Remissvar avseende Ett starkare skydd för den

advertisement
SVENSK FÖRENING FÖR SEXOLOGI
W W W. S V E N S K S E X O L O G I . S E
Stockholm den 24 januari 2017
Remissvar avseende Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
(SOU 2016:60), dnr JU2016/06811/L5.
Tack för remissen!
Vi har glädjen att utifrån SOU 2016:60 Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
återkomma med följande remissvar och har följande att anföra:
Avsnitt 5.9
Vi instämmer i utredningens förslag avseende oaktsamhetsaspekter. Vi vill dock
poängtera svårigheten i denna bedömning i samband med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar, såsom autism, där bristande förmåga till kommunikativt
beteende vid sociala kontakter är vanligt förekommande. Hos personer med autism finns
även svårigheter att utveckla, bevara och förstå relationer. Därför är det viktigt att vid
bedömning av eventuell oaktsamhet beakta förmågan till medvetenhet om handlingars
betydelse.
Vi vill berömma utredningens förslag avseende förtydligande av begrepp såsom
frivillighet istället för samtycke samt sexuellt övergrepp och sexuell kränkning istället
våldtäkt och sexuellt tvång. Det är ett mycket bra förslag att utredningen föreslår en
vidare differentiering av straffskalan gällande sexuella övergrepp med brott som
betecknas som synnerligen grova. Att utredningen också särskilt beaktar gruppen äldre
barn (15-18 år) är av största betydelse för att stärka ungas rätt till skydd mot sexuella
övergrepp och sexuella kränkningar.
Styrelsen genom,
Lennie Lindberg
Ordförande
Auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Maria Carola Bure
Kassör
Auktoriserad klinisk sexolog (NACS)
Download