Plan för inkluderande universitet

advertisement
Plan för inkluderande universitet
Mångfald
Universitetet definierar i sin handlingsplan Ett inkluderande universitet mångfald som
”att värdesätta och tillvarata individers olikheter och likheter för att dra nytta av
universitetets hela kompetens och kapacitet”.
Institutionen har ingen utarbetad plan för hur mångfalden – etniskt och socialt – skall
öka. Det finns flera åtgärder att tillgå för att öka mångfalden. En åtgärd kan vara
flexiblare urvalsregler i kombination med aktiva rekryteringsinsatser för social och
etnisk mångfald. Flertalet åtgärder ligger dock ovanför institutionsnivån. Vi anser
därför att det är främst universitets- och fakultetsnivån som skall arbeta med frågor
som rör mångfalden i högskolan.
Tillgänglighet
Institutionens lokaler, verksamhet och information är anpassade så att personer med
funktionsnedsättning kan besöka oss eller delta i vår verksamhet som student eller
anställd. Vår utbildning, forskning och stödfunktioner är utformade så att de är
tillgängliga för alla och vid behov kan anpassas för studenter och anställda med
funktionsnedsättning.
Kursplaner är färdiga minst en månad före kursstart. Preliminära scheman föreligger i
god tid före kursstart. Såväl kursplaner som scheman finns tillgängliga på
institutionens hemsida. Ambitionen är hela tiden att studenterna skall så långt före
kursstart som möjligt veta vilka tider som gäller. Oftast går det att få preliminära
scheman i mycket god tid före kursstart medan det definitiva schemat är klart minst 4
veckor innan.
Självklart är vår främsta strävan att ingen enda av våra studenter skall utestängas
från undervisningen. Så snart vi får reda på att någon/några har svårigheter att ta sig
till en lokal, har skrivsvårigheter eller har behov av hjälp i något annat avseende ser
vi naturligtvis till att de får hjälp så långt vi kan. Det har aldrig, så vitt vi känner till i
alla fall, varit så att någon har känt sig eller blivit utestängd p g a dessa eller andra
skäl.
Institutionens undervisning är förlagd till veckans alla dagar (ej lörd-sönd)
omväxlande på för- och eftermiddagar. Kvälls- och helgundervisning förekommer för
närvarande inte. Tentamenstillfällen är också spridda över veckans dagar (även
lördag kan förekomma). Eftersom antalet tillfällen för varje kurs är två (utöver
uppsamlingstentamen) skall det för alla vara möjligt att hitta en lämplig tentamensdag
utan att rättssäkerheten äventyras.
Likabehandling
Institutionen för nationalekonomi är och skall fortsättningsvis vara en arbetsplats och
ha en studiemiljö som präglas av respekt för individer oavsett könstillhörighet, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.
En större tonvikt skall läggas vid att informera alla nyanställda och forskarstuderande
om rättigheter och skyldigheter i anslutning till den tjänst de innehar inklusive
likabehandlingslagen. Nya studenter vid institutionen ges ingen speciell information
eftersom man måste utgå från att den, plus information om annan relevant
lagstiftning, erhållits vid universitetets/samhällsvetenskapliga fakultetens information
till nyantagna.
I anslutning till samtliga kursmoment skall finnas tid avsatt för muntlig utvärdering
tillsammans med berörda lärare. I detta sammanhang ventileras alla till kursen
relevanta frågeställningar vilket i förekommande fall också innebär att ett
likabehandlingsperspektiv anläggs. Institutionen kommer att understryka vikten av
detta för berörda lärare och de kommer att anmodas ta upp denna aspekt av
utvärderingen.
Den skriftliga utvärderingen kommer i framtiden att omfatta frågeställningar som
berör likabehandlingsperspektivet.
Vid förekommande fall av trakasserier/diskriminering skall i första hand prefekten
kontaktas. Prefektens ansvar innebär att denne skall:




agera så att trakasserierna omedelbart upphör.
förvissa sig om att den som utsatts för trakasserier får det stöd och den hjälp
som behövs.
hantera händelser av bagatellartad karaktär inom ramen för sitt vardagliga
beslutsfattande för att åstadkomma en omedelbar och av berörda parter en
helt accepterad lösning.
överlämna ärenden som rör icke bagatellartade händelser till universitetets
jurist för bedömning hur ärendet fortsättningsvis skall hanteras och eventuellt
utredas.
I de fall som den trakasserade/diskriminerade inte vill vända sig till prefekt finns
följande att vända sig till för rådgivning, information eller stöd:
För anställda:








universitetets jurister.
närmast överordnad chef, t ex dekanus eller universitetsdirektör.
utsedda handläggare vid enheten för personal- och organisationsutveckling.
jämställdhetssamordnanden
vid
enheten
för
personaloch
organisationsutveckling.
berörd personalorganisation.
arbetsmiljöombud eller någon av huvudarbetsmiljöombuden.
Universitetshälsan.
studentprästerna.
För studenter och sökande:





universitetets jurister.
utsedd handläggare vid StudentCentrum.
jämställdhetssamordnanden
vid
enheten
organisationsutveckling.
studiesocialt ansvariga vid studentkårerna.
Studenthälsan.
studentprästerna.
för
personal-
och
Download