Elever med fysisk funktionsnedsättning

advertisement
2013-04-18
SIDAN 1
Verksamhetsstöd
Fristående gymnasieskolor 24 april 2013
Verksamhetsstöd - problembild
Systemnivå

Målgruppen är inte tydligt definierad

Olika system för egen regi och fristående skolor

Ökande volymer och därmed kostnader

Ingen systematisk uppföljning sker
Skolnivå

Ökad administration

Osäkerhet om intäkternas storlek
SIDAN 2
Syftet med förändringen

Normalisera frågan om stödbehov för enskilda elever

Säkra resurser till de elever som behöver extraordinärt stöd

Ökad stabilitet i resurstilldelningen till huvudmännen/skolorna

Minska antalet ”onödiga” ansökningar och därigenom
kostnaderna för administrationen
2013-01-07
SIDAN 3
Förutsättningar

Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till enskild elev
och ha samband med dennes särskilda behov och
förutsättningar.

Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära
stödåtgärder, som inte har koppling till undervisningen.

Eleven har en funktionsnedsättning eller sjukdom av mer
varaktig karaktär vilken medför ett omfattande behov av
särskilt stöd, som inte kan tillgodoses med organisatoriska
eller pedagogiska insatser.
2013-01-07
SIDAN 4
Målgrupper

Elever med omfattande behov av särskilt stöd där skolan
vidtar extraordinära stödåtgärder beviljas tilläggsbelopp

Varje elev placeras i en av tre målgrupper utifrån dennes
behov, inte utifrån dennes eventuella diagnos/er

Eleven behöver extraordinärt stöd frekvent eller kontinuerligt
under skoldagen för att tilläggsbelopp ska beviljas

En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om
tilläggsbelopp beviljas eller inte
2013-01-07
SIDAN 5
Målgrupper, forts
I.
II.
Följande tre målgrupper har identifierats:
Elever med medicinsk funktionsnedsättning
Elever som, på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid
behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/ eller
individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där
skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.
Elever med fysisk funktionsnedsättning
Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning,
hörselnedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande
specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande
individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/ eller tekniska
hjälpmedel.
2013-01-07
SIDAN 6
Målgrupper, forts
Följande tre målgrupper har identifierats:
III. Elever med psykisk och/eller betydande social
funktionsnedsättning
Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för sig själva
eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora
svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar
inte sina sociala kontakter(med skolans personal och andra elever)
utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med
betydande svårigheter i koncentration, strukturering, uthållighet.
2013-01-07
SIDAN 7
Tilläggsbeloppets storlek

Utifrån elevens behov och skolans insatser beviljas ett belopp
för verksamhetsstöd.

Tilläggsbeloppet kan komma att variera mellan 75 och 200 tkr
per elev och år
2013-01-07
SIDAN 8
Ansöknings- och beslutsprocess, forts

Bidrag beviljas för maximalt 12 månader (ett läsår)

Bidraget följer med vid ett eventuellt byte av skola under
läsåret
2013-01-07
SIDAN 9
Uppföljning

Vilka av målen i åtgärdsprogrammet har uppnåtts?

Vilka insatser har genomförts och hur överensstämmer dessa
med ansökan?

Vilka resultat har uppnåtts tack vare insatserna?

Hur ser elevens situation ut (bl. a. frånvarosituationen) och
hur ser bedömningen ut framöver?
En skriftlig uppföljning kommer att ske senast i samband med
att en ansökan för kommande läsår lämnas in.
2013-01-07
SIDAN 10
Download