Arv,miljö och kultur

advertisement
Humanetologi
Utveckling av vårt beteende
Vad är människans natur ? San folket i Kalahari
Vi är egentligen skapta för ett liv präglat av jämlikhet, broderskap och
kollektiv barnomsorg, dans, sång, ett minimum av arbete och ett fredligt liv i
små, ständigt samtalande flockar. Vår nedärvda moral får oss att gilla empati,
vänlighet och ömsesidig hjälp och ogilla förtryck, ojämlikhet och hierarkier.
Men vad hände ? Jordbrukssamhälle
https://www.youtube.com/watch?v=2KvTDsOpQkA
Människans evolution
Vi betonar gärna skillnader men vi
glömmer våra likheter som har
betydelse för vårt beteende.
Vi har kvar vårt fysiologiska arv efter
att ha levt 50 miljoner år som
människoapa. Tropisk miljö, frukt,
småkött, fingergrepp, färgseende,
dagsdjur, dygnsrytm som hjälpt oss
skapa en civilisation. Fria änder och
ben.
Vi borde även ha ärvt vårt beteende
som vår fysiologi. Vi skiljdes från
Bonobon ca 6 miljoner år sedan
HUMANETOLOGI • Människan föds outvecklad
vad gäller beteenden,
Arv, miljö och kultur
mentala färdigheter och de
Vad bestämmer
människans egenskaper?
flesta egenskaper.
Biologin betonar ofta det
genetiska och humaniora/samh.
betonar ofta miljön t.ex.
behaviorism
• Successivt utvecklas dessa
egenskaper och blir
funktionella.
• 15-20 år innan människan
klarar sig på egen hand!
Leendet
- medfött beteende
Barn födda döva och blinda, ler och
gråter. Detta beteende etableras
alltid!
Nyfödda ler oberoende av yttre
stimuli.
Anknytningsteorin
Bowlby 1950
Enligt anknytningsteorin är
de nyfödda barnen,
"genetiskt
4-5 månader: ler inte längre åt
förprogrammerade" till att
främlingar
knyta an till sina föräldrar.
Detta för det evolutionära
syftet att skydda barnet från
Fortsätter att utvecklas t.ex.
fara och öka dess
hånle/när man ska le
överlevnadsmöjligheter.
Hur anknytningen utvecklas
https://www.ted.com/talks/ron_gut kommer att prägla
man_the_hidden_power_of_smiling individens relationer genom
hela livet.
6-8 veckor: socialt leende
Tala och förstå språk
Krävs: Det kräver inlärning och
individen deltar aktivt! I stort sett kan
alla människor tala och förstå ett språk,
kan liknas vid en instinkt!
Vi vet lite om hur språk utvecklats och
förändras, finns inga fynd att lyssna till.
Numera vetenskap om språkutveckling
och hjärnans utveckling hos barn.
Delarna utvecklas oberoende under
sensitiva perioder av barnets utveckling
Döva barn i Nicaragua utvecklade ett
eget teckenspråk i början av 70- talet
som vi även använder idag.
Tonlägen, varningsrop, gester, icke
verbalt språk
https://www.ted.com/talks/mark_pagel_h
ow_language_transformed_humanity
Erfarenhet och inlärning krävs för att
skapa ett beteende
Geners roll i beteenden: Orimligt att tänka sig
att en gen ger upphov till ett komplext
beteendesystem men många gener är
inblandade. Olika varianter av en gen kan ge
upphov till olika varianter av ett beteende.
Närhet och beröring är viktigare behov än mat!
Ytterligare inlärt beteende/ behov är social
omsorg – anknytning- för att utveckla våra
grundbeteenden. (Djur- prägling)
Kaspar hauser /rhesiusapor
Växer upp i begränsad miljö/isolering. Saknar
lekbeteende, kan inte hantera farliga
situationer, bristfälligt sexuellt beteende och
kan inte ta hand om sina egna ungar.
Två typer av arv: Genetiskt arv och
kulturellt/socialt arv
• Ärftlighet handlar om likhet mellan föräldrar och barn. Om barn
ärver föräldrars egenskaper betyder det att barnen är mer lika
föräldrar än individer i allmänhet.
• Om beteendet alltid etableras kan det vara en instinkt.
• Skiljer på genetiskt och socialt arv genom: adoptionsstudier och
tvillingstudier
• Studier visar att både miljö och gener bidrar till den variation vi
observerar i en population. Våra gener ger oss kapacitet för vår
kultur, vi behöver generna men är även våra gener.
• Kulturell evolution innebär att vi förändra av den sociala miljön.
Vilket samhälle vi föds in i rådande normer.
• Kultur finns hos djur t.ex. fåglar som
flyttar och lär sig platser, generation
All förändring kan inte tillskrivas
efter generation, redskapsanvändning
genetisk evolution utan är ett resultat
men den kultur vi finner hos djur
av kulturell evolution.
tycks etableras under bara en
generation (kumulativ kultur)och har
svårt att utvecklas.
Kultur= förhållanden som är påverkade
Kulturell evolution
av socialt arv.
Mänskliga samhället: språk,
tankeförmåga, idéer, åsikter,
värderingar, komplicerade samhällen
och teknologi, hög grad av samarbete,
speciellt mellan icke släktingar. Denna
process pågår fortfarande!
• Djur saknar även en
Socialt arv påverkar våra tankar/ idéer, kultur om värderingar/
värderingar, sociala relationer,
åsikter och tro.
teknologi, kognitiva förmågor, kropp
och hälsa
Kulturell utveckling av
utseende och
utseendeideal
Kläder, kropp, frisyr,
skägg, mode, hälsa,
tro...
Fetischism
Sexuell prägling känslig period 1-4
år, tidigare än man är medveten.
• Överföring av kulturellt arv kan ske
på många sätt:
-Imitation av beteende/observation
-Språklig överförning
-Aktivt utlärande (skolan)
-Motiv/värderingar kan även
överföras kulturellt
• Om individer är konservativa går
evolutionen långsammare än om
individer är nyfikna.
• Krävs kreativitet och nyskapande
för kulturell utveckling!
Kan kulturell evolution
förändra vår psykologi?
IQ har ökat under de senaste
50 åren!
Kroppslängd har ökat med 1015 cm sedan 1800-t. (genetikkultur- mat)
Kulturell utveckling idag 2015?
Vad behöver vi vara bra på idag
än för 100 år sedan?
Jordbdbruk – industri- IT
Hur påverkar det vår
utveckling av beteenden?
• Människan är den enda som kan forma snabba
ljud, teckenspråk funkar för andra människoapor.
• Jagmedvetande, känsloliv, planering, lösa
problem, räkna, förståelse för andra,
tidsbegrepp, artikulerande.
• Flocksamhälle
sammanhållning i grupp pga instinkt.
Rangordning/ledarskap, löser akuta konflikter
genom försoning/våld. Normer för socialt
beteende. Misstänksamhet mot främlingar
(revirkontroll) inom sin art.
• Flockinstinkt
- sällskaplig, vill inte vara ensam!
- Känsla för samarbete, identifierar sig med
kollektivet
- Solidaritet
- Moral/normer
- Behov att hävda sig, tävla, karriär, vinna,
uppmärksamhet
- Förmåga att lyda, finna sig, underordna sig
- Konflikthantering
- Utvecklingen går inte linjärt utan fram och
tillbaka
Planering och tänkande
Theory of mind
teori om medvetande”. Det
ordvalet hänvisar till en förmåga
att sätta sig in i vad en annan
människa tänker och känner,
alltså att kunna ha en ”teori om
vad som försiggår i en annans
medvetande”.
Jag vet- att du vet att jag vet- att
du vet!
Almanackor- förmåga att tänka
om framtiden
Uppvaktning och
manipulation
-Monogama djur uppvaktar varandra
även efter att partnervalet är gjort.
Även hos människan
-.sjunga tillsammans, boavlösning,
hälsningar, pustning, kroppskontakt,
Hos människan förekommer monogami
endast i 17 % av världens samhällen.
Uppfattningen om vad som är ett
vackert ansikte överensstämmer mellan
människor från olika kulturersymmetriska ansiktshalvor
Vår erfarenhet av ett persons beteende
inverkar på vår bedömning av samma
persons attraktivitet. Vi föredrar
bekanta ansikten (kändisar), ansikten
tillskrivs egenskaper men avslöjar inte
om hälsa/fertilitet
(handikapssmodellen)
Fördelar med att vara attraktiv
- Sällan rapporterade till polisen
- Frikänns oftare i en domstol
- Lägre straff
- Högre ingångslön/arbetssökande
- Säljare lyckas bättre
- Politiker får mer röster
- Attraktiva människor får mer hjälp i
svåra situationer
Sociala normer
• Sociala normer är underförstådda regler och förväntningar på
beteenden som gäller inom en mindre social grupp eller
samhället i stort
• Normer faller tillbaka på värderingar
• Med normer menas ett riktmärke (mönster) för hur man ska
utföra något eller hur man ska uppträda mot varandra.
• För att människor ska kunna fungera tillsammans, skapas
mönster för hur man ska bete sig mot varandra inom familjer,
företag, föreningar etc och samhället i stort. Detta gäller även
stater emellan.
• Kroppsspråk/ icke verbal kommunikation:
https://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language
_shapes_who_you_are?language=sv
Observation av mänskligt beteende
•
•
•
•
•
Hälsningsbeteenden, ögonkontakt
Individrevir, sittrevir
Konversation, kroppsspråk
Kroppskontakt
Härmning
Uppgift: 2-4 st. Observera människor/grupper. Hur fungerar dessa beteenden,
varför finns de? Vad händer om de bryts? Är de olika på olika platser? Är de
medfödda? Behövs inlärning? Finn kulturella skillnader? Vad händer när
människor misslyckas läsa av dessa beteenden?
1.
2.
3.
4.
Leta/ studera valda beteenden hos en utvald grupp eller situation.
Ställ en frågeställning och hypotes innan ni utför er studie.
Skriv ner ert resultat, gärna kvantitativt
Kort redovisning för er grupp lektionen efter. Syfte, hypotes, metod,
resultat och diskussion. (Stämde ert hypotes med ert resultat).
Download