Avtalsvillkor för specifikt nyttjande

advertisement
1 (2)
LICENS
2016-06-08
Licensnummer: Återförsäljarens
licensnummer mot kund
Version 1.5
AVTALSVILLKOR FÖR SPECIFIK ANVÄNDNING AVSEENDE
Illustration (papperstryck)
Allmänna förutsättningar
Upplåtaren (organisationsnummer) har ett gällande avtal med Lantmäteriet, division
Geodata, nedan kallat Lantmäteriet, med rätt att tillhandahålla geodata till producent enligt
nedan angivna villkor.
Definitioner i detta dokument
Med geodata avses ett urval av Lantmäteriets geografiska grunddata som kopieras, eventuellt
bearbetas och levereras enligt en standardiserad specifikation t.ex. GSD-Fastighetskartan eller
GSD-Höjddata, grid 2+.
Med illustration avses en karta eller bild som används för att illustrera och förklara en text.
Med publikation avses rapport, tidskrift, tidning, remiss, informationsblad eller liknande,
både i papperstryck och i digital form.
Med producent/licenstagare avses part som framställer och sprider exemplar i form av
illustrationer där Lantmäteriets geodata ingår (följdprodukt).
Med användarspecifik information avses information som inte är Lantmäteriets och som en
producent tillför publikationen.
Licenstagare:
Namn och adress på licenstagaren
Organisationsnummer:
Geodata/grunddataprodukt:
Geodata som används i illustrationen
Areal:
Antal dm2 tryckt yta (sammanlagd yta)
Upplaga:
Antal publikationer
Engångsavgift:
Avgift som betalas vid ett tillfälle och i förskott
Publiceringen avser:
Ange namnet på licenstagarens produkt
Villkor för licenstagarens användning
Licenstagaren förvärvar en icke exklusiv, icke överlåtbar rätt att framställa exemplar av
grunddataprodukt i form av illustration i publikation på papper, samt rätt att sprida sådana
exemplar.
Copyrightmärkning
I publikationen ska finnas märkning enligt följande:
”© Lantmäteriet återförsäljarens licensnummer mot kund”
Begränsningar

För att grunddataprodukten ska utgöra en illustration får den inte vara huvudsaken i
publikationen. Den ska endast utgöra ett komplement till texten, t.ex. för att förtydliga
resonemang. Texten ska kunna leva ett eget liv utan illustrationen. Geodataprodukt i form
2 (2)
LICENS
2016-06-08
Licensnummer: Återförsäljarens
licensnummer mot kund
Version 1.5
av illustration får inte utgöra mer än 50 % av publikationen. Överstiger andelen sådana
illustrationer 50 % krävs medgivande för framställning av Tryckt kartprodukt.

Licenstagare har inte rätt att använda geodata efter att överenskommen upplaga av
produkten framställts eller efter att detta avtal löpt ut.
Användning för andra ändamål eller användning utöver vad dessa villkor medger,
förutsätter nytt avtal om specifik användning.
Överlåtelse av avtalet
Licenstagaren äger inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter enligt avtalet.
Lagar
Upphovsrätt
Geodata som utgör föremål för detta avtal, i form av upphovsrättsliga verk eller s.k.
upphovsrätten närstående prestationer (t.ex. katalog/tabell/databas, fotografier eller annat),
skyddas enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Personuppgiftslagen
Geodata kan utgöra personuppgifter enligt personuppgiftslagens (1998:204) mening och
grunddataprodukten får inte behandlas i strid med denna lag.
Lagen om skydd för geografisk information
Lagen om skydd för geografisk information (2016:319) innehåller bestämmelser om krav på
tillstånd för spridning av landgeografisk information som inhämtats från luftfartyg genom
fotografering eller liknande registreringar.
Sådant tillstånd lämnas av Lantmäteriet, Kart- och Bildsekretess, 801 82 GÄVLE.
Tillståndet är avgiftsfritt.
Download