Kommunikationsmodell

advertisement
Kommunikationsmodell
Tänk så här...
Allt arbete blir bättre om det planeras. Det gäller också för kommunikation. Genom att
upprätta en kommunikationsplan skapar du struktur och stöd i ditt arbete och säkerställer – så
långt som möjligt – att fokus i din kommunikation ligger på att åstadkomma så stor
verksamhetsnytta som möjligt.
Bakgrund och nulägesanalys
Sammanfatta kort bakgrunden till ärendet.
Hur ser det ut idag?
Syfte
Här svarar du på vilket eller vilka verksamhetsuppdrag planen ska stödja.
Primära målgrupper
Vilka vill vi i första hand nå? Sätt upp realistiska och väl identifierade målgrupper som det
går att nå. Tänk på att samma person kan ingå i mer än en målgrupp. Vad vill vi att varje
målgrupp ska veta och tycka?
Sekundära målgrupper
Vilka är det också viktigt att nå?
Huvudbudskap
Få och korta budskap som utgår från användarens perspektiv. Du måste kunna besvara
målgruppens kärnfråga: på vilket sätt är det här angeläget för mig? Koppla helst budskapen
till verksamhetsuppdraget.
Stödargument
Hitta sakargument som stöder huvudbudskapet. Enkelt är oftast bäst. Gestalta din historia med
hjälp av fakta.
Mål för kommunikationen
Skilj på mål och aktiviteter. ”Vi ska göra en broschyr” är en aktivitet. Kommunikationens
mål bör vara ett mål som stöder verksamheten, till exempel ”Målet med kommunikationen är
att minst hälften av användarna ska fylla i sin ansökan digitalt senast den xxxxx”.
Ett mål ska vara SMART, dvs Strategiskt,
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.
Vad ska varje målgrupp göra för att kommunikationen ska ha lyckats?
Strategier
Vilka strategiska val ska vara vägledande för att
vi ska lyckas med vår kommunikation?
Kommer du att behöva fokusgrupper för
att stämma av arbetet löpande?
Val av kanaler
Vilka kanaler fungerar bäst för att nå målgrupperna? Utgå från målgruppernas behov och
situation.
Tidplan
När ska vi vara färdiga?
Budget
Finns en budget kopplad till kommunikationsplanen?
Ansvariga och uppföljning
Vem eller vilka ansvarar för arbetet med kommunikationsplanen och vem rapporterar de till?
Vilka mätpunkter har vi bestämt för arbetet? Hur mäter och följer vi upp arbetet?
Download