Tilläggsbelopp - ansökan för grundskolor

advertisement
2016-05-04
Anvisningar
Rektors/Förskolechefs beslut om tillsättning av resurs samt
Ansökan om tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödåtgärder
Skolan/förskolan har ett särskilt ansvar för de barn/elever som är i behov av särskilt stöd.
För de barn/elever med ett omfattande behov, kan skolan/förskolan utöver grundbeloppet
ansöka om tilläggsbelopp.
I grundbeloppet ingår undervisning, pedagogiskt material och utrustning/lärverktyg,
individuellt lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i liten grupp som syftar
till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen. Likaså ingår elevhälsa, måltider,
administration. Om det befaras att en elev inte kommer nå kunskapskraven ska stöd ges i form
av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning.
Tilläggsbeloppet ges för extraordinära stödåtgärder och ska vara kopplat till ett enskilt
barn/elev för att denne ska få förutsättning att fullfölja sin skolgång. Riktlinjen är att det är
behovet, inte diagnos som styr.
Exempel på vad som kan berättiga tilläggsbelopp:
 Stora svårigheter på grund av funktionsnedsättning
 Starkt utagerande beteende, kraftigt impulsstyrd, stora svårigheter med koncentration
och hyperaktivitet
 Sjukdom eller olycka där det föreligger fara för liv eller hälsa utan detta stöd
 Stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer
Ansökan om tilläggsbelopp kan göras för barn/elever folkbokförda i Skurups kommun och
görs för ett läsår i taget. Kartläggning och bedömning av barnet/elevens stödbehov krävs.
Vid första ansökningstillfället ska förskolans/skolans insatser och utvärdering av dessa
redovisas.
Kartläggning, åtgärdsprogram/handlingsplan, relevanta utredningar, samt läkarintyg vid ev
diagnos bifogas.
Förskolechef/Rektors beslut om att tillsätta resurs ska anmälas oavsett ansökan om
tilläggsbelopp.
2016-05-04
Förskolechef/Rektors beslut att tillsätta resurs
Barn/Elev _____________________________ Personnummer ____________________
Förskola/Skola _________________________ Avdelning/Klass ___________________
Fritidsomsorg ___________________________
Pedagogiskt huvudansvar ____________________________________________________
Är vårdnadshavarna informerade om beslut av resurs? ______________________________
Orsak till beslut _____________________________________________________________
Omfattning i tid ______________________________________________________________
Läsåret _________________
Datum för beslut _______________Förskolechef/Rektor______________________________
Ansökan om tilläggsbelopp vid behov av extraordinär stödåtgärd
Sätt kryss efter lämpligt alternativ
Har barnet/eleven tidigare haft tilläggsbelopp?
Ansökan grundas på bifogade handlingar:
Ja _____
Nej _____
Kartläggning _____
Utredning ______
Läkarintyg _____
Åtgärdsprogram/handlingsplan _____
Annat _____
Förskolechef/Rektor ____________________________
Tillstyrkes ____
Avstyrkes ____ Motivering _________________________
Datum ______________
Beslutsfattare ________________________________________
Download