Klubbdokument 2015-2016 Knäppmora AIK

advertisement
Knäppmora AIK
2014-05-03 23:52:00
Klubbdokument
2015-2016
Knäppmora AIK
”Genom tillgänglighet vill vi att alla ska känna glädje och gemenskap.
Vi finns när du vill”
KLUBBDOKUMENT 2014-2015 KNÄPPMORA AIK .......................................................................... 1
POLICY FÖR KNÄPPMORA AIK:S INNEBANDY VERKSAMHET ......................................................... 4
VERKSAMHETSMÅL ....................................................................................................................................... 6
ORGANISATION ............................................................................................................................................... 8
EKONOMISKA MÅL .......................................................................................................................................10
BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR ..............................................................................................................11
SPELARUTBILDNINGSPLAN ......................................................................................................................13
ALLMÄNT .............................................................................................................................................................13
MÅLSÄTTNING .....................................................................................................................................................13
UTVECKLING ........................................................................................................................................................13
TRÄNINGSINNEHÅLL ...........................................................................................................................................13
FÖRÄLDRAR ALLMÄNT ...............................................................................................................................15
TÄNK DESSUTOM PÅ ............................................................................................................................................15
REKOMMENDERAD UTBILDNINGSNIVÅ FÖR LEDARE/TRÄNARE...............................................16
6-9 ÅR (RÖRELSEGLÄDJE) ................................................................................................................................16
9-12 ÅR (LÄRA SIG TRÄNA) ..............................................................................................................................16
12-16 ÅR (TRÄNA FÖR ATT TRÄNA) ...............................................................................................................16
16-21 ÅR (TRÄNA FÖR ATT TÄVLA) ................................................................................................................16
2
Verksamhetsidé
”Genom tillgänglighet vill vi att alla ska känna glädje och gemenskap.
Vi finns när du vill”
Vår verksamhetsidé
Knäppmora AIK är en innebandy förening i Skinnskatteberg som
välkomnar alla.
Kärnvärdena/Värdegrunder
Stolthet
Stolthet är ett laddat ord, men för oss är stolthet att bibehålla vi-känslan.
Glädje
Knäppmora AIK vill att samtliga ska få positiva upplevelser via
föreningens verksamhet.
Gemenskap
Tillsammans skapar vi en positiv anda i föreningen, och en positiv bild
utanför föreningen. En gemenskap strävan efter lag- och klubbkänsla ger
oss mervärden både som individer och som förening.
Vision
”Genom tillgänglighet vill vi att alla ska känna glädje och gemenskap.
Vi finns när du vill”
Knäppmoras långsiktiga mål
Öka antalet ungdomslag
Utbilda samtliga ledare
Bibehålla ett starkt Knäppmora AIK
Handlingsplan 2015/2016
Återväxt
Arbeta aktivt med att bibehålla samt rekrytera nya medlemmar genom ett
bättre samarbete med skola, barn, ungdomar samt föräldrar på orten.
Sponsring
Aktivt arbeta med att knyta nya kontakter vilket förhoppningsvis medför
bättre ekonomi för föreningen.
3
Policy
2014-05-03 23:52:00
POLICY FÖR KNÄPPMORA AIK:s Innebandy verksamhet
Grundpolicyn lyder: "Den som tränar spelar match”
Doping/Drogpolicy
- Klubben har som policy att alla arrangemang som anordnas för ungdomslagen
är drogfria.
- Ledare/tränare ska genomgå utbildning i drogfrågor såsom hantering av
händelser och situationer där drogproblematik förekommer. Regelbundna
insatser (utbildning) för information om droger, kunskap om idrottsetik och
moral och andra samhällsaktuella ämnen som är relevanta för idrotten skall
genomföras.
Träningsnärvaro
- Utifrån de spelare som närvarar under veckans träningar skall ledarna ta ut ett
lag av X antal spelare.
- Ledarna kommer tillsammans fram med hjälp av nedanstående kriterier vilka
spelare som lämpligast för stunden att genomföra en så bra match som möjligt.
Utveckling
- Policyn är uppbyggd för att kunna utveckla ett lag som är sammansvetsat både
på och utanför planen samt att skapa en stabil seniorverksamhet som inriktar
sig på att interagera de yngre spelarna.
- För att laget ska kunna utvecklas måste spelarna lyssna på ledarna (detta
gäller ung som gamla spelare).
- Vi lär av varandra genom att lyssna, se och diskutera med varandra.
- Policyn förhindrar att spelare enbart spelar match.
Under match
- Under match skall i möjligaste mån alla få spela så mycket som möjligt.
- Om ledarna tycker att man av någon anledning behöver göra förändringar för
att uppnå lagets gemensamt uppsatta mål, så ska man kunna göra detta (t.ex.
gå ner på folk under vissa perioder under matchen).
Inställning
- Under träningar ska en bra inställning uppvisas som reflekterar i att man är
redo att spela match. Även under matchtillfälle skall en bra och positiv
inställning uppvisas.
- Vi ska respektera varandra i laget och låter samtliga få utrymme att förmedla
sina tankar och åsikter.
- Vi tränar för att utvecklas både som spelare och lag.
- Föreningen har även beslutat att alla spelare tom 16år ska använda glasögon
vid träning och match.
Vi tar även avstånd från alla former av mobbning, diskriminering,
kriminell verksamhet samt rasism och främlingsfientlighet
5
Verksamhetsmål
2014-05-03 23:52:00
Verksamhetsmål
Herrar
Damer
Ungdomsverksamheten
- Varje ungdomslag bör ha minst 3 ledare. Minst 2 av dessa bör ha genomgått
ledarutbildning.
- För varje årskull från 7 år bör finnas ett pojk- resp. flicklag samt ska extra
insatser göras för att flicklagen ska fortsätta upp till damserie.
- Från och med det år spelarna fyller 11 år sker anmälan till seriespel.
- Samtliga ungdomslag ska genomgå av föreningen fastställd utbildningstrappa.
Utbildningen syftar till sportsmannamässigt uppträdande både på och utanför
tävlingsarenan.
För ungdomslagen gäller:
- Alla ska få vara med och spela under säsongen.
- Ingen toppning av lagen ska ske innan junioråldern.
- Föreningen har beslutat att alla spelare tom 16år ska använda glasögon vid
träning och match.
- Avslutningsarrangemang för respektive lag eller gemensamt med hela KAIK
ska anordnas.
- Ungdomarna ska kunna träna och spela i dom äldre lagen, men i första hand
träna och spela med sitt lag.
- Föräldraträffar inför säsongsstart ska genomföras för respektive lag.
Barnverksamhet
- Med dessa aktiviteter försöker vi även få in föräldrar i verksamheten med hopp
om att ett vaknat intresse hos dessa föräldrar skall bli aktivt och till gagn för
dem själva och föreningens verksamhet.
Arrangemang
- Mellandagscupen, som inte enbart är en sporthändelse med numera stark
tradition, utan även fungerar som en hemvändarhelg där sport- och social
erfarenheter utbyts och diskuteras och nya bekantskapsband knyts. För detta
evenemang står KAIK helt ensamt som värd.
Skärsjön (gräsklippning samt tillsyn mm).
- Beachvolleyboll. Varje år anordnas en turnering/cup där allmänheten (inte
enbart medlemmar i föreningen) kan delta med lag bildade just för det tillfället.
Planen används även naturligtvis dagligen under sommartid av badbesökare när
vädret så tillåter.
- Föreningens ambition är att så fort kultur- och fritidsaktiviteter dyker upp i
kommunen kan och vill föreningen vara med på ett hörn.
För de olika funktionerna finns ett antal arbetsgrupper bla:
Matcharrangemangsgruppen: Bemannar matchsekretariat alla
hemmamatcher.
- Sköter fikaförsäljning i sporthallen på alla hemmamatcher.
Ekonomigruppen: Ordnar sponsorer.
Laganda: Ordnar utbildningar och stöttar tränarna.
I dessa grupper jobbar både föräldrar, styrelse samt andra vuxna med direkt
anknytning till innebandyn.
Utbildninginsatser
- Vidareutbilda föreningsdomare från våra ungdomslag.
- Utbilda samt nyutbilda tränare/ledare för att trygga, samt utveckla föreningens
framtid när det gäller kompetens inom ledarskap.
Målet är att:
- Utbilda/vidareutbilda tränare/ledare.
- Utbilda styrelsen i styrelsearbetet.
- Varje år skall en genomgång av reglerna/domarens roll på planen genomföras.
- Domarutbildningen sker tillsammans med innebandyns domarförbund/SISU.
- Ledarutbildningar sker tillsammans med Svenska Innebandyförbundet.
- Styrelsen fortbildas tillsammans med SISU.
7
Organisation
2014-05-03 23:52:00
Organisation
Styrelsen
- Utreder och lägger fram förslag till årsmötet.
- Under perioden mellan årsmötena svarar för det löpande arbetet samt
verkställa årsmötets beslut.
- Leder föreningens verksamhet i enlighet med stadgar, bestämmelser, mål och
inriktning.
Information/kommunikation gruppen:
- Ansvarar för extern och övrig intern information. IT (hemsida m.m.).
- Ansvarar för affischering inför hemmamatcher.
Ekonomi/sponsor/bidragsgruppen (Ordförande & Kassör skall
ingå i gruppen):
- Ansvarar för att följa upp avtal och att budget följs.
- Ansvarar för klubbens material och inköp tillsammans med materialförvaltare.
- Ansvarar för sponsring.
- Ansvarar för ekonomiuppföljning av de projekt som beslutas att genomföras.
- Ansvarar för att söka bidrag.
- Fördelar inkommen post till berörda parter.
Matcharrangemang:
- Ansvarar för sekretariat vid hemmamatcher.
- Ansvarar för att funktionärer i sekretariatet har rätt utbildning.
- Ansvarar för att fiket fungerar. (Inköp, Bemanning och skötsel).
- Ansvarar för arrangemangen i sporthallen.
- Ansvarar för affischering inför hemmamatcher.
Laganda:
- Ansvarar för att föreningens ledare har den utbildning som erfordras enligt
förbund och föreningens målsättning.
- Ansvarar för att återkommande träffar med ledare och funktionärer genomförs.
- Bevakar utbudet av förekommande utbildningar för att uppdatera tidigare
utbildningar.
- Ansvarar för att rekrytering av ledare och funktionärer utifrån det behov som
föreligger.
- Utser en domaransvarig.
- Planlägger säsongens tränings- och seriematcher tillsammans med resp. lag.
- Inkommer med förslag till utbildning/utveckling för resp. lag tillsammans med
ledare.
- Är klubbens ledare och funktionärer behjälplig med administrativa göromål.
Arrangörsgrupp:
- Ansvarar och driver de projekt/arbeten m.m. som beslutas i styrelsen.
- Ansvarar för bemanning till projekten.
- Ansvarar för att närvarokort förs vid arbetsinsatser.
- Ansvarar för att projektarbeten fördelas inom klubben.
Ledare/tränare Knäppmora AIK:
- Behandlar alla spelare lika.
- Ansvarar för kallelser av domare och motståndarlag.
- Är ett föredöme både på och utanför planen.
- Ger uppskattning och beröm, bjuder på sig själv.
- Främja kreativiteten hos de aktiva.
- Är en god lyssnare samt löser konflikter.
- Genomgår de utbildningar som erfordras.
- Planerar verksamheten för sitt lag i god tid.
- För information vidare till samtliga berörda inom laget.
- För ungdomsledare gäller att ha god föräldrakontakt.
- Introducerar nya spelare/ledare i klubbens inriktning och regler, tillser etik,
moral och övriga mål som klubben satt upp efterföljs.
- Tillsammans med laganda ska laget ta fram mål och inriktning inför kommande
säsong.
- Utvecklar våra spelarna fysiskt, psykiskt och socialt.
- Vågar pröva nya vägar och anamma nya idéer.
- Deltar i de möten föreningen kallar till.
- Ställer upp för spelarna även utanför innebandyn.
- Ställer krav på spelarna såsom disciplin, ordning och reda.
Knäppmoras ledare skall värna om samtliga spelare och ha förståelse
och en öppen diskussion före och efter säsong angående lagets målbild
samt till den individuella spelarplan som eventuellt kan framkomma
(krock med annan idrott).
9
Ekonomiska Mål
2014-05-03 23:52:00
Ekonomiska mål
Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret för Knäppmora AIK. KAIK
har som övergripande ekonomisk målsättning att nå minst 70 % av planerade
utgifter inför kommande säsong.
Inom föreningen finns följande arbetsgrupper som ansvarar för att säkerställa
ekonomin:
- Ekonomi/ sponsor/ bidragsgruppen:
- Laganda
- Arrangörsgrupp (Skärsjön m.m).
- Matcharrangemang
Inget arbete eller åtagande ska göras utan att försäkran om att den
personal finns tillgänglig som åtagandet kräver.
Alla inom föreningen ska bidra till att klubbens ekonomi är god. Noteringar
(närvarokort) förs vid varje uppdrag för att det ska bli jämn fördelning av
arbetsinsatserna för respektive åldersklass.
Fördelning till olika lagrelaterade aktiviteter relateras till lagets insatser för att
bidra till ekonomin inom klubben.
Seniorlagen skall ta på sig ett större ansvar för att bidra till klubbens ekonomi.
Befattningsbeskrivning
2014-05-03 23:52:00
Befattningsbeskrivningar
Ordförande
- Leder och fördelar styrelsens arbete.
- Svarar för föreningens representation.
- Håller föreningens mål levande för medlemmarna.
- Ser till att beslut följs upp och åtgärdas.
- Övervakar att föreningens stadgar följs.
- Tillsammans med sekreteraren sammanställer och redigerar verksamhetsplan
till årsberättelse.
- Deltar i arbetet med verksamhetsplan och budget.
Sekreterare:
- Tillsammans med ordförande förbereder styrelsemöten.
- För protokoll vid styrelsemöten.
- Ansvarar för distribution av protokoll till berörda.
- Tillsammans med ordförande följa upp att beslut verkställs.
- Registrerar och förvarar skrivelser.
- Svarar för arkivering av handlingar och protokoll.
- Tillsammans med Kassör håller föreningens adress och medlemsregister
aktuell.
- Ansvarar för föreningens rapportering till förbund med instanser.
- Ansvarar för insamling av uppgifter och statistik som ska ligga till grund för
rapporter, årsberättelser m.m.
- Tillsammans med ordföranden sammanställer och redigerar verksamhetsplan
till årsberättelse.
- Deltar i arbetet med verksamhetsplan och budget.
- Kallar till årsmöte enligt stadgarna.
- Listning av beslut.
Kassör:
- Ser till att föreningen har ordnad ekonomi och bokföring.
- Lämnar löpande ekonomiska rapporter till styrelsen.
- Sköter in och utbetalningar.
- Driver in fordringar.
- Sköter medlemsavgifter.
- Håller aktuell förteckning över föreningens utrustning tillsammans med
materialförvaltare.
- Bidragsansökningar. (Med av styrelsen utsedd person).
- Löpande informerar revisorer.
- Ansvarar för ev. kontrolluppgifter m.m.
- Har insyn i arbetsgrupperna.
- Deltar i arbetet med verksamhetsplan och budget.
Vice ordförande:
- Samma som ordförande.
- Uppdaterar sig om vad som sker i föreningen.
Ledamot:
- Ingår i någon arbetsgrupp.
- Uppdaterar sig om vad som sker i föreningen.
Valberedningen:
- Pratar med styrelsemedlem där mandattiden är slut om fortsatt mandatperiod.
- Ansvarar för kontakt med tilltänkta styrelsemedlemmar (i diskussion med
styrelsen).
12
Spelarutbildningsplan
2014-05-03 23:52:00
Spelarutbildningsplan
- Utbildning av spelare pågår kontinuerligt där inriktningen är både spelteknik,
taktik och ledarskap.
- Förutsättningarna ska ge en grundläggande plattform för ledarna för de olika
lagen att stå på när de utbildar spelare.
- Utbildningsplanen tar upp de krav som ställs på spelarna och vilka
förhållningsregler som gäller angående utslagning osv.
Samma krav gäller för både pojk- och flicklag.
Allmänt
Föreningens ungdomsverksamhet skall fungera som ett komplement till
samhället i övrigt och i möjligaste mån stå för den utveckling av ungdomarna
som övrig social och offentlig verksamhet ej klarar av.
I de övre åldrarna är tanken att vi skall utveckla spelare till
representationslagen.
Alla spelare skall verka som goda representanter för klubben i alla situationer då
klubben representeras.
Målsättning
Utveckla goda medmänniskor, medborgare och välutbildade innebandyspelare.
I slutändan skapa nya spelare till representationslagen, men ej på bekostnad av
för tidig utslagning då spelarnas mognad och utveckling bör anses omöjlig att
förutspå innan en viss ålder.
Att skapa nya lag när underlag finns.
Utveckling
Utveckla spelarnas sociala förmåga och känsla av att tillhöra en grupp samt
fungera i den (vi-känsla).
Utveckla spelarnas kunskap beträffande taktik och teknik.
Träningsinnehåll
Träningen skall skapa förutsättningar för en god fysik, utvecklande för både
spelaren och laget i innebandykunskap samt socialt beteende.
Representant för föreningen
En god representant för föreningen innebär att:
Komma i tid till träning och andra arrangemang.
Komma väl förberedd till träningar, matcher och andra arrangemang.
Vara återhållsam med alkohol.
Aldrig dricka alkohol och uppträda berusad i föreningens kläder eller konfektion
erhållen från sponsorer.
Aldrig röka i föreningens matchkläder eller overall.
Uppträda som en god medmänniska mot tränare, spelare och funktionärer
oavsett tillfälle.
14
Föräldrar
2014-05-03 23:52:00
Föräldrar
Allmänt
Som förälder förväntas du stötta föreningen, ledarna och laget.
Du som förälder, likt våra spelare och ledare, skall uppträda som ett föredöme.
Du skall genom arbetsinsatser hjälpa laget och föreningen samt sprida ansvaret
för olika uppgifter mellan föräldrar.
Vara stödjande, intresserad, omtänksam och förstående
Uppmuntra vid förluster
Vara positiv
Visa initiativ och kom gärna med idéer
Ställ krav på spelarnas uppträdande men inte på mål eller vinster
Visa gott uppförande mot domare och andra lag
Vid behov av kritik – rikta den till den det berör enskilt och inte under match
eller träning.
Som förälder kan du ge vår verksamhet en hjälpande hand med
sarguppsättning, sekretariat, skjuts, tvätt av matchställ m.m.
Tänk dessutom på
Sätt inte press på ditt barn.
Ställ upp på match och träning, barnen vill det.
Uppmuntra alla spelare under match, inte bara DIN dotter eller son.
Fråga om matchen var skojig och spännande inte bara om resultatet eller hur
många mål ditt barn lyckades göra, en bra brytning kan vara lika mycket värd
som ett mål.
Se till att ditt barn har riktig och förnuftig utrustning, överdriv inte.
Försök inte styra matchresultatet.
Säg eller gör inget negativt vid innebandyplanen
Ta inte på er för många roller, sprid ansvaret mellan föräldrarna.
Kom ihåg, att det viktigast av allt, är att ditt barn trivs och har roligt
tillsammans med vänner.
Utbildningsnivå
2014-05-03 23:52:00
Rekommenderad utbildningsnivå för ledare/tränare
För att kunna garantera att den utbildningsnivå som klubben har som
avsikt att hålla sig på, bör ledarna för de olika lagen ha följande grunder
att gå på.
6-9 år (Rörelseglädje)
Nivå Grön där all träning bygger på att ha kul samt att jobba med
motoriska färdigheter mm.
9-12 år (Lära sig träna)
Nivå Blå, På nivå blå får spelaren bland annat utveckla sina generella
idrottsfärdigheter.
12-16 år (Träna för att träna)
Nivå Röd, på nivå röd handlar det om att spelaren utvecklar specifika
innebandy färdigheter.
16-21 år (Träna för att tävla)
Nivå Svart handlar om att bygga innebandyspelaren.
Träna för att vinna, handlar om att bibehålla eller förbättra fysisk
kapacitet.
Bredd- och motionsidrott (Inträde sker från alla åldrar)
handlar om vikten att träna minst 60 minuter eller 30 minuter intensiv
träning för vuxna varje dag.
Utbildningsnivå
2014-05-03 23:52:00
Rörelseglädje
6-9 år
Nivå Grön
- All träning bygger på att ha kul
- Grundläggande motoriska färdigheter –”Kroppens ABC”
- Kognitiv och emotionell utveckling
- Allsidig styrketräning
- Introducera spelets enklaste regler
- Idrottens etiska och moraliska frågor
- Ingen periodisering, men strukturerade och anpassade program
- Daglig fysik aktivitet
Lära sig träna
9-12 år
Nivå Blå
- Utveckla generella idrottsfärdigheter
- Grundläggande atletiska färdigheter – ”idrottens ABC”
- Grundläggande tekniska färdigheter
- Introduktion till mental förberedelse
- Kognitiv och emotionell utveckling
- Allsidig styrketräning
- Utöva och prova många olika idrotter
- Enkel periodisering
- Daglig fysisk aktivitet
Utbildningsnivå
2014-05-03 23:52:00
Träna för att träna
12 - 16år.
Nivå RÖD
- Utveckla innebandyspecifika färdigheter
- Optimal utveckling av styrka och aerob kapacitet med hänsyn till tillväxtkurvan
- Introducera systematisk styrketräningsteknik
- Utveckla mental förberedelse
- Kognitiv och emotionell utveckling
- Enkel periodisering
Träna för att tävla
16-21 år
Nivå Svart
- Bygg innebandyspelaren
- optimera innebandyspecifik fysisk prestationsförmåga
- Optimera tekniska och taktiska färdigheter
- Kognitiv och emotionell utveckling
- Avancerad mental förberedelse
Träna för att vinna
Nivå Orange
- Bibehåll eller förbättra fysisk kapacitet
- Vidareutveckla tekniska och taktiska färdigheter
- Modellera träning och prestation
- Maximera prestationsförmågan
Utbildningsnivå
2014-05-03 23:52:00
Bredd- och motionsidrott
Inträde sker från alla åldrar
Nivå Brun
- Minst 60 minuters moderat träning eller 30 minuters intensiv träning för vuxna
varje dag.
- 60 minuters medel eller intensiv fysisk aktivitet varje dag för barn/ungdomar
- Variera idrottsutövandet
- Gå från tävlingsinriktad idrott till hälsofrämjande aktiviteter
- Övergå till funktionär eller ledare inom idrottsrörelsen
- Det finns bättre förutsättningar att hålla på med motionsidrott och livslångt
idrottande, om den fysiska grunden skapas före träna för att träna nivån
Download