Förslag på diskussionsfrågor till filmen

advertisement
Förslag på diskussionsfrågor till filmen Utmanande
beteende och funktionell kommunikation
Socialstyrelsen har tagit fram förslag på diskussionsfrågor som kan användas i
en arbetsgrupp som har sett filmen Utmanande beteende och funktionell
kommunikation. Tanken med frågorna är att inspirera till diskussion om hur
kommunikativt stöd kan utvecklas för personer i er verksamhet. Välj de frågor
som är aktuella för er verksamhet. Flera av frågorna är kopplade till exempel
eller avsnitt i filmerna. Räkna med att gruppen kan behöva se avsnitt igen i
samband med en fråga.
1. Tänk att Nils finns i er egen verksamhet. Hans få gester går inte att tolka
spontant. Hur skulle ni konkret göra för att vara säkra på att all personal
känner till vad hans gester betyder?
2. Oves afasi gör att han inte längre förstår alla ord. Han vet inte själv när
han missförstår och då kan han inte heller fråga. Vad kan ni som
personal göra för att minska risken för missförstånd?
3. I filmen visas två exempel på AKK, som används för att signalera att
”jag behöver en paus” (talapparat och bild). Tänk att ni har en person i
er verksamhet som behöver ett sätt att avbryta något. När och hur kan
man introducera ett sådant hjälpmedel?
4. Utgå från exemplet i filmen med personen som har väldigt ont och
därför reagerar med utmanande beteende. Hur kan man göra för att tidigt
upptäcka att en person har ont eller inte mår bra när personen inte kan
tala om det?
5. Finns det brukare i er verksamhet som behöver mer stöd med
kommunikation än vad de har idag? I vilka situationer?
Kunskapsguiden.se
2017-01-30
Download