beteende

advertisement
Tidsramar
09.00
10.15
12.00
14.30
16.00
Start
Fika
Lunch
Fika
Slut
Program
•
•
•
•
•
•
•
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Generella svårigheter
Juridiska aspekter
Utmanande beteenden
Underliggande faktorer
Low-arousal, lågaffektivt bemötande
Konkreta tips
Neuropsykiatriska diagnoser
•
•
•
•
•
•
•
Diagnoser baserade på symtom,
beteenden
Utvecklingsrelaterade
Kognitiva funktionshinder
Medfödda eller uppstår tidigt i livet
Långvarigt funktionshinder inom flera
områden
Oftast kvarstående problem i vuxen ålder
Nedsatt förmåga av viktiga funktioner för
att klara sig i samhället (jmf. bollkänsla,
musikalitet mm.)
Autism
Tourette
Aspergers
syndrom
AD
HD
DCD
Dyslexi
Dyskalkyli
Generella svårigheter










Uppmärksamhet, impulsivitet
Hyper- eller hypoaktiv
Exekutiva funktioner
Central koherens
Theory of mind
Minne
Tidsuppfattning
Perception
Humörsvängningar
Stress
Lagar
•
•
•
•
•
•
Mänskliga rättigheterna
Regeringsformen
Brottsbalken
Socialtjänstlagen / LSS
Lex Sarah
Skollagen
Dokumentation
Handlingsplaner
Bemötande
Utmanade beteenden









Definition
Underliggande faktorer
Orsaker - Triggers
Tolerans
Tankar – känslor - beteende
Fallgropar
Low arousal
Våldsamt beteende
Praktiska tips
Utmanande beteende
”Ett beteende av sådan intensitet, frekvens eller varaktighet att den fysiska säkerheten
för personen eller andra personer utsätts för allvarlig fara eller ett beteende som
sannolikt allvarligt kommer att begränsa eller neka åtkomst till användning av lokala
inrättningar”
-Eric Emerson, 1995-
Skadar
Skrämmer
Upprör känslor
Utmanande beteende
- underliggande faktorer
Det finns alltid en orsak till att
personer har utmanade
beteenden.
Beteende
(Det vi ser)
Underliggande
faktorer
Utmanande beteende
- Inåt- eller utagerande
•
Vi uppmärksammar och
arbetar aktivt med
utagerande beteenden
•
Vi är generellt dåliga på att
uppmärksamma
inåtagerande
Beteende
(Det vi ser)
Beteende
vi ej ser
Underliggande
faktorer
Orsaker - Triggers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunikation
Perception
Medicin
Aktivitet, stimulans
Rutiner
Historik
Valmöjligheter
Regler, gränser
Miljön
KRAV
Utmanande beteende
- vad uttrycker ett utmanande beteende
•
•
•
•
Jag vill…
Jag vill inte…
Jag känner…
Jag förstår inte….
Människor gör rätt, om de kan!
Tolerans
Vår tolerans för utmanande beteenden kan skifta, beroende på:
•
•
•
•
•
När, var och hur det händer
Hur vi mår
Vem som har beteendet
Dina förväntningar
Avsiktligt eller ej
Tankar
Känslor
Beteende
Utmanade beteende
tankar - känslor - beteende
Medvetenhet
10
Ilska
Förståelse
0
Skäller
Hjälpsam
Kränkande behandling
-statistik
Anmälningar till Skolinspektionen 2010
Inkomna anmälningar: 1105 st
Personal kränkt elev: 326 st 30 %
Elev och personal kränkt elev: 159 st 14 %
Vilka blir kränkta: 485 st
Flera elever:
45 st
Flicka:
169 st
Pojke:
265 st
9%
35 %
55 %
Verbala och fysiska kränkningar är vanligast
44 %
Fallgropar
- brist på medvetenhet
•
•
•
•
•
•
Svart – vit tänkande
Absolut tänkande: ”Ska, måste, aldrig..”
Katastroftänkande
Tankeläsare, amatörpsykolog
Självcentrerat tänkande
Vi mot dom - kamp
Utmanande beteende
Förstå
Acceptera
Hantera
Förändra
Hantera eller förändra
Medveten
Kontroll
Ej kontroll
Ej medveten
Hantera eller förändra
Beteende
Tid
Individ- och situationsanpassat bemötande
Trygghet
Utmaning/Krav
Utmaning/Krav
Trygghet
Utmaning/Krav
Utveckling
Utveckling
Utveckling
Low arousal
•
De flesta personer med utmanande beteenden är väldigt frustrerade vid just det
tillfället. Därför ska vi undvika att göra saker som spär på frustrationen hos en
person som redan är upprörd.
•
En stor andel av problemskapande beteenden framkallas ofta av krav och
uppmaningar. Att minska på kraven eller individanpassa dem bättre leder ofta till
färre antal våldsamma händelser.
•
Största delen av kommunikationen är ickeverbal. Det är därför viktigt att tänka över
vilka ickeverbala signaler man sänder till människor som är upprörda.
Prestation
Upphetsning
Affekt fas
Stegrings fas
Trigger fas
Normal fas
Tid
Low arousal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verka lugn
Personligt utrymme
Ögonkontakt
Beröring
Ljud - oljud
Kommunikation
Avleda
Ta bort andra
Debrief, dokumentera
Häll inte bensin på elden
Våldsamt beteende
•
•
•
Sker ofta impulsivt
Mindre koordinerade
Personer är väldigt upprörd = låg prestationsförmåga
Personen
•
•
•
Motivation
Ha kul ihop!
Delaktighet - Självständighet
Självständighet
Behov av stöd
Långsiktighet
Kortsiktighet
Personal
•
•
•
•
•
•
•
Kunskap om individen
Relation till individen
Ork
Tolerans
Roll i gruppen
Inspirera eleverna
Var en auktoritet = Sund och balanserad vuxen
Ärlighet
Att vi:
•
•
•
•
•
Inte skönmålar verkligheten.
Tydligt förmedlar vad vi tycker.
Lyssnar och möter personen.
Berättar och förklarar samhällets normer.
Ger personen en rimlig chans att förstå sambanden mellan orsak och konsekvens.
Gemensamt förhållningssätt
•
•
•
•
Informera alla berörda
oavsett vilken lösning vi
kommer fram till, är det viktigt
att alla gör det vi kommit
överens om
alla bör få information om
varför vi gör på ett visst sätt.
Då är det lättare att följa, även
om man inte helt håller med.
”vi provar att göra så här”
Om vissa frångår det
förhållningssätt vi kommit fram
till, ser vi inte om lösningen har
någon effekt eller om
beteendet beror på det vi
trodde.
Bedömning
•
•
•
•
•
•
Syfte
Historia
Nuläge
Situation
Beteende
Starka sidor, intressen
Miljö
•
•
•
•
•
Vad erbjuder miljön för
möjligheter/begränsningar
Vilka stimuli finns i miljön – individens
svårigheter
Placering Individ – Du - Andra personer
Material
Tid
Släpp prestigen!
Uppmärksamma bra
beteenden
Acceptans av
utmanande beteenden
Skapa balans mellan
bra och dåliga möten
med personal
Hjälp individen till
självkontroll
Ha roligt ihop!
Individ
Fingertoppskänsla
och följsamhet
Hjälp att skapa
meningsfulla relationer
Personal
Trygg och
Utvecklande miljö
Visa på bra exempel
Miljö
Tydlighet
Etablera en känsla av
trygghet och säkerhet
Motivation!
Självständighet
Ge individen
förutsättningar för god
kommunikation
Enigma Education
enigmaeducation.se
[email protected]
Hitta oss också på:
Download