www.migrationsverket.se/fonder

advertisement
www.migrationsverket.se/fonder
Ett nyhetsbrev från funktionen för fonderna
Nummer 1 2016
INNEHÅLL
Stort intresse för den öppna utlysningen ...........................................................................................1
Första medfinansieringen från AMIF klar...............................................................................................2
AMIF medfinansierar satsning på vidarebosättning........................................................................ 3
Nya medarbetare hos funktionen för fonderna................................................................................4
Q&A...............................................................................................................................................................................4
Funktionen för fonderna tipsar om läsning ........................................................................................5
Få mer information om fonden?.................................................................................................................5
Stort intresse för den öppna utlysningen
Mellan den 18 januari och den 12 februari i år fanns möjlighet att
lämna in en ansökan om stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Hela 126 ansökningar lämnades in under perioden.
Ansökningarna kommer från många olika organisationer runt om i Sverige.
Lokala offentliga organ, ideella aktörer samt utbildnings- och forskningsorganisationer står för den största delen av ansökningarna.
Flest ansökningar har inkommit inom specifikt mål 2 i det nationella programmet, laglig migration och integration. Cirka 20 procent av ansökningarna har lämnats in inom specifikt mål 1, asyl. Få ansökningar har inkommit
inom specifikt mål 3, återvändande. Hela programmet finns att läsa här.
Funktionen för fonderna har gjort en första granskning av de inkomna ansökningarna och arbetar nu med fördjupad granskning av kompletta ansökningar. De ansökningar som går vidare kommer sedan att bedömas av
en utsedd expertgrupp. Beslut om tilldelning av ansökningar som inkommit under den öppna utlysningen planeras till maj månad.
När sker nästa utlysning?
– Vi har gjort en första analys av de inkomna ansökningarna och fört en
dialog med fondens övervakningkommitté. Vår bedömning är att det inte
kommer att vara möjligt att ha någon mer öppen utlysning under året. Under hösten 2016 planerar vi dock att ha en mer begränsad utlysning med
fokus på de särskilda mål där det endast inkommit ett fåtal ansökningar,
exempelvis inom återvändande och asyl. Projekt som innehåller åtgärder
för ensamkommande flyktingbarn kan också komma att bli aktuella, berättar Jonny Wigander, teamledare hos funktionen för fonderna.
Mer information om kommande utlysningar kommer att publiceras.
Information om
kvartalsrapportering
Inom kort kommer mer information om hur beviljade
projekt förväntas rapportera till fondförvaltningen att
publiceras på vår webbplats.
Kvartalsrapportering införs vilket förväntas leda till en
tätare och bättre dialog mellan fondförvaltning och
stödmottagare med en högre nyttjandegrad som följd.
Ytterligare detaljer om när enskilda projekt ska rapportera fastställs i bidragsöverenskommelsen.
Har ni möjlighet att erbjuda en asylsökande praktikplats?
Många asylsökande vill och kan praktisera. Den som vill
ta emot en asylsökande på praktikplats behöver skriva
under ett avtal med Migrationsverket.
Avtalstiden gäller för max tre månader i taget. Praktiken får som längst pågå i sammanlagt sex månader på
samma arbetsplats.
– Bara i Stockholm är cirka 700 asylsökande ute på praktik just nu. Praktik ger en utmärkt möjlighet att träna
svenska eller engelska samt att få ett första jobb. Att ta
emot en asylsökande är också en möjlighet för arbetsgivare att få in nya perspektiv i verksamheten, berättar
Martin G Johansson, teamledare hos praktikteamet i
Stockholm.
Här finns mer information om praktikplatser för
asylsökande.
Funktionen för fonderna
[email protected]
www.migrationsverket.se/fonder
www.migrationsverket.se/fonder
Nummer 1 2016
Första medfinansieringen från AMIF klar
Vi har fattat beslut om att bevilja medfinansiering av tre projekt som ansökt om medel inom så kallat direkt tilldelande
samt verkställande förfarande. Två av dessa projekt presenteras nedan.
Arbetsförmedlingen ska driva projekt inom systematiserad kompetensförsörjning
Funktionen för fonderna har fattat beslut om att medfinansiera ett treårigt projekt som riktar sig till nyanlända
tredjelandsmedborgare i Skåne, Halland samt Göteborgsregionen.
Arbetsförmedlingen i Skåne har lämnat in en ansökan om medfinansiering från Europeiska Asyl-, migrations- och integrationsfonden.
Ansökan har lämnats inom ramen för ett så kallat direkt tilldelande
förfarande. Funktionen för fonderna har nu fattat beslut om att
bevilja medfinansiering av projektet Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare. Medfinansiering kommer ske med cirka 47 miljoner kronor.
Projektets målgrupp omfattas av etableringsuppdraget och är nyanlända tredjelandsmedborgare som är inskriva som arbetssökande
på Arbetsförmedlingen i Skåne, Halland eller Göteborg med kranskommuner.
Projektet syftar till att målgruppen erhåller anställning eller yrkeskompetens motsvarande den som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. I projektet kommer arbetsgivare som upplever brist på
arbetskraft med rätt kompetens samverka med arbetsförmedlare för
att få målgruppen i arbete.
att tidigt identifiera nyanländas kunskaper samtidigt som de lokala
och regionala företagen ges till tillgång till en rekryteringsbas samt
ges möjlighet att påverka de insatser som riktas mot målgruppen.
Tillsammans med vår expertgrupp har vi bedömt att projektet ska
medfinansieras, säger Marina Andersson, projektkoordinator hos
funktionen för fonderna.
– Samarbetsformer med bland annat Företagarna, som företräder
70 000 företag, kommer att etableras. Kompetens- och rekryteringsbehov kommer att inventeras och överenskommelser om praktikplatser, yrkeskompetensbedömning och anställningar tecknas,
berättar Andres Guzman på Arbetsförmedlingen i Göteborg.
En bättre matchning på svensk arbetsmarknad förväntas leda till
kortare arbetslöshetstider, snabbare tillsättning av lediga tjänster
samt högre tillväxt.
När projektet avslutats ska cirka 2000 nyanlända ha deltagit i insatser och 600 överenskommelser med arbetsgivare ha tecknats. Dessutom ska anställda på involverade arbetsförmedlingar ha fått stöd
i vardagen via olika forum för spridning av projektets erfarenheter,
konstateranden och systematiserade arbetssätt kring arbete med
nyanlända. Arbetsförmedlingen kommer även att sprida resultaten
till andra delar av myndigheten samt brett till olika aktörer bland annat genom en slutkonferens.
– Målgruppen i det här projektet kommer att vara mer delaktig i processen och de insatser som ges. Dessutom kommer en första validering av målgruppens kunskaper ske tidigare i processen och på
individens första språk, säger Tina Choobin, hos Arbetsförmedlingen
i Skåne.
– Arbetsförmedlingen ska utveckla sitt matchningsarbete genom
Polisen beviljas medel för återvändandeprojekt
Polismyndigheten har inom ramen för ett så kallat direkt tilldelande förfarande ansökt om medfinansiering för
ett projekt inom återvändande. Funktionen för fonderna har bedömt att insatserna i projeket ryms inom Sveriges nationella program och har beslutat att tilldela Polismyndigheten cirka 2,4 miljoner kronor för projektet
Identification Mission Project.
Polismyndigheten beviljas cirka 2,4 miljoner kronor för att driva ett
projekt inom återvändande.
Projektet har som mål att öka andelen utfärdade resehandlingar
för att kunna verkställa av- och utvisningsbeslut. Målet är också att
förbättra samarbetet med myndigheter i tredjeland samt öka deras
förståelse för migrationsprocessen. För att nå målen kommer Polismyndigheten bland annat att bjuda in delegationer från tredje land
för att fastställa medborgarskap och om möjligt även identitet för
att kunna verkställa återvändande. Projektet kommer också att genomföra erfarenhetsutbyte med ett annat EU land samt utveckla
och sprida kunskaper vidare genom workshops där flera aktörer involveras.
Projektet riktar sig gentemot målgruppen tredjelandsmedborgare
som har lagakraftvunna beslut om av- eller utvisning som ska verkställas. Projekten syftar till att förbättra Polismyndighetens verkställighetsarbete, vilket är en del av den gränspolisiära verksamheten.
Projektet ska bedrivas utifrån Polisens värdegrund och utföras
rättsäkert och med respekt för individens rättigheter samt präglas
av likabehandling och skydd mot diskriminering. För de som ska
av- eller utvisas innebär projekten en effektivare handläggning av
deras ärende. Ett snabbare återvändande innebär att reintegrering i
hemlandet kan ske skyndsamt. Ett väl fungerande återvändande är
en del av den reglerade invandringen.
2
www.migrationsverket.se/fonder
Nummer 1 2016
AMIF medfinansierar satsning
på vidarebosättning
Vidarebosättningen till EU ska öka
Sveriges nationella program för AMIF innehåller en satsning
inom så kallade särskilda åtgärder (Specific Action). Inom särskilda åtgärder finansieras projektet European Union Specific
Action on Facilitating Resettlement and Refugee Admission
through New Knowledge (EU-Frank). Projektet, som EUkommissionen fattat beslut om, drivs av Migrationsverket.
EU-Frank är Sveriges stora satsning inom vidarebosättning de kommande fem åren. Projektet medfinansieras från Asyl-, migrationsoch integrationsfonden med 4,41 miljoner euro.
– Sveriges projekt inom särskilda åtgärder ligger helt i linje med
det EU-kommissionen presenterat inom den så kallade migrationsagendan. Målsättningen är att öka vidarebosättningen till EU bland
annat genom att stärka medlemsstater som inte har samma erfarenhet och vana av att arbeta med vidarebosättningsfrågor, berättar
Anna Svensson, programexpert hos funktionen för fonderna.
Projektet rymmer aktiviteter såsom kartläggningar av samarbetsmöjligheter och utvecklingsbehov, utvärderingar och utbildningar
samt utvecklande av nya tekniska lösningar. Att stödja andra länder i
framtagande av vidarebosättningsprogram är en viktig aktivitet.
Sverige driver projektet tillsammans med partnerländerna Belgien,
Italien, Ungern, och Nederländerna. Samarbete sker med UNHCR
(FNs flyktingorgan) och EASO (Europeiska stödkontoret för asylfrågor).
Så arbetar andra länder med särskilda åtgärder
Belgien: Återvändandeåtgärder i projektet EURLO, European Return Liaison Officers.
Rumänien och Slovakien: Båda länderna driver vidarebosättningsprojekt genom att bygga upp akuta ”transit centers”. I dessa
kommer människor på flykt vänta på vidarebosättning till andra
länder eller på en boendeplats inom länderna.
Nederländerna: Totalt tre projekt. Två projekt inom återvändande (EURINT Network och ERIN, European Re-integration Network)
samt projektet MedCOI 4 som ska möjliggöra snabb tillgång till
pålitlig och aktuell information om tillgängligheten av medicinsk
behandling i de länder som sökande av internationellt skydd härstammar från.
Polen: Driver ett integrationsprojekt som syftar till att mäta och
förbättra integration för de som åtnjuter internationellt skydd.
Samarbetsprojekt mellan flera länder: Inom EU bedrivs också
ett samarbetsprojekt med syfte att skapa ett webbaserat ansökningsverktyg, uppmuntra legala migrationskanaler och informera
om risken med illegal migration.
Frankrike: Driver återvändandeprojektet Organisation of joint
reintegration projects targeted towards unaccompanied minors
med fokus på re-integration av ensamkommande barn.
3
www.migrationsverket.se/fonder
Nummer 1 2016
Nya medarbetare hos funktionen för fonderna
Funktionen för fonderna har anställt två nya projektkoordinatorer. Henrik Herber
och Victoria Smedman började arbeta med Asyl-, migrations- och integrationsfonden i början av januari i år. Funktionen för fonderna har dessutom anställt Jim Frick,
Roger Karlsson, Jonas Lidström och Peter Tillberg som ekonomer.
Hej Henrik
Du är ny projektkoordinator hos oss. Kan
du berätta något om din bakgrund?
– Jag är statsvetare, pol mag med europainriktning, som har jobbat min mesta tid med
internationellt projektsamarbete. Först på
Svenska Röda Korset och därefter på Lärarförbundet, där jag också varit med och utvecklat
en ny enhet för facklig utbildning. Jag är också
fackligt aktiv.
En intressant bakgrund. Hur kan du få
användning av den i din nya roll hos oss?
– Jag har arbetat med verksamhetsutveckling
och kvalitetssäkring som teamledare och
projektledare. Därför tror jag att jag kan ha
med erfarenheter av att arbeta i projekt och
att söka och avrapportera extern finansiering.
Dessutom vill jag bidra i diskussioner om rättighetsperspektiv, jämställdhet och likabehandling. Om jag kan medverka till att vi har
bra förutsättningar för vårt arbete och ett bra
arbetsklimat så är det extra roligt. Vi är varandras arbetsmiljö och gör jobbet tillsammans.
Hej Victoria, varifrån kommer du?
– Från Stockholm.
Var har du arbetat tidigare?
– Jag kommer närmast från Riksteatern där
jag har arbetat som verksamhetsutvecklare
och bidragsansvarig. Tidigare har jag
arbetat både
den inom den
ideella sektorn
och på myndighet och
projektlett
nationella och
internationella
projekt
Victoria Smedman.
Foto: Emilie Orring
Vad har du för bakgrund?
– Jag är samhällsvetare med inriktning på
Mellanöstern.
Vad gör du på din fritid?
– Jag bor i ett litet samhälle utanför Södertälje med närhet till naturen. Jag har två
barn med fotbollsintresse och är stolt ägare
till en sheltie. Min fritid innehåller oftast
en mix av fotboll, matlagning, snickeri och
annat fixande beroende på årstid. Blir en del
bokläsning, filmtittande och diverse utflykter. Jag är också engagerad i Röda Korsets
globalkrets i Södertälje.
Q&A
Vi publicerar frågor och svar på
vanliga frågor på vår webbplats och i vårt
nyhetsbrev. Om du har en fråga? Maila
[email protected]
När får vi beslut om
vår ansökan? ?
Beslut om stöd meddelas senast inom 90
dagar från det att en komplett ansökan
kom in till funktionen för fonderna, dock
tidigast 90 dagar efter det att utlysningsfönstret stängt.
Henrik Herber.
Foto: Emilie Orring
På vilket sätt hoppas du att dina tidigare erfarenheter kommer komma till
användning i din nya roll på Migrationsverket?
– Jag har under många år jobbat i och
med det civila samhället. Jag har en
förståelse för var det kan bli för utmaningar i projekt av olika sorts karaktär men
också hur man kan skapa synergier och
samverka för att få hållbara projekt som
förbättrar situationen för målgruppen. Att
jag har arbetat som projektledare för flera
EU-projekt med många aktiviteter och
samarbetspartners tror jag är en fördel. Nu
ser jag fram emot att följa och vara ett stöd
för andra projektledare.
Vad gör du på din fritid?
– Jag älskar att resa och att vara ute i naturen. Bäst är båda i kombination! Jag umgås
också med familj, vänner samt tränar. Och
så älskar jag att laga mat.
4
Vad innebär ett beslut?
Av beslutet framgår på vilken grund som
beslut om stöd beviljats samt vilka regelverk som tillämpats. Där framgår också
vilka villkor som är förenade med beslutet
samt projektets budget och finansieringsplan. Om det finns flera stödmottagare i
ett projekt ska det också framgå av beslutet vilka de är och de villkor som gäller för
dessa. Slutligen ska det av beslutet också
framgå hur projektets utgifter ska redovisas.
Stödmottagare är skyldiga att följa besluten och att omedelbart meddela eventuella förändringar till funktionen för fonderna. Annars kan följden bli nedsättning
av stödet eller återkrav.
Avslag
Ansökningar som inte uppfyller kraven vid
fördjupad granskning kommer att avslås.
Avvisning
Ansökningar som avser en annan EU-fond
eller är ofullständiga kommer att avvisas.
Fler frågor och svar finns på vår webbplats.
www.migrationsverket.se/fonder
Nummer 1 2016
Läs gärna
Vårt nyhetsbrev innehåller tips på studier, rapporter, sammanställningar och granskningar som vi tror kan vara intressanta
för er läsare. Hör gärna av er om ni har tips och idéer kring
läsvärda skrifter.
The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan Global hälsa i perspektiv – Agenda 2030 och det
and Lebanon
svenska utvecklingssamarbetet
Världsbanken och UNHCR
Februari 2016
Global utmaning
Februari 2016
Rapporten belyser den socioekonomiska situationen för syriska flyktingar i Jordanien och Libanon. En bättre förståelse av gruppens situation gör det möjligt att skapa ett mer hållbart system för att möta
deras behov. Det är också viktigt för att hitta sätt för att vända delar
av krisen till möjligheter, menar rapportförfattarna. Internationella
erfarenheter har visat att flyktingar kan bidra till sina värdländers
ekonomier genom att bli konsumenter, arbetare och i vissa fall även
investerare.
Nio experter inom hälsa och klimat har gett sina integrerade perspektiv på de 17 globala målen för hållbar utveckling. Skriften tar
bland annat upp hur det svenska utvecklingssamarbetet bör förhålla
sig Agenda 2030, vikten av hälsobistånd samt utmaningarna med
att ta fram precisa och mätbara indikatorer.
Etniskt företagande som startmotor: erfarenheter
från somaliska företagare i USA
Handbok om integration för politiska beslutsfattare
och praktiskt verksamma på området
Timbro
Februari 2016
EUs generaldirektorar för rättvisa, frihet och säkerhet
År 2010
I rapporten har ekonomhistorikerna Benny Carlson och Tobias Schölin vid Lunds universitet intervjuat företagare och företrädare för
somaliska företagarcenter i Minnesota. Det är tio gånger så vanligt
att migranter från Somalia startar eget företag i Minnesota, som i
Sverige. Sysselsättningsgraden för somaliafödda är också två till tre
gånger högre i USA.
Handboken om integration är ingen ny skrift men den uppdateras
löpande och innehåller god praxis samt lärdomar som gjorts av politiska beslutsfattare och praktiskt verksamma på integrationsområdet
i hela Europa. Genom handbokens presentation av konkreta exempel från olika integrationsområden bidrar den särskilt till utvecklingen av en europeisk ram för integration. Läsvärd för många!
Få mer information om fonden?
Vi twittrar under #AMIFse
Funktionen för fonderna deltar årligen vid ett antal seminarium,
konferenser och mässor. Under våren kommer vi bland annat att
delta vid följande tillfällen.
Den 14 mars deltog funktionen för fonderna vid ett seminarium
i Lund. Diskussionen anordnades av Kommunförbundet Skåne.
Funktionen för fonderna tackar för möjligheten att närvara.
Måndag 11 April Föreläsning med information om fonden på
Europaforum Avesta, Avesta. Här finns mer information.
Den 2-4 Maj Integrationsdagarna Rikskonferens i Växjö. Föreläsning med information om fonden måndagen 2 maj kl 11.30. Besök
gärna vår monter där vi finns på plats 2-4 maj. Hela programmet
för Mötesplats Migration och etablering, som anordnas av Region
Kronoberg, hittar du via länken.
Almedalsveckan Närvaro planeras 6-9 juli. Mer information kommer.
Om du anordnar ett seminarium och vill bjuda in oss att närvara för
att presentera fonden går det bra att maila [email protected] med en förfrågan.
Det går fortfarande att titta på informationsseminariet vi anordnade
på Arlanda under december månad 2015.
5
Download