FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN PERSONALEN TORSÅS

advertisement
FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN PERSONALEN
TORSÅS FÖRSKOLOR
Vi har en öppen, rak och tydlig kommunikation.
Vi visar respekt gentemot varandras olikheter och åsikter.
Vi har en tillåtande och positiv atmosfär.
Vi är lyhörda inför varandra.
Vi tar väl hand om nyanställd, sjukskriven och föräldraledig personal.
Vi tar tillvara varandras kompetenser.
Vi ger varandra beröm och uppmuntran samt ger konstruktiv kritik.
Vi tar emot kritik på ett konstruktivt sätt.
Åsikter framförs direkt (inte via budbärare) för att minska missförstånd
och oklarheter.
• Vi löser meningsskiljaktigheter med en gång (dock inte bland barnen) på
ett lugnt sätt. All får komma till tals. Vi försöker att sätta oss in i den
andras perspektiv. Vi resonerar oss fram till den mest gynsamma
lösningen på aktuellt problem. Målen är ledstjärnor.
• Vi är lojala mot de beslut som fattas.
• Om vi inte kan lösa ett problem tar vi hjälp utifrån.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillvägagångssätt om någon bryter mot gemensamma förhållningssätt
• Vi tar upp problemet till öppen och rak diskussion med berörda parter så
snart ett lämpligt tillfälle ges. Vi lyssnar av hur kollegan tolkat beslutet.
• Vi ger varandra stöd.
• Vi går igenom våra förhållningssätt på ett arbetslagsmöte och ser om
något måste uppdateras.
• Vid behov kopplas stödperson in exempelvis specialpedagog eller rektor.
Hantering av utifrån kommande klagomål på en kollega
•
•
•
•
Vi ber den som kommer med klagomålet att ta upp det med berörd person.
Vi är enade utåt.
Vi erbjuder extra utvecklingssamtal/möte.
Rektor kontaktas.
PERSONALEN BEMÖTANDE AV BARNEN VID TORSÅS FÖRSKOLOR
• Vi bemöter barnen med respekt, empati, glädje, uppmuntran och lyhördhet
• Vi ser till att varje barn känner sig välkommet och blir bekräftat
• Vi pratar med barnen (inte över huvudet), lyssnar aktivt och låter alla
komma till tals
• Vi lyfter fram barnens positiva sidor och stärker deras självkänsla
• Vi ser till varje barns enskilda behov och förutsättningar
• Vi hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt
• Personalen är goda förebilder som bemöter varandra med respekt och har
ett vårdat språk
Tillvägagångssätt om någon bryter mot ovanstående förhållningssätt
• Om en kollega kränker ett barn pratar vi med kollegan om det inträffade
så snart som möjligt
• Vi ger varandra stöd
• Händelsen tas upp med berörda och eventuellt i arbetslaget och med
rektor
• Möte hålls med alla berörda (personal, barn, föräldrar) vid allvarliga eller
upprepade kränkningar
Förslag till
FÖRHÅLLNINGSSÄTT MELLAN BARNEN PÅ TORSÅS FÖRSKOLOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi är vänliga, snälla och glada
Vi har roligt tillsammans
Vi samsas och bryr oss om varandra
Alla får vara med
Om någon är ensam säger vi ”Kom du får vara med”
Vi är artiga
Vi leker och spelar spel tillsammans
Vi tar hand om och hjälper varandra, exempelvis att knäppa dragkedjan,
att hämta saker till varandra eller om någon har ramlat
Vi tröstar de som är ledsna
Vi följer våra gemensamma regler
Vi delar med oss
Om man inte kan komma överens kan man lotta om vad man ska göra
eller så kan man gå iväg och göra något annat/leka med någon annan
Vi lyssnar när någon säger ifrån
Om någon säger sluta och inte vill att vi ska göra det vi gör, exempelvis
kasta snöbollar, så slutar vi med det
Vi använder ett snällt språk och säger fina saker till varandra
Vi slåss inte
Förslag till
BARNENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT GENTEMOT PERSONALEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vi är snälla och omtänksamma
Vi har roligt tillsammans med de vuxna
Vi pratar med de vuxna
Vi frågar de vuxna om lov
Vi lyssnar på vad de vuxna säger
Vi gör som de vuxna säger
Vi hjälper de vuxna, exempelvis så städar vi
Vi sitter i lugn och ro i soffan
Vi är tysta när de vuxna pratar i telefon
Om en vuxen är upptagen med något går vi till en annan vuxen
Vi säger inga dumma ord till de vuxna
Vi slåss inte
Vi gömmer oss inte för de vuxna
Förslag till
Tillvägagångssätt om någon inte klarar av att leva upp till ovanstående förhållningssätt
• Vi säger till varandra om vi gör något dumt, exempelvis kan vi säga
stopp, ta stoppskylten eller säga att man inte ska bråka – vi pratar om det
tillsammans
• Den som gjort något dumt säger förlåt och kramas och så blir vi vänner
igen
• Om någon blir osams säger vi till en vuxen
• De som inte följer reglerna får gå därifrån
• De vuxna har gott tålamod och hjälper oss att lösa problemen och
bestämma vad vi ska göra, kanske hämtar de något annat roligt att göra
• Vuxna säger ifrån, exempelvis ”så får man inte göra”
• Vi får sitta på ”Lugna stolen”
20110113 YH
Download