Vision, mål och strategier för Örebro universitet

advertisement
Vision, mål och strategier
för Örebro universitet
Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011
De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter
och kraft. Resan från en högskola med starkt begränsat uppdrag till ett brett uni­
versitet verksamt inom alla vetenskapsområden har varit snabb och framgångsrik.
Utvecklingen mot allt fler professionsinriktade utbildningar har successivt gett oss
allt fler och duktigare studenter. Om någon för tio år sedan hade sagt att vi skulle
ge utbildning för läkare, jurister och psykologer, för att ta några exempel, skulle
lyssnaren tvekat inför upplysningens sannolikhet. Vi arbetar nu ihärdigt vidare på
att få ännu fler för samhället viktiga utbildningar till vårt lärosäte. Studenterna
är kärnan i vårt universitet och det är oerhört stimulerande att följa studenternas
engagemang och vilja att förbättra Örebro universitet.
Precis som med vår utbildning har forskningen vid lärosätet tagit flera kliv framåt
under de senaste 15 åren. Från att ha varit blygsam avseende kvantitet och kvali­
tet har utvecklingen gått fort. Vi har nu ett flertal forskare och forskningsmiljöer
som tillhör de allra främsta inom sitt område. Betydelsen av att hålla samman vår
utbildning på grundnivå och avancerad nivå med en stark forskning är viktig och
utbildningen på forskarnivå utgör en brygga mellan dessa. Vikten av att ha ut­
bildning på forskarnivå som är förankrad i framgångsrika forskningsmiljöer kan
inte nog understrykas.
Under senare år har också universitetets samverkan med andra samhällsaktörer
inom näringsliv och offentlig sektor stärkts. Ett nytt komplett innovationssystem
finns på plats och förutsättningarna för detta arbete har kraftigt förbättrats.
Allt detta kräver ordning och reda i universitetets verksamhet. En självklar del är
en god ekonomi och en väl fungerande administration som stödjer och på alla sätt
främjar vår forskning och utbildning. Kvalitet i alla delar av verksamheten är en
absolut nödvändighet för att vi ska vara framgångsrika i konkurrensen om studen­
ter, resurser och kompetens.
Denna kraftfulla utveckling har lett till att Örebro universitet nu har helt nya och
bättre möjligheter. Lärosätet är i ett läge där nya visioner och nya strategier verkli­
gen kan göra skillnad. Vi blickar nu framåt mot hårt arbete och fortsatt utveckling,
och vi gör det med stolthet, glädje och mod att ompröva.
Jens Schollin
Rektor
VISION 2016
Örebro universitet är ett framstående
universitet med ämnesmässig bredd,
mod att ompröva och förmåga att utveckla.
Vi kännetecknas av
❡
professionsinriktade utbildningar som tillhör
landets bästa
❡
internationellt framgångsrik forskning
❡
aktiva studenter och medarbetare med höga
förväntningar ❡
kreativ kunskapsutveckling mellan lärare och
studenter ❡
dynamisk samverkan med samhälls­, närings­
och kulturliv
MÅL 1.
UTBILDNING
Vi har som mål att skapa förutsättningar för bildning och
utbildning som bidrar till utveckling och förnyelse inom ett
brett spektrum av samhällets områden.
STRATEGIER
Vi ska…
1.1 erbjuda konkurrenskraftig professionsinriktad utbild­
ning som är förankrad i miljöer där forskning och utbild­
ning ömsesidigt berikar varandra.
1.2 ha lärare med hög vetenskaplig/konstnärlig och peda­
gogisk kompetens som tar ansvar för att samtliga ut­
bildningar har relevans och bedrivs med en hög grad av
forskningsanknytning.
1.3 utveckla en pedagogisk grundsyn som dels understödjer
studenternas möjligheter att ta ansvar för sitt eget
lärande, dels ger förutsättningar för personlig utveckling
och kritiskt förhållningssätt.
MÅL 2.
FORSKNING
Vi har som mål att bedriva fri och kreativ forskning,
som möter olika behov, och där vi eftersträvar ett gränsöverskridande angreppssätt. Vi är ett universitet som
attraherar framstående forskare och söker samarbeten
som utvecklar kvaliteten i forskningen.
STRATEGIER
Vi ska…
2.1 kvalitetspröva våra forskningsresultat genom ökad
internationell vetenskaplig publicering.
2.2 utveckla våra internationella forskningssamarbeten.
2.3 stimulera aktiviteter för att kraftigt öka våra externa
forskningsmedel.
2.4 uppmärksamma forskningsaktiviteter, forskningsresultat
och konstnärligt utvecklingsarbete som bidrar till att upp­
fylla universitetets övergripande mål.
MÅL 3.
SAMVERKAN OCH INNOVATION
Vi har som mål att genom bred samverkan, präglad av
ömsesidig nytta, medverka till höjd bildningsnivå, ökad
social välfärd och hållbar ekonomisk tillväxt.
STRATEGIER
Vi ska…
3.1 utveckla en tydlig samverkansstruktur som ger ömsesidigt
utbyte och leder till nytta och mervärde för såväl interna
som externa aktörer.
3.2 skapa ett innovationssystem som är integrerat med
universitetets forskning och utbildning.
3.3 genom ett aktivt lokalt engagemang bidra till kompetens­
försörjning, innovationer och nyttiggörande av kunskap
för regionens sociala, ekonomiska och kulturella ut­
veckling.
MÅL 4.
DEN ATTRAKTIVA STUDIE- OCH
ARBETSPLATSEN
Vi har som mål att vara en attraktiv studie- och arbetsplats
där studenter och medarbetare känner glädje och stolthet.
Miljön präglas av engagemang, utveckling och en vilja att
bidra till att universitetet når sina mål.
STRATEGIER
Vi ska…
4.1 utveckla ett engagerat och ansvarstagande ledar­ och
medarbetarskap.
4.2 föra en aktiv personalpolitik med attraktiva och
jämlika anställningsvillkor som uppmärksammar goda
prestationer.
4.3 ha en god fysisk och psykosocial studie­ och arbets­
miljö med respekt för oliktänkande och mångfald.
4.4 skapa stöd­ och ledningsstrukturer som är behovs­
styrda, transparenta och effektiva.
4.5 arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att
utveckla kompetens och säkerställa nyrekryteringar.
oru.se
Download