Kursplan för grundkurs i musik

Kursplan för grundkurs i musik
Grundkurs i musik innebär klassundervisning för hel klass i årskurs 2 i grundskolan.
Musik är en estetisk uttrycksform som används på många olika sätt i vårt samhälle. Musiken
kan användas för att förstärka kunskapen om vår egen kultur och även ge inblick i andra
kulturer. Den kan också ge ökade möjligheter för individens utveckling.
Mål






Väcka barns nyfikenhet för musik och stimulera till fortsatt aktivt musikliv.
Genom gemensamt musicerande utveckla ansvar och samarbetsförmåga.
Ge eleverna möjlighet att komma i kontakt med olika musikstilar, epoker och kulturer.
Förvalta vårt kulturarv.
Ge eleverna sång-, musik- och rörelseglädje. Att våga använda och ha tilltro till sin
röst och till sin kropp i ett musikaliskt sammanhang.
Ge eleverna möjlighet att upptäcka musikens förmåga att förmedla känslor.
Innehåll








Sång – mestadels unisont men också i kanon.
Puls och rytm – både som musikaliskt begrepp och som kroppslig känsla.
Musiklyssning på ett aktivt sätt.
Sång-, dans- och gruppstärkande lekar.
Spel på rytm- och andra enkla instrument.
Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
Viss instrumentkännedom.
Musikhistoria