Snabbguide till 3D-demonstratorn

advertisement
2017-03-22
Snabbguide till 3D-demonstratorn
Vad är 3D-demonstratorn?
3D-demonstratorn är en del i 3D Uppdraget som drivs av Lantmäteriet och
ett flertal medverkande myndigheter och kommuner. Uppdraget har sin
grund i ett regeringsuppdrag där Lantmäteriet tillsammans med andra
offentliga geodataproducenter ska etablera ett ramverk för offentliga
geodata i 3D. Syftet med 3D-demonstratorn är att på ett interaktivt sätt
testa och påvisa de fördelar som finns med geografisk information i 3D,
men även identifiera de utmaningar en anpassning av befintliga data till 3D
skulle innebära. I dagsläget finns 3D-data endast över ett begränsat område
kring Linköping-Norrköping.
Observera! 3D-demonstratorn är en testplattform under utveckling och
återspeglar därför inte nödvändigtvis en färdig produkt eller dess
prestanda. Lantmäteriet reserverar sig för att eventuella felaktigheter i 3Ddemonstratorn och dess data, kan förekomma.
Hur du använder 3D-demonstratorn
3D-demonstratorns gränssnitt är enkelt upplagt med vyn(1) över 3Dmodellen i fokus och olika verktyg och de valbara informationslagren
samlade till höger(2):
-
Viewpoints: här kan du klicka för att snabbt och enkelt förflytta
vyn till att visa olika intressanta objekt i demonstratorn.
Layers: här väljer du vad som ska synas i demonstratorn. Välj
mellan många olika 3D-objekt som t.ex. byggnader, skog,
lyktstolpar och vindkraftverk, och experimentera med de olika
bakgrundskartorna. Eller utforska botten i vattendragen eller slå på
terrängskuggningen och se markens utformning.
Lantmäteriet, Division Geodata, 801 82Gävle
BESÖKSADRESS Lantmäterigatan 2, TELEFON 0771 - 63 63 63
E-POST [email protected], INTERNET www.lantmateriet.se
LANTMÄTERIET
Du kan även använda följande knappar för att visa en
historisk strandlinje, ändra solens vinkel och göra markytan
genomskinlig för att på så sätt titta på data som ligger
under marken:
Förflyttning i 3D-demonstratorn på dator
Förflyttning i 3D-demonstratorn på telefon eller surfplatta
Att förflytta sig i vyn fungerar på ungefär samma sätt som andra
touchskärmar. Demonstratorn erbjuder dock några extra funktioner för att
du ska kunna förflytta vyn och se 3D-modellen ur alla vinklar.
Panorering
Vid förflyttning framåt/bakåt eller åt höger/vänster används ett finger
som dras över skärmen i motsatt riktning till vart man vill panorera.
Vinkling
För att vinkla vyn uppåt eller nedåt, och på så sätt få ett mark- eller
fågelperspektiv, används två fingrar i en lodrät rörelse uppåt eller nedåt.
2(4)
LANTMÄTERIET
Rotera
Genom att använda båda händerna och föra fingrarna i en cirkulär medurs
eller moturs rörelse, roteras vyn. Ju längre avstånd mellan händerna, desto
mer noggrann kontroll får du.
Zoom
Här kan du antingen använda en hand och ”nypa” på skärmen för att
zooma in och ut, eller använda båda händerna och dra fingrarna mot
varandra eller från varandra för samma resultat.
Fokusera/förflytta till punkt
Om du vill förflytta dig snabbt till en punkt i vyn gör du detta genom att
”dubbelklicka” med ett finger på punkten.
X2
3(4)
LANTMÄTERIET
Mer information
Är du nyfiken på arbetet kring 3D Uppdraget? Denna 3D-demonstrator är
bara en del av uppdraget och dess mål, mer information om arbetet hittar
du på www.lantmateriet.se/3D
4(4)
Download