Lyckebokyrkans policy för att motverka sexuella övergrepp och

Lyckebokyrkans policy för att motverka sexuella övergrepp och trakasserier
Lyckebokyrkan och Lyckebokyrkans ungdom ställer sig bakom den policy som Sveriges
kristna råd tagit fram under rubriken ”Riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer”.
Detta dokument är ett förtydligande angående de lokala förhållandena. Skiljer sig den
allmänna policyn och denna lokala policy äger den lokala policyn företräde.
Grundläggande policy för att förebygga att sexuella övergrepp sker:
•
•
•
•
•
•
Behandla alla du möter med respekt och värdighet.
Undvik förlöjligande eller kränkande kommentarer om eller till människor.
Undvik favorisering, överdriven närhet och ”positiva” kommentarer om utseende eller
liknande som går över gränserna för den personliga integriteten. Dessa gränser sätter
olika människor på olika sätt, kanske också olika i olika situationer. Det är alltid den
enskilda människans och omgivningens sätt att sätta dessa gränser som måste
respekteras.
Vid själavårdssamtal, informera om lämpligt någon om att samtalet kommer att äga
rum.
Var uppmärksam på hur du själv agerar och medveten om att saker du gör eller säger,
också om de sker med de bästa avsikter, kan missförstås eller misstänkliggöras.
Var inte rädd för att be om råd eller handledning när du behöver det.
För barn- och ungdomsarbetet gäller följande policy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd om möjligt överblickbara lokaler.
Försök att alltid ha minst två vuxna ledare med i grupper, särskilt om inga andra
verksamheter pågår i byggnaden.
Undvik, så långt det är möjligt, att en ledare eller annan vuxen är ensam med ett barn
på platser där ingen kan se dem.
Vid samtal med en ung människa, informera ytterligare någon vuxen om att samtalet
äger rum. Se helst till att det finns fler vuxna i byggnaden och att den unga människan
vet om detta.
Se till att ledare inte träffar eller bjuder hem barn och ungdomar vid sidan av
verksamheten, om inte fler vuxna finns med. Gör allt i öppenhet, informera föräldrar
och samtala i ledargruppen eller med andra vuxna.
Var alltid fler vuxna vid utflykter, läger eller liknande.
Vid övernattningar måste särskild uppmärksamhet fästas vid denna policy. Undantag
som i andra fall skulle vara acceptabla bör prövas mycket noga i dessa fall.
När barn och ungdomar ska skjutsas, försök att alltid ha fler än en passagerare i varje
bil. Ha en gemensam uppsamlingsplats där barnen ska lämnas och hämtas vid utfärder
och liknande.
Fotografering och filmning undanbedes vänligt men bestämt i de sammanhang då
detta är särskilt känsligt. Särskild restriktivitet ska råda vid gymnastikverksamhet. Vid
offentliga gymnastikuppvisningar kan en av Lyckebokyrkans ungdom utsedd person
fotografera och filma.
Vi skiljer på tillsättningen av tjänster å ena sidan och förtroendeuppdrag å den andra.
För tjänstetillsättning gäller följande ordning:
•
•
•
•
•
Håll intervjuer med dem som söker ett arbete.
Begär referenser och ta sedan verkligen kontakt och hör vad referenten har att säga om
den sökande. Vaga eller tvetydiga upplysningar gör det nödvändigt med en
noggrannare uppföljning av personen. Om hon/han bara varit kortare perioder på flera
olika ställen är detta en varningssignal.
Kontrollera tidigare brottslighet och begär uppvisande av utdrag ur brottsregistret.
Tillse att alla anställda har klara befattningsbeskrivningar.
I samband med att anställningen börjat bör den nye tillsammans med arbetsledaren
göra en genomgång av de riktlinjer och regler som finns när det gäller sexuella
övergrepp/trakasserier. Det bör då också talas om den anställdes ansvar att vara
uppmärksam och moraliska skyldighet att ingripa när någon far illa.
För nya ideella ledare gäller följande ordning:
•
•
Samtal förs alltid med nya ledare som inte tidigare är väl kända inom kyrkan. I de fall
en ny ledare är känd endast av några få personer ska dessa låta också någon annan
lämplig person i kyrkan vara med under samtalet.
När nya ledare väljs bör ansvariga i Lyckebokyrkan respektive Lyckebokyrkans
ungdom göra en genomgång med personen av de riktlinjer och regler som finns när
det gäller sexuella övergrepp/trakasserier. Det bör då också talas om ledarens ansvar
att vara uppmärksam och moraliska skyldighet att ingripa när någon far illa.
Nya ledare välkomnas alltid i en offentlig gudstjänst för att bli kända av många. Det sker
normalt genom en presentation och en enkel förbönsakt. Detta gäller alla nya ledare, även de
som tidigare är kända i Lyckebokyrkan.
Ansvarig för att hantera dessa frågor inför media och i en krissituation är Lyckebokyrkans
ordförande.
Alla som är ledare i barn- och ungdomsverksamheten ska ha tagit del av och undertecknat
denna policy.
Fastlagd enligt beslut i Lyckebokyrkans församlingsmöte
respektive Lyckebokyrkans ungdoms styrelse
Storvreta den
Storvreta den
Jan Blomgren, ordförande
Lyckebokyrkans församling
Adam Svensson, ordförande
Lyckebokyrkans ungdom