkreativitet
PAULINA LINDGREN, utbildad MOD-ledare,
vuxendialogledare, processledare, handledare ledarskap
och teamutveckling, Sensus
ANNELI SUNDQVIST, upphandlingsansvarig, Örebro Bostäder
PATRIK IHRSTEDT, distriktschef, Skanska Örebro
12.30 LUNCH
13.30
Kompetensrekrytering för att lättare hitta rätt!
Från traditionell rekrytering via rekommendationer
och erfarenhet till en fördomsfri kompetensrekrytering med fokus på vilka kompetenser som
är viktigast för tjänsten
Forskning visar att traditionell rekrytering med fokus på
rekommendationer, utbildning och erfarenhet oftare leder
SAGT OM PAULINA:
Paulina är seriös, humoristisk, engagerad, lättsam och lyhörd.
17.00 MODERATOR PAULA LEJONKULA SUMMERAR OCH AVSLUTAR
KONFERENSEN
Attrahera och behåll rätt kompetens inom
bygg- och fastighetsbranschen
Så möter du ditt framtida kompetensbehov
Ett föränderligt samhälle ställer nya krav på dig som ansvarar för rekryteringen inom bygg- och fastighetsbranschen. Att attrahera och
behålla rätt kompetens i en tid när konkurrenterna slåss om de bästa talangerna, och där stora pensionsavgångar gör att många yrken
i branschen har brist på kompetens, är en stor utmaning såväl för dig som för hela bygg- och fastighetsbranschen. Konferensen bjuder
dig på ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor som rustar dig inför framtidens kompetensförsörjning.
Lyssna till praktikfall från verkligheten som visar goda exempel där man har
lyckats rekrytera kandidater till branschen på nya sätt med fler kanaler än
tidigare. Affärsnyttan med mångkulturella talanger är högaktuell i dagens
samhälle. Hör hur du lyckas med inkluderingen när du har fått mångfald på
arbetsplatsen, och lär dig rekrytera med fokus på vilka kompetenser som
är viktigast för tjänsten.
• Hör hur Forsen Projekt, Sveriges 8:e bästa arbetsgivare enligt Great Place to
Work, gör för att attrahera och behålla de bästa talangerna i branschen
Lär dig mer om
QQ
QQ
• Malin Ström om trender inom sociala nätverk online som rustar dig för
framtidens rekrytering
• Lär av Besqabs framgångsrika arbete för att rekrytera fler kvinnor på
arbetsplatsen
• Rikshem om hur de synliggör fastighetsbranschen för de unga för att säkra
framtidens kompetensbehov
• Stena Fastigheter om hur de arbetar med mångfald i rekryteringen och
skapar en inkluderande kultur där fler får plats
Ta chansen att träffa kollegor i branschen, dela erfarenheter och knyt nya
kontakter!
Varmt välkommen!
Monica Strandgren, Projektledare, Teknologisk Institut, 0765-27 55 27
QQ
Framgångsrika strategier
som fungerar i kampen om de
bästa kandidaterna
Sociala hållbarhetsfrågor
som väg för ny kompetens till
branschen
Humanizing your brand
– så kan du humanisera ditt
varumärke för bättre
marknadsföring
Porto betalt
Sverige
Attrahera och behåll rätt kompetens inom
bygg- och fastighetsbranschen
Så möter du ditt framtida kompetensbehov
Varför ska du gå på konferensen?
QQ
Så kan du få ett bredare urval av kandidater från fler kanaler än tidigare
QQ
Hur du lyckas konkurrera om och behålla de bästa talangerna för ökad
framgång som företag
QQ
Bli bättre på mångfaldsfrågor och inkludering för större lönsamhet och
bredare rekryteringsurval
QQ
Lär om sociala nätverk online som framtidens rekryteringsverktyg
QQ
Så kan du synliggöra branschen för unga så att fler vill utbilda sig
QQ
Lär hur du marknadsför dig på bästa sätt så att fler vill söka arbete hos
dig som arbetsgivare
TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG
 www.teknologiskinstitut.se/konferens
@ [email protected]
 031-350 55 00
DATUM OCH PLATS
Stockholm
10-11 februari 2016 (3987-1)
Adress: Piperska muren, Scheelegatan 14
ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI
Ledning och utveckling av fastighetsföretag
Att leda i förändring
Facility Management
Partnering i praktiken
Projekteringsledning
Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information
RETURADRESS Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm
PRIS
Boka innan
18 december
Boka innan
22 januari
Konferens 6.980 kr
7.480 kr
1.000 k
r
rabatt
500 kr
rabatt
Ordinarie
pris*
7.980 kr
*MÄNGDRABATT (vid bokning av tre eller flera personer)
Vid bokning av fler än 2 personer från samma organisation så betalar
bokade personer därutöver endast 5.980 kr för konferensen.
I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer
på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.
ÖVRIG INFORMATION
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på
boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Monica Strandgren
på [email protected] Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till
ändringar av program, tid och plats.
Download