Norra kärr - Torsås kommun

advertisement
Förvaltning
Samhällsbyggnad
Författare
Fredrika Ternelius
Dnr
2013/BMN584
Direkttelefon
0486 – 33 205
ANTAGANDEHANDLING
Tillägg till detaljplan för Skeppevik,
Norra Kärr 1:2 och 1:3, Bergkvara, Torsås kommun
Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning
Bygg- och miljönämnden 2014-08-20
Laga kraft 2014-10-22
Sida
1
Inledning
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att möjliggöra avstyckningar för
befintliga fritidshus i den östra delen av Norra
kärrs fritidshusområde.
OMRÅDE FÖR TILLÄGG TILL PLANEN
Det aktuella området är en del av Norra kärrs
fritidshusområde, i Skäppevik. Området gränsar
i öster till en mindre väg längs ett strandområde.
I norr och i väster gränsar området till
fritidshusbebyggelse och i söder till Skäppeviks
camping.
PLANARBETET
Planarbetet har genomförts som ett tillägg till
den för området gällande detaljplanen.
Förutsättningar
PLATSEN
Skäppeviks bebyggelse samlar sig kring en långgrund havsvik.
Här finns en uppskattad badplats med tillhörande grönområde, en camping och en minigolfbana.
I närområdet finns flera promenadstigar genom vacker natur. Även Kalmarsundsleden passerar
genom området. De flesta byggnaderna är enklare fritidshus från 60-talet. Trädgårdarna är
mindre och består oftast av gräsmatta, enstaka fruktträd och kanske ett enklare staket.
GEOLOGI OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Enligt SGUs jordartskarta består marken av morän. Markens nivå ligger mellan 0,5 och 3 meter
över havet och lutar svagt mot havet i öster.
Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås
Hemsida: www.torsas.se, e-post: [email protected], telefon: 0486-331 00
Platsens
läge!
PLANFÖRHÅLLANDEN OCH
TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN
Området omfattas av riksintresse för
naturvård. Planområdet består av
trädgårdsmark och saknar därför värde
för friluftslivets intressen eller natur- och
kulturintressen. Översiktsplanen anger
Skäppevik som ett utvecklingsområde för
kustnära boende. Den nu gällande
detaljplanen vann laga kraft 1966. Planen
innehåller en bestämmelse som inte
tillåter fastighetsavstyckning.
Förslagen ändring
Planförslaget innebär att den bestämmelse som inte tillåter avstyckning av det
nu aktuella området tas bort. Planförslagets hävdelinjer visar det som enligt
markägarens uppfattning är nuvarande tomtindelningar.
KONSEKVENSER
Avstyckning kan ske. Genom att tillåta arrendetomternas avstyckning ges
fritidshusens ägare möjlighet att utnyttja respektive fastighet som säkerhet.
Markägaren kan avveckla sitt ansvar för området.
Behovsbedömning av mkb enligt plan- och bygglagen 4kap 34§
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte få betydande miljöpåverkan.
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4kap. 34§ plan- och bygglagen
(PBL) erfordras därför inte.
Administrativa frågor
GENOMFÖRANDE
Planens genomförandetid är 5 år. Den valda genomförandetiden ger skälig tid
för aktuella åtgärder. Idag äger markägaren en del av grönområdet i Skäppevik.
För att ansvaret för grönområdet ska fördelas på dem som har nytta av
området bör en gemensamhetsanläggning skapas. Det är fastighetsägarens
ansvar att fastighetsbildning samt gemensamhetsanläggning kommer till stånd.
Tillägget till detaljplan har finansierats genom ett planavtal med fastighetsägaren.
MEDVERKANDE
Anders Johansson
Metria, Kalmar
Torsås enligt ovan
Mats Storm
Samhällsbyggnadschef
Fredrika Ternelius
Planarkitekt
Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås
Hemsida: www.torsas.se, e-post: [email protected], telefon: 0486-331 00
Download