Insändare - utkast - Zonta International

Förslag till brev till kommunen att användas av klubbarna -code of conduct (omarbetad 2012-11-08)
2012-
Som president för
följande angelägenhet.
Zontaklubb får jag härmed på klubbens uppdrag tillskriva Er i
I Sverige har vi genom Sexköpslagens tillkomst per definition bestämt att betrakta den köpta –
i de flesta fall en kvinna - som den utsatta - som offer. I flertalet länder finns inte någon
lagstiftning motsvarande Sexköpslagen. Kvinnor hamnar ofta i prostitution på grund av
ekonomiska och sociala svårigheter. Efterfrågan finns bland de ekonomiskt mera gynnade. Vi
får ett möte som inte är på lika villkor, utan ett utnyttjande av en svagare part.
Den 15 januari 2004 enade sig Nätverket för Etiska Regler och Uppförandekoder - som består
av företrädare för Utrikesdepartementet, Räddningsverket, Domstolsverket,
Rikskriminalpolisen, Sida, Försvarsmakten, Kvinna till Kvinna, Forum Syd, Rädda Barnen och
Svenska Röda Korset - om en Rekommenderad uppförande-kod för svensk personal i
internationella uppdrag. Koden innehåller följande beträffande köp av sexuella tjänster:” Köp
av sexuella tjänster är inte tillåtet under utlandstjänstgöringen. Med köp av sexuella tjänster
avses här inte bara ”kontantköp” av sexuella tjänster från prostituerade, bordellbesök etc.,
utan även ”privatbistånd” i form av betalning av räkningar, hyror, skolavgifter o s v i utbyte
mot sexuella tjänster. Besök på porr – striptease - och liknande klubbar är inte tillåtet eftersom
det kan innebära stöd till brottslighet såsom sexhandel och annan kriminell verksamhet.”
Koden har antagits av ett antal svenska myndigheter och ideella organisationer.
Zonta International är en världsomfattande, partipolitiskt och religiöst obunden service- och
nätverksorganisation av yrkesverksamma personer i ledande ställning med mer än 30 000
medlemmar i 63 länder. Zontas främsta syfte är att förbättra kvinnans ställning i världen inom
hälsa, utbildning och yrkesutveckling. Sverige utgör tillsammans med Lettland Distrikt 21 av
Zonta International. I enlighet med distrikt 21:s förslag antogs en resolution angående code of
ethical conduct innehållande ovanstående kod av vårt världskonvent i San Antonio, USA, i
juni 2010.
Gränsöverskridande handel med människor till prostitution eller annan sexuell exploatering
kommer att fortgå så länge det finns köpare och acceptans för ett sådant förfaringssätt.
Som vi uppfattat saken finns inom arbetsrätten inte något generellt godtagande av att köp av
sexuella tjänster i princip alltid skulle kunna skilja arbetstagaren från anställningen oavsett
gärningens samband med arbetet. En av företaget utfärdad uppförandekod med ett allmänt
innehåll har inte tillmätts någon betydelse. Dock finns möjlighet att arbeta för att en tydlig
policy mot köp av sexuella tjänster blir en del av kommunens värdegrund och också de avtal
som träffas med anställda.
Genom sitt uppträdande både i tjänst och under fritid i samband med resor för kommunen eller
under tjänsteutövning påverkar företrädarna sin uppdragsgivares rykte. Vi vill som
kommuninvånare veta hur våra företrädare bemöter människor där man verkar. Det är också
viktigt vid val av arbetsplats och för den som redan har ett arbete att det är tydligt vilken policy
som gäller inom verksamheten.
Vi vill med dessa rader göra Er uppmärksamma på förekomsten av koden och är intresserade
av att få veta hur den aktualiserade frågan hanteras inom vår egen kommun.
Zontaklubb
President
Kontaktuppgifter)