Modell för behovsanalys

advertisement
Modell för behovsanalys
Om du konstaterar att det resultat som görs, i ekonomiska eller beteendemässiga
termer, inte är tillfredsställande så behöver man fundera över åtgärder (1). Kommer
man fram till att det är beteendet (2) som är i behov av att utvecklas behöver du definiera dessa beteenden för att fokusera på dem. Har du beskrivit dessa beteenden
tydligt behöver man analysera dem (3) hos varje individ/grupp för att se vad orsaken är till att beteenden som idag förekommer inte är de önskvärda. Beror det på
bristande kunskap? På låg grad av attityd och vilja? På bristande erfarenhet? Eller
är det rent personliga egenskaper som ligger i vägen? Kanske är det rentav inget
av detta utan det beror på omgivningen (4) i sig? Det vill säga, personen/personerna är egentligen fullt kompetent/kompetenta men kan eller vill av olika anledningar inte bete sig på önskvärt sätt. Det kan handla om otydliga processer, otydlig
information, bristfälligt förankrade målbilder, omöjliga tekniska förutsättningar eller
en kultur som motverkar önskvärt beteende.
©Advantum Kompetens AB
www.advantumkompetens.se
Download