SFS 1998:408 Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster

advertisement
Svensk författningssamling
Lag
om förbud mot köp av sexuella tjänster;
SFS 1998:408
Utkom från trycket
den 16 juni 1998
utfärdad den 4 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms
– om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.
För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
GÖRAN PERSSON
MARGOT WALLSTRÖM
(Socialdepartementet)
1
Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250.
1
Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998
Download