Styrelsemötes Protokoll

advertisement
Sammanträdesprotokoll 13 november 2011
Protokoll fört vid ordinarie möte av Styrelse vid Torsås ryttare
Plats och tid
Närvarande
Utses att justera
Tid för justering
Klubbstugan Torsås Ryttare, ridanläggningen 2011-11-13 kl
16.00
Annette Ottosson
Cornelia Gadd
Maria Bengtsson
Jeanette Kindeland
Kristina Strand
Annelie Andersson
Eva-Marie Andersson
Torsås 2011-11-14
Underskrifter
Sekreterare______________________________________
Annette Ottosson
Ordförande______________________________________
Kristina Strand
Justerande_______________________________________
Maria Bengtsson
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på ridskolans
anslagstavla, Torsåsryttares hemsida
Kristina Strand vice Ordf
1
7/15/2017
Sammanträdesprotokoll 13 november 2011
Aktivitetslista, utestående punkter från tidigare styrelsemöten
Aktivitet
Ansvarig
Från styrelsemöte Status
Översyn av
föreningens lån
Hela Ekipaget
Skrivelse om ridhusunderlaget till
kommunen
Eluppvärmda
vattenkoppar i stora
stallet/projekt 2011
P-A Gadd
2010-03-07
Kvarstår
Jeanette Kindeland
P-A Gadd
2010-05-06
2010-11-07
Pågår
Kvarstår
Kristina Strand
2010-12-05
Pågår
§1. Fastställande av dagordning
- Dagordningen godkändes
§2. Val av protokolljusterare
- Maria Bengtsson utsågs till att justera protokollet.
§3. Föregående mötesprotokoll
- Föregående mötesprotokoll godkändes.
§4. Personal
- Vi har haft personalmöte 24/10, nästa möte 19/12 då kommer vi att se
över årsarbetstid.
- Arbetsbeskrivningarna är på gång. Personalgruppen jobbar vidare med
dessa.
- Vi kollar upp om någon som gör samhällstjänst kan komma till oss.
Annelie kollar detta.
§5. Ekonomi
- På bg finns 76 163,10
kr och på pg 38 078,00.
- Omgång 2 av ridavgifterna är utskickade i slutet av oktober. Målet är att
omg 1 för nästa termin ska ut innan jul.
- Kristina startar upp budget-arbetet och tar fram ett förslag
2
7/15/2017
Sammanträdesprotokoll 13 november 2011
§6. Tävlingssektionen
-
Tävlingarna för nästa år är ansökta och vårens tävlingar är godkända
medan vi väntar på besked om att dressyr-tävling i maj och höstens
hopptävlingar.
§7. Torus – Ungdomssektionen
- Halloween-lägret blev inställt pga att det inte fanns någon ledare.
- Problem för Torus med engagemanget, bl a är det få anmälda till
julshowen. Man behöver sprida informationen till ridgrupperna. Vi hör
med Jessica om hon kan hjälpa till och vi informerar särskilt till
ridgrupperna under nästa vecka.
- Maria utsågs till att hjälpa Torus att få lite nytt liv och engagemang i
sektionen.
§8. Medlemsryttarna (fd privatryttarna)
- Inget att rapportera
§9. Kiosksektionen
- Inget att rapportera
§10. Anläggning- och fastighetssektionen
-
21/11 kommer kommunen och tittar på diket. Vi avvaktar vad som
kommer ut från det.
- Om två veckor kommer mannen som ev ska röja hos oss, efter det bör vi
ha en uppfattning om vad som kan göras och vad det kan kosta.
- Vattenkoppar, vi väntar på offert från rörmokaren. Under november får vi
besked från Brandstodsbolaget om vi får något bidrag från dem.
- Ridhusbotten i ridhuset bör underhållas. Styrelsen lämnar över detta till
anläggningsgruppen för att ta fram en handlingsplan.
§11. Ridskola och hästar
- Vi har haft utbrott av ringorm som har drabbat många hästar.
- Vi behöver 2 nya hästar, Ragge kommer att säljas och lämnar i nästa
vecka. Jeanette får i uppdrag att leta hästar för att ersätta Konrad och
Ragge.
3
7/15/2017
Sammanträdesprotokoll 13 november 2011
- Streambard blev sparkad och skadade sitt öga men är nu igång och
fungerar bra.
- Bowmore har en infektion som nu behandlas.
- Jeanette vill fortsätta med projektet Hela ekipaget även nästa termin. Vi
tittar på det i samband med att vi tar fram en budget. Beslut vid nästa
styrelsemöte.
§12. Föräldrasektionen
- Inget att rapportera
§13. Information
- Inget denna gång
§14. Rapport från utförda arrangemang
- Teoriveckan genomfördes under höstlovet, lite dålig uppslutning. Det var
ett bra program.
§15. Kommande evenemang
- Julshowen 11/12
§16. Övrigt
- Policy för information. Ett förslag finns framme från Maria och Sarah. Vi
tar beslut på nästa möte.
- Grönt kort, ny utbildning av utbildare är på gång i början av nästa år.
§17. Nästa möte
Nästa möte 4/12 kl 16.00 i klubbstugan. Observera datumet !
// Slut protokoll
4
7/15/2017
Download