Så användes dina skattepengar 2013

advertisement
Torsås
kommun
Så användes dina
skattepengar 2013
Så här användes skattepengarna 2013
Under 2013 betalade varje invånare i Torsås kommun i genomsnitt 35 630 kronor i skatt till kommunen. För att få fram det beloppet räknas alla invånare – Övrigt
även barn och ungdomar samt andra
grupper som normalt inte betalar någon skatt. Kommunen fick även statsbidrag på 13 694 kronor
per invånare. Totalt fördelades det följaktligen 49 324 kronor
per person
till olika
verksamheter.
-Central
och lokal
ledning
och administration `
Vad erbjuder våra verksamheter?
Kost
Fritidsverksamhet...............................................2
%
Förskola och fritidshem......................................8 %
M vägar, parker............................................2 %
Gator,
Grundskola inkl. särskola.................................16 %
Gymnasieskola
och vuxenutbildning..................9 %
L
Individ och familjeomsorg...................................4 %
Kultur..................................................................1
%
K
Miljöskydd...........................................................1 %
Politisk verksamhet............................................1 %
J
Räddningstjänst..................................................2 %
Skolskjutsar och kollektivtrafik............................2 %
I
Turism och näringsliv..........................................1 %
Vård och omsorg..............................................34 %
H
Kost....................................................................3
%
Central och lokal ledning och administration......7 %
G
Övrigt..................................................................7
%
F
Förskola och fritidshem | Förskoleverksamhet för barn 1-5 år bedrivs i form av förskola eller
pedagogisk verksamhet (familjedaghem). Förskola finns i samtliga tätorter. Det finns även öppen
E
förskola i Torsås.
Grundskola inkl. särskola | Grundskola årskurs 0-6 bedrivs
D på samtliga fyra tätorter: Torsås,
Gullabo, Söderåkra och Bergkvara. I Torsås bedrivs det även undervisning för elever i årskurs 7-9.
C
Gymnasieskola och vuxenutbildning | Gymnasieskolan i kommunen bedrivs dels genom Kalmarsunds Gymnasieförbund och dels genom kommunens eget Korrespondensgymnasium där cirka
B
450 elever studerar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet,
Humanistiskt program och Ekonomiprogrammet. I kommunen ligger även Mjölnergymnasiet.
A
Individ och familjeomsorg | Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för ekonomiskt
bistånd (försörjningsstöd), råd, stöd och insatser vid missbruk och beroende, familjerätt samt råd
och stöd och insatser till barn, ungdomar och deras familjer.
Vård och omsorg | Verksamheten inom äldreomsorgen består av särskilda boendeformer,
hemtjänst, korttidsplatser samt träffpunkter. Totalt finns det 70-75 särskilda boendeplatser och två
enheter – Lunnagatan 1 och Solgläntan. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för de som
bor i särskilt boende eller på korttidsvistelse, har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
(hemsjukvård, hemrehabilitering) eller vistas i dagverksamhet.
Kommunen ansvarar även för skötsel av gator, vägar och parker, kollektiv- och färdtjänsttrafik
vilket administreras av Kalmar Läns Trafik AB, räddningstjänst där kommunen har ett samarbete
med Emmaboda kommun och fritidsverksamhet i form av till exempel fritidsgårdar och bollhall.
Fritidsföreningarna erbjuder fotboll, innebandy, skytte, ridning, bordtennis med mera. Det finns
även kulturverksamhet med kulturföreningar, konst, hantverk och musik som bärande inslag. Andra
verksamheter är turism och näringsliv samt miljöskydd.
ð?
Kommunens kvalitet 2013
Här presenterar vi ett urval av mått och värden som ska ge en översiktlig bild av vad du som skattebetalare i Torsås kommun fick för dina skattepengar 2013. Dessa mått använder politikerna för att se
utvecklingen i Torsås kommun men även för att kunna jämföra sig med andra kommuner. Genom
jämförelser kan vi få reda på hur andra kommuner bär sig åt för att få bättre resultat.
Tillgänglighet
Torsås
Sverige
kommun genomsnitt
Andel av medborgarna som skickar in en enkel
fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar
81 %
79 %
Andel av medborgarna som via telefon får kontakt
med en handläggare för att få svar på en enkel fråga
48 %
44 %
Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen
85 %
87 %
Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket i
kommunen har öppet utöver tiden 08–17 på vardagar
11 tim/v
12 tim/v
Antal timmar/vecka som kommunen har öppet
i simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar
32 tim/v
26 tim/v
Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn
inom förskoleverksamheten vid önskat datum
5 dagar
20 dagar
Väntetiden i snitt för att få plats på ett
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats
52 dagar
50 dagar
Handläggningstiden i snitt för att få
ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
11 dagar
16 dagar
Antal olika vårdare som besöker en äldre person,
med hemtjänst, under 14 dagar
13 st
14 st
Antal barn per personal i förskolorna. Planerat/Faktiskt
iu/4,5
5,4/4,4
Andel elever i årskurs 6 som uppnår
skolverkets krav i nationella prov
92 %
93 %
Andel elever i årskurs 3 som uppnår
skolverkets krav i nationella prov
77 %
70 %
85,9 %
87,5 %
Index 97
Index 91
76 %
79 %
13 %
16 %
Trygghet
Effektivitet
Andel behöriga elever till nationellt program på gymnasiet
Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller
Delaktighet och information
Hur bra är kommunens webbinformation.
Andel hittade svar på 200 frågor
Samhällsutveckling
Andel inköpta ekologiska livsmedel
Pilarna visar utvecklingen i Torsås kommun jämfört med tidigare år. ”Pil upp” indikerar en förbättring. ”Billigare”
förutsätts vara bättre (effektivare) och om kostnaden ökar ger det en pil nedåt.
2013 ett år med positiva
signaler och utmanande händelser
I den omställningsprocess som Torsås kommun tillsammans med
näringslivet i kommunen har genomgått de senaste åren efter Faurecias
nedläggning har det funnits en vision om att vi skulle finna en form för att
utveckla ett samarbete mellan våra teknikföretag och Linnéuniversitetet.
2013 blev detta verklighet. Tekniknod Sydost växte fram som ett föregångsexempel i sydöstra Sverige. Detta blev en symbol för en positiv vändning
i samhället, som också förstärktes av att arbetslösheten gick ned och att vi
slutligen till och med fick uppgiften från SCB att Torsås kommuns befolkning hade ökat något under året. Några exempel på signaler som är oerhört
viktiga för att stärka bilden av vår kommun i omvärlden.
Inom den kommunala verksamheten har framför allt andra halvåret
i hög grad präglats av de negativa prognoserna för socialförvaltningens
ekonomiska utfall. Vi måste naturligtvis ha full respekt för att en verksamhet som bygger på så mycket osäkra faktorer och som ställs inför ständigt
ökande krav inte är lätt att planera, men det är ändå inte tillfredställande att
prognosen på underskottet ökar på sätt som det gjorde efter sommaren. En av 2014 års
största utmaningar blir, att utifrån det analysarbete som nu genomförs, utveckla ett mer
tillförlitligt sätt att organisera och planera verksamheten för att få säkrare underlag för budget
och uppföljning i framtiden.
Glädjande nog kunde det ekonomiska underskottet balanseras i kommunens bokslut tack
vare att det tillkom nya ej budgeterade intäkter och för nionde året i rad så slutade kommunens räkenskaper med ett överskott, denna gång på 2,9 Mkr.
Håkan Algotsson
Kommunstyrelsen ordförande
Torsås
kommun
Box 503, 385 25 Torsås, telefon: 0486-331 00, fax: 0486-331 05
E-post: [email protected], hemsida: www.torsas.se. Producerad av Ekonomiavdelningen under våren 2014
Download