Hur säger jag ”Tack”?

advertisement
Hur säger jag ”Tack”?
Nyckelkompetenser
Projekt-kit beskrivning
Ämnen
Vi använder inte alltid bara ord för att kommunicera något. Vi kan uttrycka glädje med ett
leende och ilska genom att blänga. Vi uttrycker förvåning genom att höja våra ögonbryn och
likgiltighet genom att rycka på axlarna. Det finns faktiskt ett helt språk med kroppsrörelser
och gester som vi hela tiden använder, ofta utan att vara medvetna om det. Det kallas ju just
för kroppsspråk.
Europakunskap , Medborgarkunskap ,
Ämnesövergripande
Men en del av dessa ickespråkliga sätt att uttrycka betydelse är inte de samma överallt. En
person från Turkiet höjer på ögonen och klickar med tungan för att uttrycka "nej", medan att
nicka till varandra i de flesta andra kulturer betyder "ja". Att höja tummarna betyder i många
kulturer "allt är okej", men i en del kulturer är det en obscen gest. Även om det generellt sett
är mycket accepterat i de flesta kulturer att skratta ses det i en del andra som ett tecken på
förlägenhet.
Målet för det här kitet är att uppmana låg- och mellanstadieelever att samla så många
exempel som möjligt på ickespråklig kommunikation, antingen det är sådana som observeras i
klassrummet, på lekplatsen eller hemma, eller sådana som fås fram med hjälp av andra källor
som Internet. Dessa exempel kommer att bli utgångspunkt för olika övningar i klassen och
utbytas och jämföras med andra klasser i projektet. Ett av slutmålen är att enas om
internationellt acceptabla sätt att säga "Tack" och "Förlåt" och uttrycka andra viktiga känslor
utan att använda ord och utan att antyda motsatsen!
Mål
Att göra eleverna medvetna om vad kommunikation är och vikten av att ge orden rätt
innebörd när man talar med människor från andra kulturer. Att öka förmågan till observation
och tolkning av data, medvetenheten om kulturella skillnader och förståelsen för vilka
svårigheter människor möter i en främmande miljö. Likaledes bättre förståelse för de
utmaningar som människor med nedsatt hörsel står inför.
Process
1. Att komma igång
Läraren belyser betydelsen av ickespråklig kommunikation och presenterar en undersökning
för att hitta sätt att säga ”Tack" och uttrycka andra känslor. Eleverna kan få i uppgift att
observera det här under skoldagen i klassen eller på lekplatsen och hemma. Eleverna
antecknar sina observationer och ritar serieteckningar i sina anteckningsböcker. Vissa
klassrumsaktiviteter kan ägnas åt ickespråklig kommunikation som kan tas upp i roliga
situationer som charader och andra lekar där man mimar. Eleverna uppmanas sedan att inta
ställningar eller göra tydliga gester så att klasskamraterna kan gissa vad de menar. Efter de
första två veckorna skickas en sammanställning över vad eleverna har samlat in till de andra
klasserna i projektet.
TIPS: Eleverna kan ta kort på sina gester och posta dem på eTwinning-platsen så att de andra
skolorna i projektet kan gissa vilka känslor som uttrycks. Eller så kan de göra en ”videogåta"
som de andra skolorna kan arbeta med.
2. Befästande
Klassen tittar på sketcher eller foton som de fått från sina partner och härmar gester och
rörelser som de tycker är konstiga.
TIPS: Med hjälp av "Hot potatoes” kan klassen skapa en fotofrågesport åt sin partnerskola. Den
kan också läggas in på eTwinning-platsen. Klasserna kan sedan jämföra sina resultat. En rolig
idé är också att spela in en video när klasserna försöker lösa frågesporten och utbyta den med
partnerna.
3. Avslutning
Slutfasen i projektet ägnas åt att skapa internationellt acceptabla gester för "Tack", "Förlåt"
Nivå
9-11
och så vidare, som kan passa för tillfällen där de är mycket viktiga som i internationell sport
och vägtrafik. Sätt att uttrycka andra känslor kan också utvecklas tillsammans med partner.
TIPS: Du kan skapa ett galleri på er eTwinning-plats för att ladda upp teckningar, foton etc. på
de universella gesterna för ”Tack", ”Förlåt", etc., och sedan kan eleverna få rösta på den gest
som bäst representerar de känslor de vill uttrycka.
4. Resultat
Ett fotogalleri med det material som eleverna har samlat in skapas. Resultaten görs online
med förslagen på internationellt acceptabla sätt att säga ”Tack" etc.
TIPS: Ni kan välja vilka delar av eTwinning-platsen ni vill publicera för att visa elevernas arbete
för föräldrarna, den övriga skolan och andra eTwinning-intresserade.
Utvärdering
De mål som sattes upp i början utgör underlag för utvärderingen. Även frågan om projektet
har fullföljts på ett aktivt sätt under hela den tid som man hade enats om med partnerna. Har
eleverna tyckt om projektet? Har elevernas inställning till människor som inte kan tala deras
språk förändrats? Har projektet kunnat utnyttja IKT så mycket som möjligt och/eller så kreativt
som möjligt?
Uppföljning
Alternativa uppföljningar: Introduktion till teckenspråk och hur människor med
hörselnedsättning använder ickespråkliga sätt för att kommunicera med varandra. Jämförelser
med andra partner i projektet.
eTwinning
är en del av Erasmus+, det europeiska
programmet för utbildning, ungdom och sport
Download
Random flashcards
Create flashcards