SRK rapport identifierar nya områden för prospektering

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm den 14 augusti 2012
SRK rapport identifierar nya områden för prospektering och en hög potential för
ytterligare guldmineralisering i DR Kongo
SRK Exploration Services har på uppdrag av Mineral Invest International MII AB tolkat geofysiska
data från överflygningen av bolagets licensområde i nordöstra DR Kongo. SRK identifierar ett
större område med grönsten än vad som tidigare beräknats och anser att det finns en hög potential för att upptäcka fler omfattande guldmineraliseringar. Rapporten identifierar sju målområden
som skall undersökas ytterligare genom geologisk- och geokemisk uppföljning.
Det oberoende konsultbolaget SRK Exploration Services (“SRK”) har tolkat de geofysiska (magnetiska
och radiometriska) mätdata från Mineral Invests licensområde i nordöstra DR Kongo efter genomförda
överflygningar under maj. Syftet med tolkningen var att identifiera målområden med potential för omfattande guldmineralisering och ge Mineral Invest ett underlag till en tydlig plan för prospekteringsaktiviteter
framöver.
2
Mineral Invests 1 442 km stora licensområde ligger inom Kilo-Moto-guldbältet i nordöstra DR Kongo. KiloMoto-guldbältet innefattar även Randgold-AngloGold Ashanti’s Kibali-projekt, som har fastställt mineraltillgångar om drygt 18 Moz guld och planerar produktionsstart under 2013.
De geofysiska mätningarna utfördes av New Resolution Geophysics ("NRG") under maj 2012 via deras
Xplorer-system, som monterats på en helikopter. Sammanlagt undersöktes 7 957 linje-km på en höjd av
20-30 m över marken. Linjer flögs i en väst-östlig riktning på ett avstånd av 200 m och nord-sydliga linjer
flögs på ett avstånd av 2 000 m. SRK har kvalitetsgranskat NRGs data och bekräftar att de har producerat
högkvalitativa data.
Det är SRK’s uppfattning att förekomsten av grönsten är mer utbredd inom licensområdet än vad som
framkommit genom historiska kartor. Förekomsten av grönstensskiffer i de norra delarna av licensområdet
bekräftas och förekomst av grönstensskiffer längs den östra sidan av licensområdet har mer oregelbunden kontakt med graniten än man tidigare trott. Grönstensskiffret runt Tendao verkar sträcka sig längre
söderut än vad som tidigare antagits. Data antyder också att det kan finnas ett begränsat område med
grönstensskiffer i den västra delen av licensområdet.
SRK har identifierat sju målområden med god potential för omfattande guldmineralisering som bör undersökas ytterligare genom geologisk kartering och geokemisk provtagning. De definierade och prioriterade
målen är:
2
P1 – 56 km
Området har starka magnetiska anomalier som indikerar järnhaltig grönsten identiskt med den som förekommer i Kibali-projektets licensområdet. Tydliga skjuvzoner indikerar goda förutsättningar för omfattande
guldmineralisering.
2
P2 - 80 km
Välkänt område med flodsystem och pågående alluvial gruvbrytning vid Tendao. Guldet har sannolikt inte
färdats långt från primärkällan, som troligen återfinns inom området. Magnetiska anomalier indikerar järnhaltiga bergarter. Ett flertal skjuvzoner i två huvudriktningar, NÖ och NV.
2
P3 – 45 km
En 12 km lång och 4 km bred korridor mellan P1 och P2. Området gränsar till pågående guldbrytning vid
Tendao och historisk guldbrytning vid Giro.
2
P4 – 110 km
Område med omfattande alluvial guldbrytning vid Ao. En magnetisk struktur indikerar en regional skjuvzon
i grönsten. Lokal guldutvinning pågår längs denna struktur. Bergen i detta målområdes södra del förmodas vara källan till det alluviala guldet.
2
P5 – 15 km
Mindre grönstensområde med hög magnetisk anomali associerad med järnhaltigt material.
2
P6 – 65 km
En korridor som går centralt genom licensområdet. Två parallella strukturer indikerar en stor skjuvzon
omgiven av granit.
2
P7 – 120 km
Yebu River valley och närliggande terrasser, som har potentiellt tjocka ansamlingar av sediment innehållande guldförande grönsten.
”Rapporten ger oss en god grund att anta området har en stor potential. Ur geologisk synvinkel är grönsten, grönstensskiffer och kontaktzoner med granit mycket intressanta då de oftast är associerade med
guldmineraliseringar. Baserat på geofysiska data anser SRK att licensområdet har hög potential för att
upptäcka omfattande guldmineraliseringar. Med detta som grund kommer vi nu att ta fram en mer detaljerad plan för kortsiktig alluvial produktion och en mer långsiktig prospekteringsplan för fastställande av mineraltillgångar” säger bolagets Chefsgeolog Dr. Barrie Oaks.
”SRKs rapport från överflygningen av licensområdet i DR Kongo var oerhört givande och innebär en milstolpe i bolagets historia. Rapporten, som överträffar våra högt ställda förväntningar, innehåller flera positiva överraskningar och indikerar guldmineraliseringar i helt nya målområden. Vi har länge känt till områdets stora guldpotential men har nu en överskådlig bild av de guldbärande mineraliseringarna och kan
fortsätta med geologiska aktiviteter i de delar av licensområdet där potentialen är som störst. Ett målmedvetet program för alluvial produktion och prospektering är nu under utveckling” säger bolagets VD
Andreas Hammerich.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Andreas Hammerich, VD
tel: +46 73 640 5588, e-post: [email protected]
Peter Thysell, CFO och vice VD
tel: +46 70 661 0559, e-post: [email protected]
Om Mineral Invest:
Mineral Invest är ett internationellt guldföretag inriktat på guldprospektering och ytnära guldproduktion i Afrika.
2
För närvarande innehar bolaget prospekterings- och exploateringslicenser för ett 1 442 km stort område i Kilo-Moto-guldbältet i nord2
östra DR Kongo, samt prospekteringslicens för ett 90 km stort område i Moyale i södra Etiopien.
Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Aktietorget under kortnamnet MII.
För mer information besök gärna www.mineralinvest.com.
Download