Bilaga 2 styrelsemöte 28 mars 2012

advertisement
Datum
2012-04-16
Yttrande från
vattenråde
Dnr: 11/KS0209
Till kommunstyrelsen
Yttrande på medborgarförslag – Översyn av vattendrag i
kommunen
Svar på medborgarförslaget från Sigurd Mellström (Dnr. 11/KS0209)
som skickades från AU § 365/11 och KF § 154/11 till Bruatorpsån,
Grisbäcken och Brömsebäckens vattenråd.
Det finns flertalet lagstiftningar som handlar om vårt vatten och krav
på att våra vatten uppnår god ekologisk status samt att våra vatten ska
uppnå ställda miljökvalitetsnormer.
Vattenrådets ansvarsområde – arbetsområde omfattar Bruatorpsån,
Grisbäcken och Brömsebäckens avrinningsområde.
Bruatorpsån är indelad i 11 delsträckor, Grisbäcken och Brömsebäcken
är vardera indelad i varsin sträcka.
Två av 13 sträckor har idag god ekologisk status medan 1 sträcka har
dålig ekologisk status och resterande 10 sträckor har klassats som
otillräcklig ekologisk status.
För att förbättra kvalitén på och fånga upp näringsämne mm är det
viktigt att tänka på helheten - vattenförvaltning.
Översvämning
De översvämningar som kan och kommer att drabba oss här i Torsås
är en effekt av tidigare dikningar och avvattning av mark samt att vi nu
kan se att klimatet förändras.
Klimatförändringar
På längre sikt så säger klimatforskarna att det kommer att bli mer
extrema väderförhållande. Dessa extrema väder kan innebära stora
nederbördsmänger, torka mm. Klimatanalysen som genomförts av
Länsstyrelsen visar en prognos för Torsås där vi inom 90 år (2100)
kommer få 60 % mer nederbörd under höst och vinter samtidigt som
nederbördsmängder minska med upp till 40 % under vår och sommar.
För ett jordbrukslandskap som Torsås kan man knappt föreställa sig
vad detta scenario innebär.
Därför måste vi agera klokt och inte ta den enklaste vägen och endast
rensa våra vattendrag.
Rensning
För att undvika översvämningar så rensas våra vattendrag på stenar,
grus, död ved mm som stoppar upp vattenflödet, i värsta fall rätar vi
även ut vattendraget.
Postadress
Torsås kommun
Box 503
385 25 TORSÅS
Besöksadress
Kalmarvägen 4
www.torsas.se
Telefon
0486-33 100
Direkttelefon
0486-33 187
Telefax
0486-33 211
Mobiltelefon
E-post
[email protected]
Handläggarens E-post
[email protected]
Plusgiro
108270-0
Bankgiro
642-3446
Utmed vattendraget avlägsnas träd och buskar för att rensningen ska gå
snabbare och enklare, rensmassor läggs upp på kanterna utmed
vattendraget.
Resultatet ger ett vattendrag där fiskar och växter inte längre trivs,
transporten av näringsämnen ökar, solen kommer åt att lysa på
vattenytan, vattnets grumlighet har ökat. Inom några år har området
delvis återhämtat sig med den skillnaden att fisk, vattenlevande växter
och djur inte förekommer som innan, man kan också se relativt snart
tecken på igenväxning. Man kan nu också uppfatta att problemet har
flyttat sig i systemet, troligen till de områdena där man började eller
avslutade rensningen.
Ovan gavs den bild som fortfarande är vanlig att se i samband med en
rensning – men rensningen kan ske på ett miljömässigt och ekonomiskt
klokare sätt där man först inventerar vattendraget och bara rensar just
det område som verkligen stoppar upp vattnet.
Det är viktigt att tänka på att i samband med att man skapar fria vägar
ut till sundet ser man också till att vattnet försvinner även då man inte
har samma behov att bli av med vattnet, detta leder till minskadeflöden
och risk för att sträckor torrläggs under längre eller perioder än nu.
Vattenförvaltning
Prioritering 1 måste vara att sakta vattnets färd mot sundet.
För att uppnå denna fördröjning finns många olika alternativ.
• Våtmarker, bevattningsdammar, proppa dike, eller andra
vattenhållande åtgärder.
• Skapa meandring (slingrande flodfåra)
• Mer stenar, död ved i vattendragen, på rätt ställe, så de inte
stoppar upp.
Skulle man då rensa hela vattendragen så är det motsatt åtgärd än vad
som krävs enligt vattendirektivet med flera lagstiftningar.
Summering av vattenrådets yttrande:
Gärna en inventering av samtliga vattendrag. En inventering som går ut
på att titta på helheten, där både nuvarande situation och framtida
scenario beaktas. Inventeringen kan innebära förslag om skonsam
rensning inom mindre områden där det är problem, enligt senaste
vetenskapen, förslag om att återskapa meandring, vattenhållande åtgärd
med mera.
Vi måste tänka efter före.
Pernilla Landin
Vik. Sekreterare Bruatorpsån, Grisbäcken, Brömsebäckens vattenråd
Download