Kapitel 7 Kulturgeografi

advertisement
Kapitel 7 Kulturgeografi
Kulturers komponenter
• Kulturella egenheter (traits)
– Objekt, tro, attityder, språk
• Kulturella grupper (complex)
– Universella t.ex. religiösa grupper, vetenskapliga akademier
• Kulturella system (system)
– System där grupper och egenheter ingår och smälter samman
• Kulturella regioner (region)
– När ett kulturellt system har en spatial spridning och kan
kopplas till en plats och inom vissa gränser
• Kulturella sfärer (realm)
– När en stor del av världen innefattas av samma kulturella
egenheter, grupper, system och regioner
– Se figur 7.3 i boken för en visuell bild av kulturella sfärer
Hur utvecklas en kultur?
• Kulturell ekologi (cultural ecology)
– Relationen mellan en grupp och dess fysiska
omgivning
• Miljödeterminism (ecological determinism)
– Förutsättningarna i omgivningen skapar utvecklingen
• Möjligheter (possiblism)
– Människans attityder
• Mänsklig påverkan (human impacts)
– Kulturellt landskap som städer, byggnader,
infrastruktur och parker
Leslie Whites analytiska verktyg för att
förstå en kultur och hur den fungerar
• Teknologiska subsystem
– Artifakter. Objekt som symboliserar något eller som
fyller en funktion för överlevnad t.ex. Kläder,
transportmedel
• Sociologiska subsystem
– Sociofakter. Samhällets system på mikro och
makronivå. Hur det är inordnat. T.ex. utifrån
jordbrukssystem eller industriellt samhälle.
• Ideologiska subsystem
– Mentifakter. Ideer och trosuppfattningar. Värderingar.
Bottom-up
• De olika subsystemen påverkar varandra.
Exempel på ett bottom-upp perspektiv: Ett
förändrat beteende inom ett system sprids till alla
inom systemet (en sociofakt) och påverkar det
ideologiska subsystemet och skapar nya värderingar
inom kulturen. Artifakten cigarett introduceras. Fler
och fler röker. På bio, i Tv och i reklam. Värderingen
i samhället är att cigarettrökning är en livsstil.
Top-down
• De olika systemen påverkar varandra
Exempel på top-down. En lagstiftning på förbud
mot rökning genomförs. Systemet anpassar sig.
Individerna inom systemet röker inte. På sikt
kanske artifakten cigarett försvinner.
Kulturell förändring
• När subsystemen påverkar varandra i olika
riktningar sker en kulturell förändring.
• Innovationer och tankar är artifakter som kan
sätta igång kulturella rörelser och driva
utvecklingen framåt eller bakåt beroende på
hur man ser det.
• För att en innovation eller idé ska förändra en
kultur krävs en diffusion.
Diffusion
• En spatial diffusion är när ett koncept en livsstil, en
innovation eller någon annan artifakt sprids från dess
ursprung till andra delar. Antingen sker det genom att
människor migrerar och tar med sig en ny artifact eller
så sprider man information om det nya.
• Genom historien och i nutid är dessa processer
ständigt närvarande och drivande. Ibland får de så stor
betydelse att det uppstår revolutioner. Som t.ex. den
agrara revolutionen, den industriella revolutionen och
politiska revolutioner. För att det ska ske krävs en
Acculturation – eller adaptering av det nya.
Exempel på adoptering av en
innovation
• Mikrovågsugn introduceras på marknaden.
Inledningsvis använder få den nya apparaten
men i takt med att fler produkter skapas för
den och i takt med att man ser tidsfördelarna
och ”multitask” fördelarna så adopteras den.
Exempel på adoptering av en idé i t.ex.
Sverige
• Sopsortering. Den här idén har två rötter. Dels
är den kopplad till en miljörörelse dels är den
kopplad till lagstiftning. D.v.s det finns minst
två tydliga rörelser i påverkan. Miljörörelsen
har fått politiskt fäste som inneburit
lagstiftning som på olika sätt reglerar
samhället så att det blir villigt att sopsortera.
Här är ett exempel på informationsspridning
och politisk implementering av idéer.
Exempel på adoptering vid migration
Issue 1
Is it considered to be of value to maintain
the traditional cultural identity and
characteristics?
“YES”
“NO”
Issue 2
Is it considered to be of
value to develop and
maintain relationships
with members of the
new culture?
“YES”
BICULTURALISM
ASSIMILATION
“NO”
SEPARATION
MARGINALIZATION
Kulturell spridning
• Språk
– Gemensamma språkrötter, dominerande språk som t.ex.
engelska, dialekter, nya ord i samband med internationalisering
och migration
• Religion
– Världsreligionerna och deras geografiska spridning. Från
ursprungsplatser och utåt. (se kartor i boken)
• Etnicitet
– Kopplat till religion, språk, plats och ritualer.
• Genus
– Kopplat till sociofakter och mentifakter.
• HBTQ (finns ej med i boken) Bra exempel på en pågående
kulturell förändring lokalt, regionalt, nationellt och globalt
Fundera på:
• Vad är egentligen en kultur? På vilka nivåer
kan man se olika kulturer?
• Hur och varför sprids en kultur?
• Vad är en homogen kultur och vad är en
heterogen kultur?
• Varför är kultur kopplat till geografi?
Download